ἀνακρίναντές
Englishman's Concordance
ἀνακρίναντές (anakrinantes) — 1 Occurrence

Acts 28:18 V-APA-NMP
GRK: οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο
NAS: And when they had examined me, they were willing
KJV: Who, when they had examined me, would
INT: who having examined me wished

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page