ἀγαπᾶτε
Englishman's Concordance
ἀγαπᾶτε (agapate) — 15 Occurrences

Matthew 5:44 V-PMA-2P
GRK: λέγω ὑμῖν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς
NAS: But I say to you, love your enemies
KJV: say unto you, Love your enemies,
INT: say to you Love enemies

Luke 6:27 V-PMA-2P
GRK: τοῖς ἀκούουσιν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς
NAS: to you who hear, love your enemies,
KJV: which hear, Love your enemies,
INT: who hear Love the enemies

Luke 6:32 V-PIA-2P
GRK: καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας
NAS: If you love those who love
KJV: For if ye love them which love you,
INT: And if you love those who love

Luke 6:35 V-PMA-2P
GRK: πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς
NAS: But love your enemies, and do good,
KJV: But love ye your enemies,
INT: But love the enemies

Luke 11:43 V-PIA-2P
GRK: Φαρισαίοις ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν
NAS: to you Pharisees! For you love the chief seats
KJV: for ye love the uppermost seats
INT: Pharisees for you love the first seat

John 13:34 V-PSA-2P
GRK: ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς
NAS: I give to you, that you love one
KJV: unto you, That ye love one another; as
INT: to you that you should love one another as

John 13:34 V-PSA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
NAS: you, that you also love one another.
KJV: ye also love one another.
INT: also you should love one another

John 14:15 V-PSA-2P
GRK: Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με τὰς
NAS: If you love Me, you will keep
KJV: [it].If ye love me, keep
INT: If you love me

John 15:12 V-PSA-2P
GRK: ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς
NAS: is My commandment, that you love one another,
KJV: That ye love one another,
INT: my that you love one another as

John 15:17 V-PSA-2P
GRK: ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
NAS: I command you, that you love one another.
KJV: you, that ye love one another.
INT: you that you love one another

Ephesians 5:25 V-PMA-2P
GRK: Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας
NAS: Husbands, love your wives, just
KJV: Husbands, love your wives,
INT: Husbands love the wives

Colossians 3:19 V-PMA-2P
GRK: Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας
NAS: Husbands, love your wives
KJV: Husbands, love [your] wives, and
INT: Husbands love the wives

1 Peter 1:8 V-PIA-2P
GRK: οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε εἰς ὃν
NAS: and though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see
KJV: not seen, ye love; in whom,
INT: not having seen you love on whom

1 Peter 2:17 V-PMA-2P
GRK: τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε τὸν θεὸν
NAS: all people, love the brotherhood,
KJV: all [men]. Love the brotherhood.
INT: the brotherhood love God

1 John 2:15 V-PMA-2P
GRK: Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον
NAS: Do not love the world nor
KJV: Love not the world,
INT: not Love the [do] world

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 25
143 Occurrences


ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
Additional Entries
ἄγαμος — 3 Occ.
ἀγανακτεῖν — 1 Occ.
ἀγανακτῶν — 1 Occ.
ἀγανακτοῦντες — 1 Occ.
ἠγανάκτησαν — 3 Occ.
ἠγανάκτησεν — 1 Occ.
ἀγανάκτησιν — 1 Occ.
ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page