ἀποκτενοῦσιν
Englishman's Concordance
ἀποκτενοῦσιν (apoktenousin) — 6 Occurrences

Matthew 17:23 V-FIA-3P
GRK: καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ
NAS: and they will kill Him, and He will be raised
KJV: And they shall kill him, and
INT: and they will kill him and

Matthew 24:9 V-FIA-3P
GRK: θλίψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς καὶ
NAS: you to tribulation, and will kill you, and you will be hated
KJV: be afflicted, and shall kill you: and
INT: tribulation and will kill you and

Mark 9:31 V-FIA-3P
GRK: ἀνθρώπων καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ
NAS: of men, and they will kill Him; and when He has been killed,
KJV: of men, and they shall kill him; and
INT: of men and they will kill him and

Mark 10:34 V-FIA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ ἀποκτενοῦσιν καὶ μετὰ
NAS: on Him, and scourge Him and kill [Him], and three
KJV: him, and shall kill him: and
INT: him and will kill and on the

Luke 11:49 V-FIA-3P
GRK: ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν
NAS: and apostles, and [some] of them they will kill and [some] they will persecute,
KJV: them they shall slay and
INT: [some] of them they will kill and persecute

Luke 18:33 V-FIA-3P
GRK: καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ
NAS: and after they have scourged Him, they will kill Him; and the third
KJV: him to death: and
INT: And having flogged they will kill him and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 615
74 Occurrences


ἀπεκτάνθη — 1 Occ.
ἀπεκτάνθησαν — 4 Occ.
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.
ἀποκτέννοντες — 1 Occ.
ἀποκτεννόντων — 1 Occ.
ἀποκτενῶ — 1 Occ.
ἀποκτενοῦσιν — 6 Occ.
Additional Entries
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.
ἀποκτέννοντες — 1 Occ.
ἀποκτεννόντων — 1 Occ.
ἀποκτενῶ — 1 Occ.
ἀπεκύησεν — 1 Occ.
ἀποκυεῖ — 1 Occ.
ἀπεκύλισεν — 1 Occ.
ἀποκεκυλισμένον — 1 Occ.
ἀποκεκύλισται — 1 Occ.
ἀποκυλίσει — 1 Occ.
ἀπέλαβεν — 1 Occ.
ἀπέλαβες — 1 Occ.
ἀπολάβῃ — 1 Occ.
ἀπολάβητε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page