ζωὴ
Englishman's Concordance
ζωὴ (zōē) — 28 Occurrences

Luke 12:15 N-NFS
GRK: τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν
NAS: has an abundance does his life consist
KJV: for a man's life consisteth not
INT: to anyone the life to him is

Luke 16:25 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ
NAS: that during your life you received
KJV: in thy lifetime receivedst thy
INT: in the life of you and

John 1:4 N-NFS
GRK: ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν καὶ
NAS: In Him was life, and the life
KJV: him was life; and the life
INT: In him life was and

John 1:4 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ
NAS: In Him was life, and the life was the Light
KJV: life; and the life was the light
INT: and the life was the

John 6:63 N-NFS
GRK: ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν
NAS: to you are spirit and are life.
KJV: and [they] are life.
INT: are and life are

John 11:25 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωή ὁ πιστεύων
NAS: the resurrection and the life; he who believes
KJV: and the life: he that believeth
INT: and the life he that believes

John 12:50 N-NFS
GRK: ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν
NAS: is eternal life; therefore
KJV: is life everlasting:
INT: commandment of him life eternal is

John 14:6 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωή οὐδεὶς ἔρχεται
NAS: and the truth, and the life; no one
KJV: the truth, and the life: no man cometh
INT: and the life No one comes

John 17:3 N-NFS
GRK: ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν
NAS: is eternal life, that they may know
KJV: this is life eternal, that
INT: eternal life that they should know

Acts 8:33 N-NFS
GRK: γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ
NAS: HIS GENERATION? FOR HIS LIFE IS REMOVED
KJV: for his life is taken from
INT: earth the life of him

Romans 5:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ
NAS: we shall be saved by His life.
KJV: by his life.
INT: by the life of him

Romans 5:17 N-DFS
GRK: λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ
NAS: will reign in life through
KJV: shall reign in life by one,
INT: receiving in life will reign by

Romans 6:23 N-NFS
GRK: τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν
NAS: of God is eternal life in Christ Jesus
KJV: of God [is] eternal life through Jesus
INT: of God life eternal in

Romans 8:6 N-NFS
GRK: τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη
NAS: on the Spirit is life and peace,
KJV: minded [is] life and
INT: of the Spirit life and peace

Romans 8:10 N-NFS
GRK: δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην
NAS: the spirit is alive because
KJV: the Spirit [is] life because
INT: and [the] Spirit life on account of righteousness

Romans 8:38 N-NFS
GRK: θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι
NAS: death, nor life, nor angels,
KJV: death, nor life, nor angels,
INT: death nor life nor angels

Romans 11:15 N-NFS
GRK: εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν
NAS: will [their] acceptance be but life from the dead?
KJV: [of them be], but life from
INT: if not life from among [the] dead

1 Corinthians 3:22 N-NFS
GRK: κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος
NAS: the world or life or death
KJV: the world, or life, or death,
INT: world or life or death

1 Corinthians 15:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν
NAS: in this life only,
KJV: in this life only we have hope
INT: in the life this in

2 Corinthians 4:10 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: so that the life of Jesus
KJV: Jesus, that the life also of Jesus
INT: also the life of Jesus

2 Corinthians 4:11 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: sake, so that the life of Jesus also
KJV: sake, that the life also of Jesus
INT: moreover the life of Jesus

2 Corinthians 4:12 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν
NAS: death works in us, but life in you.
KJV: us, but life in you.
INT: but life in you

Colossians 3:3 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται
NAS: For you have died and your life is hidden
KJV: and your life is hid with
INT: and the life of you has been hid

Colossians 3:4 N-NFS
GRK: φανερωθῇ ἡ ζωὴ ὑμῶν τότε
NAS: Christ, who is our life, is revealed,
KJV: [who is] our life, shall appear,
INT: might be revealed the life of you then

James 4:14 N-NFS
GRK: ποία ἡ ζωὴ ὑμῶν ἀτμὶς
NAS: what your life will be like tomorrow.
KJV: what [is] your life? It is even
INT: for what [is] the life of you A vapor

1 John 1:2 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη καὶ
NAS: and the life was manifested,
KJV: (For the life was manifested, and
INT: and the life was revealed and

1 John 5:11 N-NFS
GRK: αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ
NAS: life, and this life is in His Son.
KJV: and this life is in
INT: this the life in the

1 John 5:20 N-NFS
GRK: θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος
NAS: God and eternal life.
KJV: and eternal life.
INT: God and life eternal

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page