5117. τόπος (topos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5117. τόπος (topos) — 94 Occurrences

Matthew 12:43 N-GMP
GRK: δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν
NAS: through waterless places seeking rest,
KJV: through dry places, seeking rest,
INT: through waterless places seeking rest

Matthew 14:13 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν
NAS: to a secluded place by Himself;
KJV: into a desert place apart: and
INT: to a secluded place apart himself

Matthew 14:15 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ
NAS: This place is desolate
KJV: This is a desert place, and the time
INT: is the place and the

Matthew 14:35 N-GMS
GRK: ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν
NAS: And when the men of that place recognized
KJV: of that place had knowledge
INT: men the place of that sent

Matthew 24:7 N-AMP
GRK: σεισμοὶ κατὰ τόπους
NAS: and in various places there will be famines
KJV: earthquakes, in divers places.
INT: earthquakes in [various] places

Matthew 24:15 N-DMS
GRK: ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ ὁ
NAS: in the holy place (let the reader
KJV: the holy place, (whoso readeth,
INT: standing in [the] place holy (he who

Matthew 26:52 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον αὐτῆς πάντες
NAS: back into its place; for all
KJV: into his place: for all they
INT: into the place of it all

Matthew 27:33 N-AMS
GRK: ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθά
NAS: And when they came to a place called
KJV: unto a place called
INT: having come to a place called Golgotha

Matthew 27:33 N-NMS
GRK: ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόμενος
NAS: which means Place of a Skull,
KJV: is to say, a place of a skull,
INT: is of a skull place called

Matthew 28:6 N-AMS
GRK: ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο
NAS: see the place where
KJV: Come, see the place where the Lord
INT: see the place where was lying

Mark 1:35 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο
NAS: to a secluded place, and was praying
KJV: a solitary place, and there
INT: into solitary a place and there was praying

Mark 1:45 N-DMP
GRK: ἐπ' ἐρήμοις τόποις ἦν καὶ
NAS: out in unpopulated areas; and they were coming
KJV: in desert places: and they came
INT: in solitary places was and

Mark 6:11 N-NMS
GRK: ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται
NAS: Any place that does not receive
INT: that anyhow place not will receive

Mark 6:31 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον καὶ ἀναπαύσασθε
NAS: to a secluded place and rest
KJV: into a desert place, and rest
INT: to [a] solitary place and rest

Mark 6:32 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον κατ' ἰδίαν
NAS: to a secluded place by themselves.
KJV: into a desert place by ship privately.
INT: into solitary a place by themselves

Mark 6:35 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἤδη
NAS: This place is desolate
KJV: This is a desert place, and now
INT: is the place and already [it is]

Mark 13:8 N-AMP
GRK: σεισμοὶ κατὰ τόπους ἔσονται λιμοί
NAS: in various places; there will [also] be famines.
KJV: in divers places, and
INT: earthquakes throughout places there will be famines

Mark 15:22 N-AMS
GRK: τὸν Γολγοθὰν τόπον ὅ ἐστιν
NAS: they brought Him to the place Golgotha,
KJV: him unto the place Golgotha, which
INT: Golgotha a place which is

Mark 15:22 N-NMS
GRK: μεθερμηνευόμενον Κρανίου Τόπος
NAS: which is translated, Place of a Skull.
KJV: being interpreted, The place of a skull.
INT: translated of a skull place

Mark 16:6 N-NMS
GRK: ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν
NAS: behold, [here is] the place where
KJV: here: behold the place where they laid
INT: behold the place where they laid

Luke 2:7 N-NMS
GRK: ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ
NAS: there was no room for them in the inn.
KJV: there was no room for them in
INT: there was for them a place in the

Luke 4:17 N-AMS
GRK: εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν
NAS: and found the place where
KJV: he found the place where
INT: he found the place where it was

Luke 4:37 N-AMS
GRK: εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου
NAS: into every locality in the surrounding district.
KJV: every place of the country round about.
INT: into every place of the surrounding region

Luke 4:42 N-AMS
GRK: εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἱ
NAS: to a secluded place; and the crowds
KJV: into a desert place: and the people
INT: into a solitary place and the

Luke 6:17 N-GMS
GRK: ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ καὶ
NAS: on a level place; and [there was] a large
INT: he stood on a place level and

Luke 9:12 N-DMS
GRK: ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν
NAS: for here we are in a desolate place.
KJV: in a desert place.
INT: in desolate place we are

Luke 10:1 N-AMS
GRK: πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν
NAS: city and place where
KJV: city and place, whither he himself
INT: city and place where he was about

Luke 10:32 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ
NAS: when he came to the place and saw
KJV: when he was at the place, came and
INT: at the spot having come and

Luke 11:1 N-DMS
GRK: αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον
NAS: in a certain place, after
KJV: in a certain place, when he ceased,
INT: he in a place a certain praying

Luke 11:24 N-GMP
GRK: δι' ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν
NAS: through waterless places seeking rest,
KJV: through dry places, seeking rest;
INT: through waterless places seeking rest

Luke 14:9 N-AMS
GRK: Δὸς τούτῳ τόπον καὶ τότε
NAS: to you, 'Give [your] place to this man,'
KJV: Give this man place; and thou begin
INT: Give to this one place and then

Luke 14:9 N-AMS
GRK: τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν
NAS: to occupy the last place.
KJV: to take the lowest room.
INT: the last place to take

Luke 14:10 N-AMS
GRK: τὸν ἔσχατον τόπον ἵνα ὅταν
NAS: at the last place, so
KJV: in the lowest room; that when
INT: the last place that when

Luke 14:22 N-NMS
GRK: καὶ ἔτι τόπος ἐστίν
NAS: and still there is room.'
KJV: yet there is room.
INT: and still room there is

Luke 16:28 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς
NAS: come to this place of torment.'
KJV: into this place of torment.
INT: to the place this

Luke 19:5 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν τόπον ἀναβλέψας ὁ
NAS: came to the place, He looked
KJV: to the place, he looked up,
INT: to the place having looked up

Luke 21:11 N-AMP
GRK: καὶ κατὰ τόπους λιμοὶ καὶ
NAS: and in various places plagues
KJV: in divers places, and
INT: and in different places famines and

Luke 22:40 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς
NAS: When He arrived at the place, He said
KJV: at the place, he said
INT: to the place he said to them

Luke 23:33 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον
NAS: they came to the place called
KJV: to the place, which
INT: to the place called

John 4:20 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου προσκυνεῖν
NAS: that in Jerusalem is the place where
KJV: Jerusalem is the place where men ought
INT: is the place where to worship

John 5:13 N-DMS
GRK: ἐν τῷ τόπῳ
NAS: while there was a crowd in [that] place.
KJV: being in [that] place.
INT: in the place

John 6:10 N-DMS
GRK: ἐν τῷ τόπῳ ἀνέπεσαν οὖν
NAS: grass in the place. So
KJV: grass in the place. So the men
INT: in the place reclined therefore

John 6:23 N-GMS
GRK: ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον
NAS: near to the place where
KJV: nigh unto the place where
INT: near the place where they ate

John 10:40 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν
NAS: the Jordan to the place where
KJV: Jordan into the place where John
INT: to the place where was

John 11:6 N-DMS
GRK: ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας
NAS: days [longer] in the place where
KJV: still in the same place where he was.
INT: which he was place two days

John 11:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν
NAS: but was still in the place where
KJV: was in that place where Martha
INT: in the place where met

John 11:48 N-AMS
GRK: καὶ τὸν τόπον καὶ τὸ
NAS: both our place and our nation.
KJV: both our place and nation.
INT: both the place and the

John 14:2 N-AMS
GRK: πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν
NAS: to prepare a place for you.
KJV: I go to prepare a place for you.
INT: I go to prepare a place for you

John 14:3 N-AMS
GRK: καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν πάλιν
NAS: and prepare a place for you, I will come
KJV: prepare a place for you,
INT: and prepare a place for you again

John 18:2 N-AMS
GRK: αὐτὸν τὸν τόπον ὅτι πολλάκις
NAS: Him, knew the place, for Jesus
KJV: him, knew the place: for Jesus
INT: him the place because often

John 19:13 N-AMS
GRK: βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον
NAS: on the judgment seat at a place called
KJV: in a place that is called
INT: [the] judgment seat at a place called Stone Pavement

John 19:17 N-AMS
GRK: λεγόμενον Κρανίου Τόπον ὃ λέγεται
NAS: to the place called the Place of a Skull,
KJV: into a place called
INT: called of a skull place which is called

John 19:20 N-NMS
GRK: ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως
NAS: inscription, for the place where
KJV: of the Jews: for the place where Jesus
INT: was the place the city

John 19:41 N-DMS
GRK: ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη
NAS: Now in the place where
KJV: in the place where
INT: in the place where he was crucified

John 20:7 N-AMS
GRK: εἰς ἕνα τόπον
NAS: but rolled up in a place by itself.
KJV: wrapped together in a place by itself.
INT: in a place

Acts 1:25 N-AMS
GRK: λαβεῖν τὸν τόπον τῆς διακονίας
NAS: to go to his own place.
KJV: to his own place.
INT: to receive the part of the ministry

Acts 1:25 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον
INT: to his place own

Acts 4:31 N-NMS
GRK: ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ
NAS: And when they had prayed, the place where
KJV: had prayed, the place was shaken
INT: was shaken the place in which

Acts 6:13 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου
NAS: this holy place and the Law;
KJV: this holy place, and the law:
INT: against the place holy

Acts 6:14 N-AMS
GRK: καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ
NAS: this place and alter
KJV: this place, and
INT: will destroy the place this and

Acts 7:7 N-DMS
GRK: ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ
NAS: OUT AND SERVE ME IN THIS PLACE.'
KJV: in this place.
INT: in the place this

Acts 7:33 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ τόπος ἐφ' ᾧ
NAS: FROM YOUR FEET, FOR THE PLACE ON WHICH
KJV: for the place where
INT: indeed [the] place on which

Acts 7:49 N-NMS
GRK: ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς
NAS: OR WHAT PLACE IS THERE FOR MY REPOSE?
KJV: or what [is] the place of my rest?
INT: or what [the] place of the rest

Acts 12:17 N-AMS
GRK: εἰς ἕτερον τόπον
NAS: and went to another place.
KJV: into another place.
INT: to another place

Acts 16:3 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις ᾔδεισαν
NAS: who were in those parts, for they all
KJV: in those quarters: for they knew
INT: in the parts those they knew

Acts 21:28 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας
NAS: and this place; and besides
KJV: and this place: and further
INT: and the place this all

Acts 21:28 N-AMS
GRK: τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον
NAS: this holy place.
KJV: this holy place.
INT: the holy place this

Acts 25:16 N-AMS
GRK: τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας
NAS: and has an opportunity to make his defense
KJV: and have licence to answer for himself
INT: the accusers opportunity and of defense

Acts 27:2 N-AMP
GRK: τὴν Ἀσίαν τόπους ἀνήχθημεν ὄντος
NAS: to sail to the regions along the coast
KJV: by the coasts of Asia;
INT: Asia places we set sail being

Acts 27:8 N-AMS
GRK: ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον
NAS: it we came to a place called
KJV: unto a place which is called The fair
INT: we came to a place certain called

Acts 27:29 N-AMP
GRK: κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν ἐκ
KJV: upon rocks, they cast
INT: on rocky places we might fall out of [the]

Acts 27:41 N-AMS
GRK: δὲ εἰς τόπον διθάλασσον ἐπέκειλαν
NAS: But striking a reef where two seas met,
KJV: into a place where two seas met,
INT: moreover into a place where two seas met they ran aground

Acts 28:7 N-AMS
GRK: περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν
NAS: in the neighborhood of that place were lands
KJV: In the same quarters were possessions
INT: about the place same were

Romans 9:26 N-DMS
GRK: ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη
NAS: AND IT SHALL BE THAT IN THE PLACE WHERE
KJV: [that] in the place where
INT: in the place where it was said

Romans 12:19 N-AMS
GRK: ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ
NAS: but leave room for the wrath
KJV: [rather] give place unto wrath:
INT: but give place to wrath

Romans 15:23 N-AMS
GRK: δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν
NAS: with no further place for me in these
KJV: having no more place in these
INT: however no longer place having in

1 Corinthians 1:2 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν καὶ
NAS: who in every place call
KJV: that in every place call upon the name
INT: in every place both theirs and

1 Corinthians 14:16 N-AMS
GRK: ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου
NAS: will the one who fills the place of the ungifted
KJV: shall he that occupieth the room of the unlearned
INT: fills the place of the uninstructed

2 Corinthians 2:14 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ τόπῳ
NAS: of Him in every place.
KJV: in every place.
INT: in every place

Ephesians 4:27 N-AMS
GRK: μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ
NAS: the devil an opportunity.
KJV: Neither give place to the devil.
INT: neither give opportunity to the devil

1 Thessalonians 1:8 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις
NAS: but also in every place your faith
KJV: in every place your faith
INT: in every place the faith

1 Timothy 2:8 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ τόπῳ ἐπαίροντας ὁσίους
NAS: in every place to pray,
KJV: pray every where, lifting up holy
INT: in every place lifting up holy

Hebrews 8:7 N-NMS
GRK: δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος
NAS: there would have been no occasion sought
KJV: no place have been sought
INT: for a second would be sought place

Hebrews 11:8 N-AMS
GRK: ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν
NAS: by going out to a place which
KJV: into a place which
INT: to go out into place which he was about

Hebrews 12:17 N-AMS
GRK: μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν
NAS: no place for repentance,
KJV: no place of repentance,
INT: of repentance indeed place not he found

2 Peter 1:19 N-DMS
GRK: ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ ἕως οὗ
NAS: shining in a dark place, until the day
KJV: in a dark place, until the day
INT: in [a] dark place until this

Revelation 2:5 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς ἐὰν
NAS: your lampstand out of its place-- unless
KJV: out of his place, except thou repent.
INT: out of the place of it if

Revelation 6:14 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν
NAS: were moved out of their places.
KJV: out of their places.
INT: out of the places of them were moved

Revelation 12:6 N-AMS
GRK: ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ
NAS: where she had a place prepared by God,
KJV: where she hath a place prepared of
INT: she has there a place prepared of

Revelation 12:8 N-NMS
GRK: ἴσχυσεν οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν
NAS: longer a place found
KJV: was their place found any more
INT: they prevailed nor place was found their

Revelation 12:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον αὐτῆς ὅπου
NAS: into the wilderness to her place, where
KJV: into her place, where she is nourished
INT: into the place of her where

Revelation 16:16 N-AMS
GRK: εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον
NAS: And they gathered them together to the place which in Hebrew
KJV: into a place called
INT: to the place which is called

Revelation 18:17 N-AMS
GRK: ὁ ἐπὶ τόπον πλέων καὶ
INT: those who to a place sail and

Revelation 20:11 N-NMS
GRK: οὐρανός καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη
NAS: and no place was found
KJV: there was found no place for them.
INT: heaven and place not was found

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page