ἀγαπᾷ
Englishman's Concordance
ἀγαπᾷ (agapa) — 12 Occurrences

Luke 7:5 V-PIA-3S
GRK: ἀγαπᾷ γὰρ τὸ
NAS: for he loves our nation
KJV: For he loveth our nation,
INT: he loves indeed the

Luke 7:47 V-PIA-3S
GRK: ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ
NAS: is forgiven little, loves little.
KJV: is forgiven, [the same] loveth little.
INT: is forgiven little he loves

John 3:35 V-PIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν
NAS: The Father loves the Son
KJV: The Father loveth the Son,
INT: The Father loves the Son

John 10:17 V-PIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ
NAS: the Father loves Me, because
KJV: doth my Father love me, because
INT: the Father loves because I

John 14:23 V-PSA-3S
GRK: Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν
NAS: anyone loves Me, he will keep
KJV: If a man love me, he will keep
INT: If anyone love me the

1 Corinthians 8:3 V-PIA-3S
GRK: δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν
NAS: but if anyone loves God, he is known
KJV: But if any man love God, the same
INT: however anyone loves God

2 Corinthians 9:7 V-PIA-3S
GRK: γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός
NAS: for God loves a cheerful
KJV: for God loveth a cheerful giver.
INT: indeed giver loves God

Ephesians 5:28 V-PIA-3S
GRK: γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ
NAS: his own wife loves himself;
KJV: his wife loveth himself.
INT: wife himself loves

Hebrews 12:6 V-PIA-3S
GRK: ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει
NAS: THE LORD LOVES HE DISCIPLINES,
KJV: the Lord loveth he chasteneth,
INT: whom indeed loves [the] Lord he disciplines

1 John 2:15 V-PSA-3S
GRK: ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον
NAS: If anyone loves the world, the love
KJV: If any man love the world, the love
INT: If anyone should love the world

1 John 4:21 V-PSA-3S
GRK: τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν
NAS: God should love his brother
KJV: he who loveth God love his brother
INT: God should love also the

1 John 5:1 V-PIA-3S
GRK: τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν
NAS: the Father loves the [child] born
KJV: him that begat loveth him also
INT: the [one] having fathered [him] loves moreover him that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 25
143 Occurrences


ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
Additional Entries
ἠγαλλιάσατο — 4 Occ.
ἠγαλλίασεν — 1 Occ.
ἀγάμοις — 1 Occ.
ἄγαμος — 3 Occ.
ἀγανακτεῖν — 1 Occ.
ἀγανακτῶν — 1 Occ.
ἀγανακτοῦντες — 1 Occ.
ἠγανάκτησαν — 3 Occ.
ἠγανάκτησεν — 1 Occ.
ἀγανάκτησιν — 1 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page