2347. θλῖψις (thlipsis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2347. θλῖψις (thlipsis) — 45 Occurrences

Matthew 13:21 N-GFS
GRK: γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ
NAS: but is [only] temporary, and when affliction or
KJV: for when tribulation or
INT: having come however tribulation or persecution

Matthew 24:9 N-AFS
GRK: ὑμᾶς εἰς θλίψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν
NAS: they will deliver you to tribulation, and will kill
KJV: up to be afflicted, and shall kill
INT: you to tribulation and will kill

Matthew 24:21 N-NFS
GRK: γὰρ τότε θλίψις μεγάλη οἵα
NAS: there will be a great tribulation, such
KJV: great tribulation, such as
INT: indeed then tribulation great such as

Matthew 24:29 N-AFS
GRK: μετὰ τὴν θλίψιν τῶν ἡμερῶν
NAS: after the tribulation of those
KJV: after the tribulation of those
INT: after the tribulation the days

Mark 4:17 N-GFS
GRK: εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ
NAS: then, when affliction or
KJV: afterward, when affliction or
INT: then having arisen tribulation or persecution

Mark 13:19 N-NFS
GRK: ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις οἵα οὐ
NAS: days will be a [time of] tribulation such
KJV: days shall be affliction, such as
INT: days those tribulation such as never

Mark 13:24 N-AFS
GRK: μετὰ τὴν θλίψιν ἐκείνην ὁ
NAS: after that tribulation, THE SUN
KJV: that tribulation, the sun
INT: after the tribulation those the

John 16:21 N-GFS
GRK: μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν
NAS: remembers the anguish because
KJV: no more the anguish, for
INT: she remembers the tribulation on account of the

John 16:33 N-AFS
GRK: τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔχετε ἀλλὰ
NAS: you have tribulation, but take courage;
KJV: ye shall have tribulation: but
INT: the world tribulation you have but

Acts 7:10 N-GFP
GRK: πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ καὶ
NAS: him from all his afflictions, and granted
KJV: all his afflictions, and gave
INT: all the tribulations of him and

Acts 7:11 N-NFS
GRK: Χαναὰν καὶ θλίψις μεγάλη καὶ
NAS: and great affliction [with it], and our fathers
KJV: and great affliction: and our
INT: Canaan and tribulation great and

Acts 11:19 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης
NAS: because of the persecution that occurred
KJV: upon the persecution that arose
INT: by the tribulation that had taken place

Acts 14:22 N-GFP
GRK: διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς
NAS: many tribulations we must
KJV: through much tribulation enter into
INT: through many tribulations must we

Acts 20:23 N-NFP
GRK: δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν
NAS: that bonds and afflictions await
KJV: bonds and afflictions abide me.
INT: chains and tribulations me await

Romans 2:9 N-NFS
GRK: θλίψις καὶ στενοχωρία
NAS: [There will be] tribulation and distress
KJV: Tribulation and anguish,
INT: tribulation and distress

Romans 5:3 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς θλίψεσιν εἰδότες ὅτι
NAS: exult in our tribulations, knowing
KJV: we glory in tribulations also: knowing
INT: in the tribulations knowing that

Romans 5:3 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται
NAS: knowing that tribulation brings about
KJV: that tribulation worketh
INT: that the tribulation endurance produces

Romans 8:35 N-NFS
GRK: τοῦ χριστοῦ θλίψις ἢ στενοχωρία
NAS: of Christ? Will tribulation, or
KJV: of Christ? [shall] tribulation, or
INT: of Christ tribulation or distress

Romans 12:12 N-DFS
GRK: χαίροντες τῇ θλίψει ὑπομένοντες τῇ
NAS: persevering in tribulation, devoted
KJV: patient in tribulation; continuing instant
INT: rejoice the in tribulation be patient

1 Corinthians 7:28 N-AFS
GRK: οὐχ ἥμαρτεν θλίψιν δὲ τῇ
NAS: such will have trouble in this life,
KJV: shall have trouble in the flesh:
INT: not she did sin tribulation however in the

2 Corinthians 1:4 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν εἰς
NAS: us in all our affliction so
KJV: all our tribulation, that we
INT: all the tribulation of us for

2 Corinthians 1:4 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς
NAS: who are in any affliction with the comfort
KJV: any trouble, by
INT: in every tribulation through the

2 Corinthians 1:8 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς
NAS: brethren, of our affliction which came
KJV: of our trouble which came
INT: as to the tribulation of us

2 Corinthians 2:4 N-GFS
GRK: γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς
NAS: For out of much affliction and anguish
KJV: out of much affliction and anguish
INT: indeed much tribulation and distress

2 Corinthians 4:17 N-GFS
GRK: ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ'
NAS: light affliction is producing
KJV: light affliction, which
INT: lightness of tribulation of us far

2 Corinthians 6:4 N-DFP
GRK: πολλῇ ἐν θλίψεσιν ἐν ἀνάγκαις
NAS: endurance, in afflictions, in hardships,
KJV: in afflictions, in
INT: much in tribulations in hardships

2 Corinthians 7:4 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν
NAS: with joy in all our affliction.
KJV: all our tribulation.
INT: all the tribulation of us

2 Corinthians 8:2 N-GFS
GRK: πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία
NAS: ordeal of affliction their abundance
KJV: trial of affliction the abundance
INT: much proof of tribulation the abundance

2 Corinthians 8:13 N-NFS
GRK: ἄνεσις ὑμῖν θλίψις ἀλλ' ἐξ
NAS: of others [and] for your affliction, but by way
KJV: and ye burdened:
INT: ease but for you affliction but of

Ephesians 3:13 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ
NAS: you not to lose heart at my tribulations on your behalf,
KJV: at my tribulations for you,
INT: at the tribulations of me for

Philippians 1:17 N-AFS
GRK: ἁγνῶς οἰόμενοι θλίψιν ἐγείρειν τοῖς
NAS: to cause me distress in my imprisonment.
INT: purely supposing tribulation to add the

Philippians 4:14 N-DFS
GRK: μου τῇ θλίψει
NAS: to share [with me] in my affliction.
KJV: my affliction.
INT: my affliction

Colossians 1:24 N-GFP
GRK: ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ χριστοῦ
NAS: is lacking in Christ's afflictions.
KJV: that which is behind of the afflictions of Christ
INT: is lacking of the tribulations of Christ

1 Thessalonians 1:6 N-DFS
GRK: λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μετὰ
NAS: in much tribulation with the joy
KJV: in much affliction, with joy
INT: word in tribulation much with

1 Thessalonians 3:3 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς θλίψεσιν ταύταις αὐτοὶ
NAS: by these afflictions; for you yourselves
KJV: by these afflictions: for yourselves
INT: by the tribulations these yourselves

1 Thessalonians 3:7 N-DFS
GRK: ἀνάγκῃ καὶ θλίψει ἡμῶν διὰ
NAS: our distress and affliction we were comforted
KJV: all our affliction and distress
INT: distress and tribulation of us through

2 Thessalonians 1:4 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε
NAS: your persecutions and afflictions which
KJV: and tribulations that
INT: and the tribulations which you are bearing

2 Thessalonians 1:6 N-AFS
GRK: θλίβουσιν ὑμᾶς θλίψιν
NAS: to repay with affliction those
KJV: to recompense tribulation to them that trouble
INT: oppress you tribulation

Hebrews 10:33 N-DFP
GRK: τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι τοῦτο
NAS: through reproaches and tribulations, and partly
KJV: and afflictions; and
INT: both and tribulations being made a spectacle this

James 1:27 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν ἄσπιλον
NAS: and widows in their distress, [and] to keep
KJV: their affliction, [and] to keep
INT: in the tribulation of them unstained

Revelation 1:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ
NAS: and fellow partaker in the tribulation and kingdom
KJV: companion in tribulation, and in
INT: in the tribulation and kingdom

Revelation 2:9 N-AFS
GRK: σου τὴν θλίψιν καὶ τὴν
NAS: I know your tribulation and your poverty
KJV: works, and tribulation, and poverty,
INT: your tribulation and

Revelation 2:10 N-AFS
GRK: καὶ ἕξετε θλίψιν ἡμερῶν δέκα
NAS: and you will have tribulation for ten
KJV: ye shall have tribulation ten
INT: and you shall have tribulation days ten

Revelation 2:22 N-AFS
GRK: αὐτῆς εἰς θλίψιν μεγάλην ἐὰν
NAS: with her into great tribulation, unless
KJV: great tribulation, except
INT: her into tribulation great if

Revelation 7:14 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης
NAS: out of the great tribulation, and they have washed
KJV: great tribulation, and
INT: out of the tribulation great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page