Nacham'yah 12
Nehemiah 12 Aleppo Codex
1א ואלה הכהנים והלוים אשר עלו עם זרבבל בן שאלתיאל וישוע  שריה ירמיה עזרא 2ב אמריה מלוך חטוש 3ג שכניה רחם מרמת 4ד עדוא גנתוי אביה 5ה מימין מעדיה בלגה 6ו שמעיה ויויריב ידעיה 7ז סלו עמוק חלקיה ידעיה אלה ראשי הכהנים ואחיהם בימי ישוע  {פ}

8ח והלוים ישוע בנוי קדמיאל שרביה--יהודה מתניה  על הידות הוא ואחיו 9ט ובקבקיה וענו (ועני) אחיהם לנגדם למשמרות

10י וישוע הוליד את יויקים ויויקים הוליד את אלישיב ואלישיב את יוידע 11יא ויוידע הוליד את יונתן ויונתן הוליד את ידוע

12יב ובימי יויקים היו כהנים ראשי האבות  לשריה מריה לירמיה חנניה 13יג לעזרא משלם לאמריה יהוחנן 14יד למלוכי (למליכו) יונתן לשבניה יוסף 15טו לחרם עדנא למריות חלקי 16טז לעדיא (לעדוא) זכריה לגנתון משלם 17יז לאביה זכרי למנימין--למועדיה פלטי 18יח לבלגה שמוע לשמעיה יהונתן 19יט וליויריב מתני לידעיה עזי 20כ לסלי קלי לעמוק עבר 21כא לחלקיה חשביה לידעיה נתנאל

22כב הלוים בימי אלישיב יוידע ויוחנן וידוע--כתובים ראשי אבות והכהנים על מלכות דריוש הפרסי  {פ} 23כג בני לוי ראשי האבות כתובים על ספר דברי הימים--ועד ימי יוחנן בן אלישיב 24כד וראשי הלוים חשביה שרביה וישוע בן קדמיאל ואחיהם לנגדם להלל להודות במצות דויד איש האלהים--משמר לעמת משמר 25כה מתניה ובקבקיה עבדיה משלם טלמון עקוב--שמרים שוערים משמר באספי השערים 26כו אלה בימי יויקים בן ישוע בן יוצדק ובימי נחמיה הפחה ועזרא הכהן הסופר  {פ}

27כז ובחנכת חומת ירושלם בקשו את הלוים מכל מקומתם להביאם לירושלם--לעשת חנכה ושמחה ובתודות ובשיר מצלתים נבלים ובכנרות 28כח ויאספו בני המשררים ומן הככר סביבות ירושלם ומן חצרי נטפתי 29כט ומבית הגלגל ומשדות גבע ועזמות  כי חצרים בנו להם המשררים סביבות ירושלם 30ל ויטהרו הכהנים והלוים ויטהרו את העם ואת השערים ואת החומה

31לא ואעלה את שרי יהודה מעל לחומה ואעמידה שתי תודת גדולת ותהלכת לימין מעל לחומה לשער האשפת 32לב וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה 33לג ועזריה עזרא ומשלם 34לד יהודה ובנימן ושמעיה וירמיה  {ס} 35לה ומבני הכהנים בחצצרות--זכריה בן יונתן בן שמעיה בן מתניה בן מיכיה בן זכור בן אסף 36לו ואחיו שמעיה ועזראל מללי גללי מעי נתנאל ויהודה חנני בכלי שיר דויד איש האלהים ועזרא הסופר לפניהם 37לז ועל שער העין ונגדם עלו על מעלות עיר דויד במעלה לחומה  מעל לבית דויד ועד שער המים מזרח

38לח והתודה השנית ההולכת למואל ואני אחריה וחצי העם מעל להחומה מעל למגדל התנורים ועד החומה הרחבה 39לט ומעל לשער אפרים ועל שער הישנה ועל שער הדגים ומגדל חננאל ומגדל המאה ועד שער הצאן ועמדו בשער המטרה 40מ ותעמדנה שתי התודת בבית האלהים ואני וחצי הסגנים עמי 41מא והכהנים אליקים מעשיה מנימין מיכיה אליועיני זכריה חנניה--בחצצרות 42מב ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה--ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד 43מג ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים וישמחו כי האלהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלם מרחוק

44מד ויפקדו ביום ההוא אנשים על הנשכות לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות--לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה לכהנים וללוים  כי שמחת יהודה על הכהנים ועל הלוים העמדים 45מה וישמרו משמרת אלהיהם ומשמרת הטהרה והמשררים והשערים--כמצות דויד שלמה בנו 46מו כי בימי דויד ואסף מקדם--ראש (ראשי) המשררים ושיר תהלה והדות לאלהים 47מז וכל ישראל בימי זרבבל ובימי נחמיה נתנים מניות המשררים והשערים--דבר יום ביומו ומקדשים ללוים והלוים מקדשים לבני אהרן  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Nehemiah 11
Top of Page
Top of Page