ἀνακρίνας
Englishman's Concordance
ἀνακρίνας (anakrinas) — 3 Occurrences

Luke 23:14 V-APA-NMS
GRK: ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον
NAS: and behold, having examined Him before
KJV: I, having examined [him] before
INT: before you having examined [him] nothing found

Acts 12:19 V-APA-NMS
GRK: μὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς φύλακας
NAS: for him and had not found him, he examined the guards
KJV: not, he examined the keepers,
INT: not having found having examined the guards

Acts 24:8 V-APA-NMS
GRK: δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων
NAS: before you]. By examining him yourself
KJV: unto thee: by examining of whom
INT: you will be able yourself having examined concerning all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page