Κύριον
Englishman's Concordance
Κύριον (Kyrion) — 68 Occurrences

Matthew 4:7 N-AMS
GRK: Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν θεόν
NAS: YOU SHALL NOT PUT THE LORD YOUR GOD
KJV: not tempt the Lord thy God.
INT: not You will test [the] Lord the God

Matthew 4:10 N-AMS
GRK: γέγραπται γάρ Κύριον τὸν θεόν
NAS: YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD,
KJV: Thou shalt worship the Lord thy
INT: it has been written indeed [The] Lord the God

Matthew 10:24 N-AMS
GRK: ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ
NAS: a slave above his master.
KJV: above his lord.
INT: above the master of him

Matthew 22:37 N-AMS
GRK: αὐτῷ Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν
NAS: to him, 'YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD
KJV: Thou shalt love the Lord thy
INT: to him You will love [the] Lord the God

Matthew 22:43 N-AMS
GRK: καλεῖ αὐτὸν κύριον λέγων
NAS: in the Spirit call Him 'Lord,' saying,
KJV: call him Lord, saying,
INT: does call him Lord saying

Matthew 22:45 N-AMS
GRK: καλεῖ αὐτὸν κύριον πῶς υἱὸς
NAS: calls Him 'Lord,' how
KJV: call him Lord, how is he
INT: calls him Lord how son

Mark 12:30 N-AMS
GRK: καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν
NAS: AND YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD
KJV: And thou shalt love the Lord thy God
INT: And you will love [the] Lord God

Mark 12:37 N-AMS
GRK: λέγει αὐτὸν κύριον καὶ πόθεν
NAS: calls Him 'Lord; so
KJV: calleth him Lord; and whence
INT: calls him Lord moreover how

Luke 1:16 N-AMS
GRK: ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν θεὸν
NAS: of Israel back to the Lord their God.
KJV: shall he turn to the Lord their God.
INT: will he turn to [the] Lord the God

Luke 1:46 N-AMS
GRK: μου τὸν κύριον
NAS: My soul exalts the Lord,
KJV: soul doth magnify the Lord,
INT: of me the Lord

Luke 4:8 N-AMS
GRK: αὐτῷ Γέγραπται Κύριον τὸν θεόν
NAS: YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD
KJV: Thou shalt worship the Lord thy
INT: to him it has been written [the] Lord God

Luke 4:12 N-AMS
GRK: Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν θεόν
NAS: YOU SHALL NOT PUT THE LORD YOUR GOD
KJV: not tempt the Lord thy God.
INT: not You will test [the] Lord the God

Luke 7:19 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν κύριον λέγων Σὺ
NAS: sent them to the Lord, saying,
INT: to the Lord saying you

Luke 10:27 N-AMS
GRK: εἶπεν Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν θεόν
NAS: YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD
KJV: said, Thou shalt love the Lord thy God
INT: he said You will love [the] Lord the God

Luke 12:36 N-AMS
GRK: προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε
NAS: who are waiting for their master when
KJV: for their lord, when
INT: waiting for the master of themselves whenever

Luke 19:8 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν κύριον Ἰδοὺ τὰ
NAS: and said to the Lord, Behold,
KJV: and said unto the Lord; Behold, Lord,
INT: to the Lord Behold the

Luke 20:37 N-AMS
GRK: ὡς λέγει Κύριον τὸν θεὸν
NAS: he calls the Lord THE GOD
KJV: he calleth the Lord the God
INT: when he called [the] Lord the God

Luke 20:44 N-AMS
GRK: οὖν αὐτὸν κύριον καλεῖ καὶ
NAS: calls Him 'Lord,' and how
KJV: calleth him Lord, how is he
INT: therefore him Lord calls and

John 11:2 N-AMS
GRK: ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ
NAS: who anointed the Lord with ointment,
KJV: anointed the Lord with ointment,
INT: having anointed the Lord with ointment and

John 20:2 N-AMS
GRK: Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ
NAS: to them, They have taken away the Lord out of the tomb,
KJV: They have taken away the Lord out of
INT: They took away the Lord out of the

John 20:13 N-AMS
GRK: Ἦραν τὸν κύριόν μου καὶ
NAS: they have taken away my Lord, and I do not know
KJV: my Lord, and
INT: they took away the Lord of me and

John 20:18 N-AMS
GRK: Ἑώρακα τὸν κύριον καὶ ταῦτα
NAS: I have seen the Lord, and [that] He had said
KJV: she had seen the Lord, and
INT: I have seen the Lord and these things

John 20:20 N-AMS
GRK: ἰδόντες τὸν κύριον
NAS: rejoiced when they saw the Lord.
KJV: glad, when they saw the Lord.
INT: having seen the Lord

John 20:25 N-AMS
GRK: Ἑωράκαμεν τὸν κύριον ὁ δὲ
NAS: to him, We have seen the Lord! But he said
KJV: We have seen the Lord. But
INT: We have seen the Lord moreover

Acts 2:25 N-AMS
GRK: Προορώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου
NAS: of Him, 'I SAW THE LORD ALWAYS
KJV: him, I foresaw the Lord always before
INT: I foresaw the Lord before me

Acts 2:36 N-AMS
GRK: ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ
NAS: Him both Lord and Christ--
KJV: have crucified, both Lord and Christ.
INT: that both Lord him and

Acts 8:24 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν κύριον ὅπως μηδὲν
NAS: Pray to the Lord for me yourselves,
KJV: ye to the Lord for me,
INT: to the Lord so that nothing

Acts 9:27 N-AMS
GRK: εἶδεν τὸν κύριον καὶ ὅτι
NAS: he had seen the Lord on the road,
KJV: how he had seen the Lord in the way,
INT: he saw the Lord and that

Acts 9:35 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν κύριον
NAS: saw him, and they turned to the Lord.
KJV: turned to the Lord.
INT: to the Lord

Acts 9:42 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν κύριον
NAS: and many believed in the Lord.
KJV: believed in the Lord.
INT: on the Lord

Acts 11:17 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
NAS: after believing in the Lord Jesus
KJV: who believed on the Lord Jesus Christ;
INT: on the Lord Jesus Christ

Acts 11:20 N-AMS
GRK: εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον Ἰησοῦν
NAS: also, preaching the Lord Jesus.
KJV: preaching the Lord Jesus.
INT: proclaiming the gospel [of] the Lord Jesus

Acts 11:21 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν κύριον
NAS: who believed turned to the Lord.
KJV: and turned unto the Lord.
INT: to the Lord

Acts 15:17 N-AMS
GRK: ἀνθρώπων τὸν κύριον καὶ πάντα
NAS: MAY SEEK THE LORD, AND ALL
KJV: might seek after the Lord, and
INT: of men the Lord and all

Acts 16:31 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ
NAS: Believe in the Lord Jesus,
KJV: Believe on the Lord Jesus Christ,
INT: on the Lord Jesus and

Acts 20:21 N-AMS
GRK: εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
NAS: and faith in our Lord Jesus
KJV: toward our Lord Jesus Christ.
INT: toward the Lord of us Jesus

Romans 4:24 N-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ
NAS: Jesus our Lord from the dead,
KJV: Jesus our Lord from the dead;
INT: Jesus the Lord of us from among [the]

Romans 10:9 N-NMS
GRK: σου ὅτι κύριον Ἰησοῦν καὶ
NAS: Jesus [as] Lord, and believe
KJV: thy mouth the Lord Jesus, and
INT: of you [the] Lord [is] Jesus and

Romans 13:14 N-AMS
GRK: ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
NAS: But put on the Lord Jesus Christ,
KJV: But put ye on the Lord Jesus Christ,
INT: put on the Lord Jesus Christ

Romans 15:11 N-AMS
GRK: ἔθνη τὸν κύριον καὶ ἐπαινεσάτωσαν
NAS: PRAISE THE LORD ALL
KJV: again, Praise the Lord, all ye
INT: Gentiles the Lord and praise

1 Corinthians 2:8 N-AMS
GRK: ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης
NAS: it they would not have crucified the Lord of glory;
KJV: not have crucified the Lord of glory.
INT: anyhow the Lord of glory

1 Corinthians 6:14 N-AMS
GRK: καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ
NAS: raised the Lord, but will also
KJV: both raised up the Lord, and will
INT: both the Lord raised up and

1 Corinthians 9:1 N-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα
NAS: Jesus our Lord? Are you not my work
KJV: Christ our Lord? are not
INT: Jesus the Lord of us have I seen

1 Corinthians 10:22 N-AMS
GRK: παραζηλοῦμεν τὸν κύριον μὴ ἰσχυρότεροι
NAS: do we provoke the Lord to jealousy?
KJV: Do we provoke the Lord to jealousy?
INT: do we provoke to jealousy the Lord not stronger

1 Corinthians 16:22 N-AMS
GRK: φιλεῖ τὸν κύριον ἤτω ἀνάθεμα
NAS: does not love the Lord, he is to be accursed.
KJV: love not the Lord Jesus Christ,
INT: love the Lord let him be accursed

2 Corinthians 3:16 N-AMS
GRK: ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον περιαιρεῖται τὸ
NAS: a person turns to the Lord, the veil
KJV: to the Lord, the vail
INT: [one] shall have turned to [the] Lord is taken away the

2 Corinthians 4:5 N-AMS
GRK: Χριστὸν Ἰησοῦν κύριον ἑαυτοὺς δὲ
NAS: Jesus as Lord, and ourselves
KJV: Christ Jesus the Lord; and ourselves
INT: Christ Jesus Lord ourselves moreover

2 Corinthians 4:14 N-AMS
GRK: ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ
NAS: that He who raised the Lord Jesus
KJV: he which raised up the Lord Jesus
INT: having raised up the Lord Jesus also

2 Corinthians 5:8 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν κύριον
NAS: and to be at home with the Lord.
KJV: to be present with the Lord.
INT: with the Lord

2 Corinthians 11:17 N-AMS
GRK: οὐ κατὰ κύριον λαλῶ ἀλλ'
NAS: I am not saying as the Lord would, but as in foolishness,
KJV: [it] not after the Lord, but as
INT: not according to [the] Lord do I speak but

2 Corinthians 12:8 N-AMS
GRK: τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα ἵνα
NAS: I implored the Lord three times
KJV: I besought the Lord thrice,
INT: three times the Lord I begged that

Ephesians 6:24 N-AMS
GRK: ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
NAS: those who love our Lord Jesus Christ
KJV: them that love our Lord Jesus Christ
INT: love the Lord of us Jesus

Philippians 3:20 N-AMS
GRK: σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
NAS: for a Savior, the Lord Jesus
KJV: the Saviour, the Lord Jesus
INT: [as] Savior we are awaiting [the] Lord Jesus Christ

Colossians 2:6 N-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν κύριον ἐν αὐτῷ
NAS: Jesus the Lord, [so] walk
KJV: Christ Jesus the Lord, [so] walk ye in
INT: Jesus the Lord in him

Colossians 3:22 N-AMS
GRK: φοβούμενοι τὸν κύριον
NAS: of heart, fearing the Lord.
INT: fearing the Lord

Colossians 4:1 N-AMS
GRK: ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρανῷ
NAS: that you too have a Master in heaven.
KJV: also have a Master in heaven.
INT: you have a Master in heaven

1 Thessalonians 2:15 N-AMS
GRK: καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν
NAS: killed the Lord Jesus
KJV: Who both killed the Lord Jesus, and
INT: both the Lord having killed Jesus

1 Thessalonians 5:27 N-AMS
GRK: ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν
NAS: I adjure you by the Lord to have this
KJV: you by the Lord that this epistle
INT: you [by] the Lord [that] be read the

2 Timothy 2:22 N-AMS
GRK: ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς
NAS: who call on the Lord from a pure
KJV: them that call on the Lord out of
INT: call on the Lord out of pure

Philemon 1:5 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ
NAS: toward the Lord Jesus
KJV: thou hast toward the Lord Jesus, and
INT: toward the Lord Jesus and

Hebrews 8:11 N-AMS
GRK: Γνῶθι τὸν κύριον ὅτι πάντες
NAS: KNOW THE LORD,' FOR ALL
KJV: saying, Know the Lord: for all
INT: Know the Lord because all

Hebrews 12:14 N-AMS
GRK: ὄψεται τὸν κύριον
NAS: no one will see the Lord.
KJV: no man shall see the Lord:
INT: will see the Lord

Hebrews 13:20 N-AMS
GRK: αἰωνίου τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
NAS: covenant, [even] Jesus our Lord,
KJV: the dead our Lord Jesus, that great
INT: eternal the Lord of us Jesus

James 3:9 N-AMS
GRK: εὐλογοῦμεν τὸν κύριον καὶ πατέρα
NAS: With it we bless [our] Lord and Father,
INT: we bless our Lord and Father

1 Peter 2:13 N-AMS
GRK: διὰ τὸν κύριον εἴτε βασιλεῖ
NAS: Submit yourselves for the Lord's sake
KJV: for the Lord's sake: whether it be
INT: for the sake of the Lord whether to [the] king

1 Peter 3:6 N-AMS
GRK: τῷ Ἀβραάμ κύριον αὐτὸν καλοῦσα
NAS: calling him lord, and you have become
KJV: calling him lord: whose daughters
INT: Abraham lord him calling

1 Peter 3:15 N-AMS
GRK: κύριον δὲ τὸν
NAS: Christ as Lord in your hearts,
KJV: But sanctify the Lord God in
INT: Lord moreover

Jude 1:4 N-AMS
GRK: δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
NAS: Master and Lord, Jesus
KJV: and our Lord Jesus Christ.
INT: master and Lord of us Jesus

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page