347. ἀνακλίνω (anaklinó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 347. ἀνακλίνω (anaklinó) — 6 Occurrences

Matthew 8:11 V-FIP-3P
GRK: ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ
NAS: and west, and recline [at the table] with Abraham,
KJV: west, and shall sit down with Abraham,
INT: will come and will recline [at table] with Abraham

Matthew 14:19 V-ANP
GRK: τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ
NAS: the people to sit down on the grass,
KJV: the multitude to sit down on
INT: the crowds to sit down on the

Mark 6:39 V-ANP
GRK: ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι πάντας συμπόσια
NAS: them all to sit down by groups
KJV: to make all sit down by companies upon
INT: he commanded them to make recline all groups

Luke 2:7 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν
NAS: and she wrapped Him in cloths, and laid Him in a manger,
KJV: in swaddling clothes, and laid him in
INT: him and laid him in

Luke 12:37 V-FIA-3S
GRK: περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ
NAS: to you, that he will gird himself [to serve], and have them recline [at the table], and will come
KJV: them to sit down to meat, and
INT: he will gird himself and will make recline them and

Luke 13:29 V-FIP-3P
GRK: νότου καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ
NAS: and south, and will recline [at the table] in the kingdom
KJV: and shall sit down in
INT: south and will recline in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page