ἀπεκτάνθησαν
Englishman's Concordance
ἀπεκτάνθησαν (apektanthēsan) — 4 Occurrences

Revelation 9:18 V-AIP-3P
GRK: πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον
NAS: of mankind was killed by these
KJV: of men killed, by
INT: plagues these were killed a third

Revelation 9:20 V-AIP-3P
GRK: οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς
NAS: who were not killed by these
KJV: were not killed by these
INT: who not were killed by the

Revelation 11:13 V-AIP-3P
GRK: ἔπεσεν καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ
NAS: people were killed in the earthquake,
KJV: the earthquake were slain of men
INT: fell and there were killed in the

Revelation 19:21 V-AIP-3P
GRK: οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ
NAS: And the rest were killed with the sword
KJV: the remnant were slain with
INT: the rest were killed with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 615
74 Occurrences


ἀπεκτάνθη — 1 Occ.
ἀπεκτάνθησαν — 4 Occ.
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.
ἀποκτέννοντες — 1 Occ.
ἀποκτεννόντων — 1 Occ.
ἀποκτενῶ — 1 Occ.
ἀποκτενοῦσιν — 6 Occ.
Additional Entries
ἀποκρίσει — 1 Occ.
ἀποκρίσεσιν — 1 Occ.
ἀπόκρισιν — 2 Occ.
ἀπέκρυψας — 1 Occ.
ἀποκεκρυμμένην — 1 Occ.
ἀποκεκρυμμένον — 1 Occ.
ἀποκεκρυμμένου — 1 Occ.
ἀπόκρυφοι — 1 Occ.
ἀπόκρυφον — 2 Occ.
ἀπεκτάνθη — 1 Occ.
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page