ταύτῃ
Englishman's Concordance
ταύτῃ (tautē) — 33 Occurrences

Matthew 10:23 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ταύτῃ φεύγετε εἰς
NAS: they persecute you in one city,
INT: the city one flee to

Matthew 12:45 DPro-DFS
GRK: τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ
NAS: it will also be with this evil
INT: to generation this the evil

Matthew 16:18 DPro-DFS
GRK: καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
NAS: to you that you are Peter, and upon this rock
INT: and on this the rock

Matthew 26:31 DPro-DFS
GRK: τῇ νυκτὶ ταύτῃ γέγραπται γάρ
NAS: because of Me this night,
INT: the night this it has been written indeed

Matthew 26:34 DPro-DFS
GRK: ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ
NAS: I say to you that this [very] night,
INT: that during this night

Mark 8:12 DPro-DFS
GRK: τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον
NAS: will be given to this generation.
INT: to the generation this a sign

Mark 8:38 DPro-DFS
GRK: τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι
NAS: of Me and My words in this adulterous
INT: the generation this adulterous

Mark 14:27 DPro-DFS
GRK: τῇ νυκτὶ ταύτη ὅτι γέγραπται
INT: the night this for it has been written

Mark 14:30 DPro-DFS
GRK: σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτὶ
NAS: I say to you, that this very
INT: yourself today this night

Luke 11:30 DPro-DFS
GRK: τῇ γενεᾷ ταύτῃ
NAS: of Man be to this generation.
INT: to the generation this

Luke 12:20 DPro-DFS
GRK: θεός Ἄφρων ταύτῃ τῇ νυκτὶ
NAS: to him, 'You fool! This [very] night
INT: God Fool this the night

Luke 13:7 DPro-DFS
GRK: τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ
NAS: for fruit on this fig tree
INT: the fig tree this and not

Luke 13:32 DPro-DFS
GRK: τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ Ἰδοὺ ἐκβάλλω
INT: to the fox that Behold I cast out

Luke 16:24 DPro-DFS
GRK: τῇ φλογὶ ταύτῃ
NAS: for I am in agony in this flame.'
INT: the flame this

Luke 17:6 DPro-DFS
GRK: τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ Ἐκριζώθητι καὶ
NAS: you would say to this mulberry tree,
INT: to the mulberry tree this Be you rooted up and

Luke 17:34 DPro-DFS
GRK: λέγω ὑμῖν ταύτῃ τῇ νυκτὶ
INT: I say to you In that night

Luke 19:42 DPro-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ
NAS: If you had known in this day, even
INT: the day this even you

Acts 4:27 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ταύτῃ ἐπὶ τὸν
NAS: For truly in this city
INT: the city this against the

Acts 16:12 DPro-DFS
GRK: δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει
NAS: and we were staying in this city
INT: moreover in this city

Acts 18:10 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ταύτῃ
NAS: people in this city.
INT: the city this

Acts 22:3 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ταύτῃ παρὰ τοὺς
NAS: but brought up in this city,
INT: the city this at the

Acts 27:23 DPro-DFS
GRK: γάρ μοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ
NAS: For this very night an angel
INT: indeed me this night

1 Corinthians 7:20 DPro-DFS
GRK: ἐκλήθη ἐν ταύτῃ μενέτω
INT: he was called in this let him abide

1 Corinthians 9:12 DPro-DFS
GRK: τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ ἀλλὰ πάντα
NAS: we did not use this right,
INT: the right this but all things

1 Corinthians 15:19 DPro-DFS
GRK: τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν Χριστῷ
NAS: in Christ in this life
INT: the life this in Christ

2 Corinthians 1:15 DPro-DFS
GRK: Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει
NAS: In this confidence I intended
INT: And with this confidence

2 Corinthians 8:7 DPro-DFS
GRK: καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι
NAS: in you, [see] that you abound in this gracious work
INT: also in this the grace

2 Corinthians 8:19 DPro-DFS
GRK: τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ
NAS: to travel with us in this gracious work,
INT: which grace this which [is] administered

2 Corinthians 8:20 DPro-DFS
GRK: τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ
INT: the abundance this which [is] administered

2 Corinthians 9:4 DPro-DFS
GRK: τῇ ὑποστάσει ταύτῃ
NAS: of you -- will be put to shame by this confidence.
INT: the confidence this

2 Corinthians 11:17 DPro-DFS
GRK: ἀφροσύνῃ ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει
NAS: would, but as in foolishness, in this confidence
INT: foolishness in this the confidence

Hebrews 3:10 DPro-DFS
GRK: τῇ γενεᾷ ταύτῃ καὶ εἶπον
NAS: I WAS ANGRY WITH THIS GENERATION,
INT: with the generation that and said

Hebrews 11:2 DPro-DFS
GRK: ἐν ταύτῃ γὰρ ἐμαρτυρήθησαν
INT: in this indeed were commended for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page