τόπου
Englishman's Concordance
τόπου (topou) — 7 Occurrences

Matthew 14:35 N-GMS
GRK: ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν
NAS: And when the men of that place recognized
KJV: of that place had knowledge
INT: men the place of that sent

Luke 6:17 N-GMS
GRK: ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ καὶ
NAS: on a level place; and [there was] a large
INT: he stood on a place level and

Luke 22:40 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς
NAS: When He arrived at the place, He said
KJV: at the place, he said
INT: to the place he said to them

John 6:23 N-GMS
GRK: ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον
NAS: near to the place where
KJV: nigh unto the place where
INT: near the place where they ate

Acts 6:13 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου
NAS: this holy place and the Law;
KJV: this holy place, and the law:
INT: against the place holy

Acts 21:28 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας
NAS: and this place; and besides
KJV: and this place: and further
INT: and the place this all

Revelation 2:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς ἐὰν
NAS: your lampstand out of its place-- unless
KJV: out of his place, except thou repent.
INT: out of the place of it if

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page