ἀγαπᾷν
Englishman's Concordance
ἀγαπᾷν (agapan) — 8 Occurrences

Mark 12:33 V-PNA
GRK: καὶ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ
NAS: AND TO LOVE HIM WITH ALL THE HEART
KJV: And to love him with
INT: and to love him with

Mark 12:33 V-PNA
GRK: καὶ τὸ ἀγαπᾷν τὸν πλησίον
NAS: THE STRENGTH, AND TO LOVE ONE'S NEIGHBOR
KJV: and to love [his] neighbour
INT: and to love [one's] neighbor

Romans 13:8 V-PNA
GRK: τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾷν ὁ γὰρ
NAS: except to love one another;
KJV: but to love one another:
INT: one another to love he who indeed

Ephesians 5:28 V-PNA
GRK: οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν
NAS: ought also to love their own wives
KJV: ought men to love their wives
INT: husbands to love the of themselves

1 Thessalonians 4:9 V-PNA
GRK: εἰς τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους
NAS: are taught by God to love one another;
KJV: taught of God to love one another.
INT: for to love one another

1 Peter 3:10 V-PNA
GRK: θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν καὶ ἰδεῖν
NAS: WHO DESIRES LIFE, TO LOVE AND SEE GOOD
KJV: For he that will love life, and
INT: desires life to love and to see

1 John 4:11 V-PNA
GRK: ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾷν
NAS: us, we also ought to love one another.
KJV: ought also to love one another.
INT: ought one another to love

1 John 4:20 V-PNA
GRK: οὐ δύναται ἀγαπᾷν
NAS: he has seen, cannot love God whom
KJV: how can he love God whom
INT: not is able to love

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 25
143 Occurrences


ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
Additional Entries
ἠγαλλίασεν — 1 Occ.
ἀγάμοις — 1 Occ.
ἄγαμος — 3 Occ.
ἀγανακτεῖν — 1 Occ.
ἀγανακτῶν — 1 Occ.
ἀγανακτοῦντες — 1 Occ.
ἠγανάκτησαν — 3 Occ.
ἠγανάκτησεν — 1 Occ.
ἀγανάκτησιν — 1 Occ.
ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page