ἀπέκτειναν
Englishman's Concordance
ἀπέκτειναν (apekteinan) — 10 Occurrences

Matthew 21:35 V-AIA-3P
GRK: ὃν δὲ ἀπέκτειναν ὃν δὲ
NAS: one, and killed another,
KJV: and killed another, and
INT: one moreover they killed one moreover

Matthew 21:39 V-AIA-3P
GRK: ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν
NAS: him out of the vineyard and killed him.
KJV: the vineyard, and slew [him].
INT: vineyard and killed [him]

Matthew 22:6 V-AIA-3P
GRK: ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν
NAS: and mistreated them and killed them.
KJV: and slew [them].
INT: mistreated and killed [them]

Mark 12:5 V-AIA-3P
GRK: ἀπέστειλεν κἀκεῖνον ἀπέκτειναν καὶ πολλοὺς
NAS: and that one they killed; and [so with] many
KJV: another; and him they killed, and many
INT: he sent and him they killed also many

Mark 12:8 V-AIA-3P
GRK: καὶ λαβόντες ἀπέκτειναν αὐτόν καὶ
NAS: They took him, and killed him and threw
KJV: him, and killed [him], and
INT: And having taken they killed him and

Luke 11:47 V-AIA-3P
GRK: πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς
NAS: and [it was] your fathers [who] killed them.
KJV: your fathers killed them.
INT: [the] fathers of you killed them

Luke 11:48 V-AIA-3P
GRK: αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς
NAS: because it was they who killed them, and you build
KJV: they indeed killed them, and
INT: they indeed killed them you

Luke 20:15 V-AIA-3P
GRK: τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναν τί οὖν
NAS: him out of the vineyard and killed him. What,
KJV: the vineyard, and killed [him]. What
INT: the vineyard they killed [him] What therefore

Acts 7:52 V-AIA-3P
GRK: ὑμῶν καὶ ἀπέκτειναν τοὺς προκαταγγείλαντας
NAS: not persecute? They killed those
KJV: and they have slain them which
INT: of you and they killed the [ones] having foretold

Romans 11:3 V-AIA-3P
GRK: προφήτας σου ἀπέκτειναν τὰ θυσιαστήριά
NAS: Lord, THEY HAVE KILLED YOUR PROPHETS,
KJV: Lord, they have killed thy prophets,
INT: prophets of you they killed the altars

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 615
74 Occurrences


ἀπεκτάνθη — 1 Occ.
ἀπεκτάνθησαν — 4 Occ.
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.
ἀποκτέννοντες — 1 Occ.
ἀποκτεννόντων — 1 Occ.
ἀποκτενῶ — 1 Occ.
ἀποκτενοῦσιν — 6 Occ.
Additional Entries
ἀποκρίσεσιν — 1 Occ.
ἀπόκρισιν — 2 Occ.
ἀπέκρυψας — 1 Occ.
ἀποκεκρυμμένην — 1 Occ.
ἀποκεκρυμμένον — 1 Occ.
ἀποκεκρυμμένου — 1 Occ.
ἀπόκρυφοι — 1 Occ.
ἀπόκρυφον — 2 Occ.
ἀπεκτάνθη — 1 Occ.
ἀπεκτάνθησαν — 4 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page