ἠγανάκτησαν
Englishman's Concordance
ἠγανάκτησαν (ēganaktēsan) — 3 Occurrences

Matthew 20:24 V-AIA-3P
GRK: οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν
NAS: [this], the ten became indignant with the two
KJV: heard [it], they were moved with indignation against
INT: the ten were indignant about the

Matthew 21:15 V-AIA-3P
GRK: υἱῷ Δαυίδ ἠγανάκτησαν
NAS: of David, they became indignant
KJV: of David; they were sore displeased,
INT: Son of David they were indignant

Matthew 26:8 V-AIA-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες Εἰς
NAS: But the disciples were indignant when they saw
KJV: saw [it], they had indignation, saying,
INT: the disciples became indignant saying For what

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page