350. ἀνακρίνω (anakrinó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 350. ἀνακρίνω (anakrinó) — 16 Occurrences

Luke 23:14 V-APA-NMS
GRK: ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον
NAS: and behold, having examined Him before
KJV: I, having examined [him] before
INT: before you having examined [him] nothing found

Acts 4:9 V-PIM/P-1P
GRK: ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ
NAS: if we are on trial today
KJV: this day be examined of
INT: we this day are examined as to a good work

Acts 12:19 V-APA-NMS
GRK: μὴ εὑρὼν ἀνακρίνας τοὺς φύλακας
NAS: for him and had not found him, he examined the guards
KJV: not, he examined the keepers,
INT: not having found having examined the guards

Acts 17:11 V-PPA-NMP
GRK: καθ' ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς
NAS: eagerness, examining the Scriptures
KJV: readiness of mind, and searched the scriptures
INT: every day examining the Scriptures

Acts 24:8 V-APA-NMS
GRK: δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάντων
NAS: before you]. By examining him yourself
KJV: unto thee: by examining of whom
INT: you will be able yourself having examined concerning all

Acts 28:18 V-APA-NMP
GRK: οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο
NAS: And when they had examined me, they were willing
KJV: Who, when they had examined me, would
INT: who having examined me wished

1 Corinthians 2:14 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται
NAS: they are spiritually appraised.
KJV: they are spiritually discerned.
INT: because spiritually they are discerned

1 Corinthians 2:15 V-PIA-3S
GRK: δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει τὰ πάντα
NAS: But he who is spiritual appraises all things,
KJV: yet he himself is judged of no man.
INT: moreover spiritual judges all things

1 Corinthians 2:15 V-PIM/P-3S
GRK: ὑπ' οὐδενὸς ἀνακρίνεται
NAS: yet he himself is appraised by no one.
INT: by no one is judged

1 Corinthians 4:3 V-ASP-1S
GRK: ὑφ' ὑμῶν ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ
NAS: But to me it is a very small thing that I may be examined by you, or
KJV: that I should be judged of
INT: by you I be examined or by

1 Corinthians 4:3 V-PIA-1S
GRK: οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω
NAS: in fact, I do not even examine myself.
KJV: yea, I judge not
INT: neither myself do I examine

1 Corinthians 4:4 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀνακρίνων με κύριός
NAS: acquitted; but the one who examines me is the Lord.
KJV: justified: but he that judgeth me is
INT: he who moreover judges me [the] Lord

1 Corinthians 9:3 V-PPA-DMP
GRK: τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη
NAS: to those who examine me is this:
KJV: answer to them that do examine me
INT: to those me who examine is this

1 Corinthians 10:25 V-PPA-NMP
GRK: ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν
NAS: without asking questions for conscience'
KJV: asking no question for conscience
INT: eat nothing inquiring on account of

1 Corinthians 10:27 V-PPA-NMP
GRK: ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν
NAS: you without asking questions for conscience'
KJV: asking no question for conscience
INT: eat nothing inquiring on account of

1 Corinthians 14:24 V-PIM/P-3S
GRK: ὑπὸ πάντων ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων
NAS: by all, he is called to account by all;
KJV: of all, he is judged of all:
INT: by all he is examined by all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page