ἀποκτείνωσιν
Englishman's Concordance
ἀποκτείνωσιν (apokteinōsin) — 8 Occurrences

Matthew 26:4 V-PSA-3P
GRK: κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν
NAS: Jesus by stealth and kill Him.
KJV: by subtilty, and kill [him].
INT: they might seize and kill [him]

Mark 14:1 V-PSA-3P
GRK: δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν
NAS: Him by stealth and kill [Him];
KJV: by craft, and put [him] to death.
INT: stealth having taken they might kill [him]

John 11:53 V-PSA-3P
GRK: ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν
NAS: on they planned together to kill Him.
KJV: put him to death.
INT: they took counsel together that they might kill him

John 12:10 V-PSA-3P
GRK: τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν
NAS: planned to put Lazarus
KJV: Lazarus also to death;
INT: Lazarus they might kill

Acts 23:12 V-PSA-3P
GRK: ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον
NAS: drink until they had killed Paul.
KJV: drink till they had killed Paul.
INT: until that they should kill Paul

Acts 27:42 V-PSA-3P
GRK: τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσιν μή τις
NAS: plan was to kill the prisoners,
KJV: was to kill the prisoners, lest
INT: the prisoners they should kill not anyone

Revelation 9:5 V-PSA-3P
GRK: ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς ἀλλ'
NAS: And they were not permitted to kill anyone,
KJV: they should not kill them, but
INT: that not they should kill them but

Revelation 9:15 V-PSA-3P
GRK: ἐνιαυτόν ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον
NAS: so that they would kill a third
KJV: for to slay the third part
INT: year that they might kill a third

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 615
74 Occurrences


ἀπεκτάνθη — 1 Occ.
ἀπεκτάνθησαν — 4 Occ.
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.
ἀποκτέννοντες — 1 Occ.
ἀποκτεννόντων — 1 Occ.
ἀποκτενῶ — 1 Occ.
ἀποκτενοῦσιν — 6 Occ.
Additional Entries
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.
ἀποκτέννοντες — 1 Occ.
ἀποκτεννόντων — 1 Occ.
ἀποκτενῶ — 1 Occ.
ἀποκτενοῦσιν — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page