ἀποκτεῖναι
Englishman's Concordance
ἀποκτεῖναι (apokteinai) — 16 Occurrences

Matthew 10:28 V-ANA
GRK: μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι φοβεῖσθε δὲ
NAS: but are unable to kill the soul;
KJV: not able to kill the soul: but
INT: not are able to kill you should fear moreover

Matthew 14:5 V-ANA
GRK: θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν
NAS: Although Herod wanted to put him to death, he feared
KJV: him to death, he feared
INT: wishing him to kill he feared the

Mark 3:4 V-ANA
GRK: σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι οἱ δὲ
NAS: or to kill? But they kept silent.
KJV: or to kill? But
INT: to save or to kill but

Mark 6:19 V-ANA
GRK: ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι καὶ οὐκ
NAS: him and wanted to put him to death and could
KJV: and would have killed him; but
INT: wished him to kill and not

Luke 12:5 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν
NAS: the One who, after He has killed, has
KJV: him, which after he hath killed hath
INT: after having killed has authority

Luke 13:31 V-ANA
GRK: θέλει σε ἀποκτεῖναι
NAS: for Herod wants to kill You.
KJV: Herod will kill thee.
INT: desires you to kill

John 5:18 V-ANA
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι ὅτι οὐ
NAS: all the more to kill Him, because
KJV: sought the more to kill him, because
INT: the Jews to kill because not

John 7:1 V-ANA
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι
NAS: the Jews were seeking to kill Him.
KJV: the Jews sought to kill him.
INT: the Jews to kill

John 7:19 V-ANA
GRK: με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι
NAS: Why do you seek to kill Me?
KJV: Why go ye about to kill me?
INT: me do you seek to kill

John 7:20 V-ANA
GRK: σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι
NAS: Who seeks to kill You?
KJV: who goeth about to kill thee?
INT: you seeks to kill

John 7:25 V-ANA
GRK: ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι
NAS: they are seeking to kill?
KJV: he, whom they seek to kill?
INT: whom they seek to kill

John 8:37 V-ANA
GRK: ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ὅτι ὁ
NAS: you seek to kill Me, because
KJV: but ye seek to kill me, because
INT: you seek me to kill because

John 8:40 V-ANA
GRK: ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ἄνθρωπον ὃς
NAS: But as it is, you are seeking to kill Me, a man
KJV: now ye seek to kill me, a man
INT: you seek me to kill a man who

John 18:31 V-ANA
GRK: οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα
NAS: to him, We are not permitted to put anyone
KJV: to put any man to death:
INT: not it is permitted to put to death no one

Acts 21:31 V-ANA
GRK: τε αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσις
NAS: While they were seeking to kill him, a report
KJV: as they went about to kill him,
INT: moreover him to kill there came a report

Revelation 6:8 V-ANA
GRK: τῆς γῆς ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ
NAS: of the earth, to kill with sword
KJV: of the earth, to kill with
INT: of the earth to kill with sword

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 615
74 Occurrences


ἀπεκτάνθη — 1 Occ.
ἀπεκτάνθησαν — 4 Occ.
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.
ἀποκτέννοντες — 1 Occ.
ἀποκτεννόντων — 1 Occ.
ἀποκτενῶ — 1 Occ.
ἀποκτενοῦσιν — 6 Occ.
Additional Entries
ἀπόκρυφοι — 1 Occ.
ἀπόκρυφον — 2 Occ.
ἀπεκτάνθη — 1 Occ.
ἀπεκτάνθησαν — 4 Occ.
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page