τόπους
Englishman's Concordance
τόπους (topous) — 5 Occurrences

Matthew 24:7 N-AMP
GRK: σεισμοὶ κατὰ τόπους
NAS: and in various places there will be famines
KJV: earthquakes, in divers places.
INT: earthquakes in [various] places

Mark 13:8 N-AMP
GRK: σεισμοὶ κατὰ τόπους ἔσονται λιμοί
NAS: in various places; there will [also] be famines.
KJV: in divers places, and
INT: earthquakes throughout places there will be famines

Luke 21:11 N-AMP
GRK: καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ
NAS: and in various places plagues
KJV: in divers places, and
INT: and in different places famines and

Acts 27:2 N-AMP
GRK: τὴν Ἀσίαν τόπους ἀνήχθημεν ὄντος
NAS: to sail to the regions along the coast
KJV: by the coasts of Asia;
INT: Asia places we set sail being

Acts 27:29 N-AMP
GRK: κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν ἐκ
KJV: upon rocks, they cast
INT: on rocky places we might fall out of [the]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page