τόπος
Englishman's Concordance
τόπος (topos) — 16 Occurrences

Matthew 14:15 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ
NAS: This place is desolate
KJV: This is a desert place, and the time
INT: is the place and the

Matthew 27:33 N-NMS
GRK: ἐστιν Κρανίου Τόπος λεγόμενος
NAS: which means Place of a Skull,
KJV: is to say, a place of a skull,
INT: is of a skull place called

Mark 6:11 N-NMS
GRK: ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται
NAS: Any place that does not receive
INT: that anyhow place not will receive

Mark 6:35 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἤδη
NAS: This place is desolate
KJV: This is a desert place, and now
INT: is the place and already [it is]

Mark 15:22 N-NMS
GRK: μεθερμηνευόμενον Κρανίου Τόπος
NAS: which is translated, Place of a Skull.
KJV: being interpreted, The place of a skull.
INT: translated of a skull place

Mark 16:6 N-NMS
GRK: ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν
NAS: behold, [here is] the place where
KJV: here: behold the place where they laid
INT: behold the place where they laid

Luke 2:7 N-NMS
GRK: ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ
NAS: there was no room for them in the inn.
KJV: there was no room for them in
INT: there was for them a place in the

Luke 14:22 N-NMS
GRK: καὶ ἔτι τόπος ἐστίν
NAS: and still there is room.'
KJV: yet there is room.
INT: and still room there is

John 4:20 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου προσκυνεῖν
NAS: that in Jerusalem is the place where
KJV: Jerusalem is the place where men ought
INT: is the place where to worship

John 19:20 N-NMS
GRK: ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως
NAS: inscription, for the place where
KJV: of the Jews: for the place where Jesus
INT: was the place the city

Acts 4:31 N-NMS
GRK: ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ
NAS: And when they had prayed, the place where
KJV: had prayed, the place was shaken
INT: was shaken the place in which

Acts 7:33 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ τόπος ἐφ' ᾧ
NAS: FROM YOUR FEET, FOR THE PLACE ON WHICH
KJV: for the place where
INT: indeed [the] place on which

Acts 7:49 N-NMS
GRK: ἢ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς
NAS: OR WHAT PLACE IS THERE FOR MY REPOSE?
KJV: or what [is] the place of my rest?
INT: or what [the] place of the rest

Hebrews 8:7 N-NMS
GRK: δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος
NAS: there would have been no occasion sought
KJV: no place have been sought
INT: for a second would be sought place

Revelation 12:8 N-NMS
GRK: ἴσχυσεν οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν
NAS: longer a place found
KJV: was their place found any more
INT: they prevailed nor place was found their

Revelation 20:11 N-NMS
GRK: οὐρανός καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη
NAS: and no place was found
KJV: there was found no place for them.
INT: heaven and place not was found

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page