βασιλεία
Englishman's Concordance
βασιλεία (basileia) — 77 Occurrences

Matthew 3:2 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: Repent, for the kingdom of heaven
KJV: for the kingdom of heaven
INT: indeed the kingdom of the heavens

Matthew 4:17 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: Repent, for the kingdom of heaven
KJV: for the kingdom of heaven
INT: indeed the kingdom of the heavens

Matthew 5:3 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: for theirs is the kingdom of heaven.
KJV: theirs is the kingdom of heaven.
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 5:10 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: for theirs is the kingdom of heaven.
KJV: theirs is the kingdom of heaven.
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 5:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: least in the kingdom of heaven;
KJV: in the kingdom of heaven:
INT: in the kingdom of the heavens

Matthew 5:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: great in the kingdom of heaven.
KJV: great in the kingdom of heaven.
INT: in the kingdom of the heavens

Matthew 6:10 N-NFS
GRK: ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου γενηθήτω
NAS: Your kingdom come. Your will
KJV: Thy kingdom come. Thy
INT: let come the kingdom of you let be done

Matthew 6:13 Noun-NFS
GRK: ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ
KJV: thine is the kingdom, and the power,
INT: is the kingdom and the

Matthew 8:11 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: and Jacob in the kingdom of heaven;
KJV: Jacob, in the kingdom of heaven.
INT: in the kingdom of the heavens

Matthew 10:7 N-NFS
GRK: Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: saying, The kingdom of heaven
KJV: The kingdom of heaven
INT: Has drawn near the kingdom of the heavens

Matthew 11:11 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: who is least in the kingdom of heaven
KJV: in the kingdom of heaven
INT: in the kingdom of the heavens

Matthew 11:12 N-NFS
GRK: ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: now the kingdom of heaven
KJV: now the kingdom of heaven
INT: now the kingdom of the heavens

Matthew 12:25 N-NFS
GRK: αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ'
NAS: to them, Any kingdom divided
KJV: Every kingdom divided
INT: to them Every kingdom having divided against

Matthew 12:26 N-NFS
GRK: σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ
NAS: how then will his kingdom stand?
KJV: then his kingdom stand?
INT: will stand the kingdom of him

Matthew 12:28 N-NFS
GRK: ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: then the kingdom of God
KJV: then the kingdom of God
INT: you the kingdom of God

Matthew 13:24 N-NFS
GRK: Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: to them, saying, The kingdom of heaven
KJV: saying, The kingdom of heaven
INT: has become like the kingdom of the heavens

Matthew 13:31 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: to them, saying, The kingdom of heaven
KJV: saying, The kingdom of heaven
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 13:33 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: parable to them, The kingdom of heaven
KJV: unto them; The kingdom of heaven
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 13:43 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς
NAS: AS THE SUN in the kingdom of their Father.
KJV: in the kingdom of their
INT: in the kingdom of the Father

Matthew 13:44 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: The kingdom of heaven is like
KJV: Again, the kingdom of heaven is
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 13:45 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: Again, the kingdom of heaven is like
KJV: Again, the kingdom of heaven is
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 13:47 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: Again, the kingdom of heaven is like
KJV: Again, the kingdom of heaven is
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 13:52 N-DFS
GRK: μαθητευθεὶς τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: who has become a disciple of the kingdom of heaven
KJV: unto the kingdom of heaven
INT: having discipled into the kingdom of the heavens

Matthew 16:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ
NAS: of Man coming in His kingdom.
KJV: in his kingdom.
INT: in the kingdom of him

Matthew 18:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: is greatest in the kingdom of heaven?
KJV: the greatest in the kingdom of heaven?
INT: in the kingdom of the heavens

Matthew 18:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν
NAS: he is the greatest in the kingdom of heaven.
KJV: greatest in the kingdom of heaven.
INT: in the kingdom of the heavens

Matthew 18:23 N-NFS
GRK: ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: reason the kingdom of heaven
KJV: Therefore is the kingdom of heaven
INT: has become like the kingdom of the heavens

Matthew 19:14 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: them from coming to Me; for the kingdom of heaven
KJV: of such is the kingdom of heaven.
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 20:1 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: For the kingdom of heaven is like
KJV: For the kingdom of heaven is
INT: is the kingdom of the heavens

Matthew 20:21 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ σου
NAS: She said to Him, Command that in Your kingdom these
KJV: in thy kingdom.
INT: in the kingdom of you

Matthew 21:43 N-NFS
GRK: ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: I say to you, the kingdom of God
KJV: The kingdom of God
INT: you the kingdom of God

Matthew 22:2 N-NFS
GRK: Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: The kingdom of heaven may be compared
KJV: The kingdom of heaven is like
INT: Has become like the kingdom of the heavens

Matthew 24:7 N-NFS
GRK: ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
NAS: nation, and kingdom against
KJV: nation, and kingdom against kingdom:
INT: nation and kingdom against kingdom

Matthew 25:1 N-NFS
GRK: ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
NAS: Then the kingdom of heaven
KJV: Then shall the kingdom of heaven
INT: will be made like the kingdom of the heavens

Matthew 26:29 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός
NAS: with you in My Father's kingdom.
KJV: my Father's kingdom.
INT: in the kingdom the Father

Mark 1:15 N-NFS
GRK: ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: is fulfilled, and the kingdom of God
KJV: and the kingdom of God
INT: has drawn near the kingdom of God

Mark 3:24 N-NFS
GRK: καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν
NAS: If a kingdom is divided against
KJV: And if a kingdom be divided against
INT: and if a kingdom against itself

Mark 3:24 N-NFS
GRK: σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη
NAS: itself, that kingdom cannot
KJV: itself, that kingdom cannot stand.
INT: to stand the kingdom that

Mark 4:26 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: And He was saying, The kingdom of God
KJV: So is the kingdom of God, as
INT: is the kingdom of God

Mark 10:14 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: to Me; do not hinder them; for the kingdom of God
KJV: of such is the kingdom of God.
INT: belongs the kingdom of God

Mark 11:10 N-NFS
GRK: ἡ ἐρχομένη βασιλεία τοῦ πατρὸς
NAS: [is] the coming kingdom of our father
KJV: Blessed [be] the kingdom of our father
INT: [be] the coming kingdom the father

Mark 13:8 N-NFS
GRK: ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
NAS: nation, and kingdom against
KJV: nation, and kingdom against kingdom:
INT: nation and kingdom against kingdom

Mark 14:25 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: I drink it new in the kingdom of God.
KJV: new in the kingdom of God.
INT: in the kingdom of God

Luke 6:20 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: for yours is the kingdom of God.
KJV: yours is the kingdom of God.
INT: is the kingdom of God

Luke 7:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: he who is least in the kingdom of God
KJV: in the kingdom of God
INT: in the kingdom of God

Luke 9:62 N-DFS
GRK: ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: back, is fit for the kingdom of God.
KJV: fit for the kingdom of God.
INT: is for the kingdom of God

Luke 10:9 N-NFS
GRK: ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: and say to them, 'The kingdom of God
KJV: unto them, The kingdom of God
INT: you the kingdom of God

Luke 10:11 N-NFS
GRK: ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: of this, that the kingdom of God
KJV: that the kingdom of God
INT: has drawn near the kingdom of God

Luke 11:2 N-NFS
GRK: ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου γενηθήτω
NAS: be Your name. Your kingdom come.
KJV: name. Thy kingdom come. Thy
INT: let come the kingdom of you let be done

Luke 11:17 N-NFS
GRK: αὐτοῖς Πᾶσα βασιλεία ἐφ' ἑαυτὴν
NAS: to them, Any kingdom divided
KJV: Every kingdom divided
INT: to them Every kingdom against itself

Luke 11:18 N-NFS
GRK: σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ ὅτι
NAS: how will his kingdom stand?
KJV: shall his kingdom stand? because
INT: will stand the kingdom of him because

Luke 11:20 N-NFS
GRK: ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: then the kingdom of God
KJV: no doubt the kingdom of God
INT: you the kingdom of God

Luke 13:18 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: What is the kingdom of God
KJV: Unto what is the kingdom of God like?
INT: is the kingdom of God

Luke 13:28 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: the prophets in the kingdom of God,
KJV: in the kingdom of God,
INT: in the kingdom of God

Luke 13:29 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: and will recline [at the table] in the kingdom of God.
KJV: shall sit down in the kingdom of God.
INT: in the kingdom of God

Luke 14:15 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: will eat bread in the kingdom of God!
KJV: bread in the kingdom of God.
INT: in the kingdom of God

Luke 16:16 N-NFS
GRK: τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: the gospel of the kingdom of God
KJV: that time the kingdom of God
INT: that time the kingdom of God

Luke 17:20 N-NFS
GRK: ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: as to when the kingdom of God
KJV: when the kingdom of God
INT: is coming the kingdom of God

Luke 17:20 N-NFS
GRK: ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: them and said, The kingdom of God
KJV: and said, The kingdom of God cometh
INT: comes the kingdom of God

Luke 17:21 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: [it is]!' For behold, the kingdom of God
KJV: for, behold, the kingdom of God is
INT: indeed the kingdom of God

Luke 18:16 N-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: to Me, and do not hinder them, for the kingdom of God
KJV: of such is the kingdom of God.
INT: belongs the kingdom of God

Luke 19:11 N-NFS
GRK: μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: and they supposed that the kingdom of God
KJV: thought that the kingdom of God should
INT: was about the kingdom of God

Luke 21:10 N-NFS
GRK: ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν
NAS: nation and kingdom against
KJV: nation, and kingdom against kingdom:
INT: nation and kingdom against kingdom

Luke 21:31 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: recognize that the kingdom of God
KJV: know ye that the kingdom of God is
INT: is the kingdom of God

Luke 22:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ
NAS: it is fulfilled in the kingdom of God.
KJV: it be fulfilled in the kingdom of God.
INT: in the kingdom of God

Luke 22:18 N-NFS
GRK: οὗ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: on until the kingdom of God
KJV: until the kingdom of God
INT: that the kingdom of God

Luke 22:30 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ μου καὶ
NAS: at My table in My kingdom, and you will sit
KJV: in my kingdom, and sit
INT: in the kingdom of me and

John 18:36 N-NFS
GRK: Ἰησοῦς Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ
NAS: answered, My kingdom is not of this
KJV: answered, My kingdom is not
INT: Jesus kingdom my

John 18:36 N-NFS
GRK: ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή
NAS: If My kingdom were of this
KJV: if my kingdom were of
INT: were kingdom my

John 18:36 N-NFS
GRK: δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ
NAS: over to the Jews; but as it is, My kingdom is not of this realm.
KJV: is my kingdom not from hence.
INT: however kingdom my

Romans 14:17 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: for the kingdom of God is not eating
KJV: For the kingdom of God is
INT: is the kingdom of God

1 Corinthians 4:20 N-NFS
GRK: λόγῳ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: For the kingdom of God
KJV: For the kingdom of God [is] not
INT: word the kingdom of God [is]

Ephesians 5:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ χριστοῦ
NAS: an inheritance in the kingdom of Christ
KJV: in the kingdom of Christ
INT: in the kingdom of Christ

Revelation 1:9 N-DFS
GRK: θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ
NAS: in the tribulation and kingdom and perseverance
KJV: and in the kingdom and patience
INT: tribulation and kingdom and endurance

Revelation 11:15 N-NFS
GRK: Ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου
NAS: saying, The kingdom of the world
KJV: saying, The kingdoms of this world
INT: Became the kingdoms of the world

Revelation 12:10 N-NFS
GRK: καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ
NAS: and the power, and the kingdom of our God
KJV: strength, and the kingdom of our God,
INT: and the kingdom of the God

Revelation 16:10 N-NFS
GRK: ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη
NAS: of the beast, and his kingdom became
KJV: and his kingdom was full of darkness;
INT: became the kingdom of it darkened

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page