ἠγάπησεν
Englishman's Concordance
ἠγάπησεν (ēgapēsen) — 12 Occurrences

Mark 10:21 V-AIA-3S
GRK: ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ
NAS: at him, Jesus felt a love for him and said
KJV: beholding him loved him, and
INT: having looked upon him loved him and

Luke 7:47 V-AIA-3S
GRK: πολλαί ὅτι ἠγάπησεν πολύ ᾧ
NAS: have been forgiven, for she loved much;
KJV: are forgiven; for she loved much: but
INT: many for she loved much to whom

John 3:16 V-AIA-3S
GRK: Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς
NAS: so loved the world,
KJV: God so loved the world, that
INT: thus indeed loved God

John 13:1 V-AIA-3S
GRK: εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς
NAS: were in the world, He loved them to the end.
KJV: were in the world, he loved them unto
INT: to [the] end he loved them

John 15:9 V-AIA-3S
GRK: καθὼς ἠγάπησέν με ὁ
NAS: as the Father has loved Me, I have also
KJV: As the Father hath loved me, so
INT: As loved me the

Ephesians 2:4 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς
NAS: love with which He loved us,
KJV: love wherewith he loved us,
INT: his with which he loved us

Ephesians 5:2 V-AIA-3S
GRK: ὁ χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ
NAS: also loved you and gave
KJV: Christ also hath loved us, and
INT: Christ loved us and

Ephesians 5:25 V-AIA-3S
GRK: ὁ χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν
NAS: also loved the church
KJV: Christ also loved the church, and
INT: the Christ loved the church

2 Peter 2:15 V-AIA-3S
GRK: μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν
NAS: who loved the wages
KJV: who loved the wages
INT: [the] reward of unrighteousness loved

1 John 4:10 V-AIA-3S
GRK: ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ
NAS: God, but that He loved us and sent
KJV: that he loved us, and
INT: that he loved us and

1 John 4:11 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ
NAS: God so loved us, we also ought
KJV: God so loved us, we
INT: God loved us also

1 John 4:19 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς
NAS: because He first loved us.
KJV: he first loved us.
INT: he first loved us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 25
143 Occurrences


ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
Additional Entries
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἀγάπαις — 1 Occ.
ἀγάπη — 64 Occ.
ἀγάπην — 33 Occ.
ἀγάπης — 18 Occ.
ἀγαπητὰ — 2 Occ.
Ἀγαπητέ — 3 Occ.
ἀγαπητήν — 1 Occ.
ἀγαπητῷ — 4 Occ.
ἀγαπητοὶ — 30 Occ.
ἀγαπητοῖς — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page