2 Corinthians 11:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]
ho
WhatRelPro-ANS
2980 [e]λαλῶ,
lalō
I am saying,V-PIA-1S
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2596 [e]κατὰ
kata
according toPrep
2962 [e]Κύριον
Kyrion
[the] LordN-AMS
2980 [e]λαλῶ,
lalō
am I saying,V-PIA-1S
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
1722 [e]ἐν
en
inPrep
877 [e]ἀφροσύνῃ,
aphrosynē
foolishness,N-DFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3778 [e]ταύτῃ
tautē
thisDPro-DFS
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
5287 [e]ὑποστάσει
hypostasei
confidenceN-DFS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
2746 [e]καυχήσεως.
kauchēseōs
of boasting.N-GFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:17 Greek NT: Nestle 1904
ὃ λαλῶ, οὐ κατὰ Κύριον λαλῶ, ἀλλ’ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὃ λαλῶ οὐ κατὰ κύριον λαλῶ, ἀλλ' ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὃ λαλῶ οὐ κατὰ κύριον λαλῶ, ἀλλ' ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃ λαλῶ, οὐ λαλῶ κατὰ κύριον, ἀλλ’ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὃ λαλῶ, οὐ λαλῶ κατὰ Κύριον, ἀλλ’ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὃ λαλῶ οὐ κατὰ κύριον λαλῶ, ἀλλ’ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃ λαλῶ, οὐ λαλῶ κατὰ Κύριον, ἀλλ’ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 11:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὃ λαλῶ οὐ λαλῶ κατὰ κύριον ἀλλ' ὡς ἐν ἀφροσύνῃ ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως

2 Corinthians 11:17 Hebrew Bible
את אשר אדבר לא לפי דרך האדון אנכי מדבר כי אם כמו בסכלות אעז ואתהלל׃

2 Corinthians 11:17 Aramaic NT: Peshitta
ܡܕܡ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܪܢ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܦܟܝܗܘܬܐ ܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܕܫܘܒܗܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
What I am saying, I am not saying as the Lord would, but as in foolishness, in this confidence of boasting.

King James Bible
That which I speak, I speak it not after the Lord, but as it were foolishly, in this confidence of boasting.

Holman Christian Standard Bible
What I say in this matter of boasting, I don't speak as the Lord would, but foolishly.
Treasury of Scripture Knowledge

I speak it.

1 Corinthians 7:6,12 But I speak this by permission, and not of commandment…

foolishly.

2 Corinthians 11:18-27 Seeing that many glory after the flesh, I will glory also…

2 Corinthians 9:4 Lest haply if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, …

Philippians 3:3-6 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and …

Links
2 Corinthians 11:172 Corinthians 11:17 NIV2 Corinthians 11:17 NLT2 Corinthians 11:17 ESV2 Corinthians 11:17 NASB2 Corinthians 11:17 KJV2 Corinthians 11:17 Bible Apps2 Corinthians 11:17 Biblia Paralela2 Corinthians 11:17 Chinese Bible2 Corinthians 11:17 French Bible2 Corinthians 11:17 German BibleBible Hub
2 Corinthians 11:16
Top of Page
Top of Page