ἀποκτείνωμεν
Englishman's Concordance
ἀποκτείνωμεν (apokteinōmen) — 4 Occurrences

Matthew 21:38 V-PSA-1P
GRK: κληρονόμος δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ
NAS: come, let us kill him and seize
KJV: the heir; come, let us kill him, and
INT: heir come let us kill him and

Mark 12:7 V-PSA-1P
GRK: κληρονόμος δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν καὶ
NAS: come, let us kill him, and the inheritance
KJV: the heir; come, let us kill him, and
INT: heir come let us kill him and

Luke 20:14 V-PSA-1P
GRK: ὁ κληρονόμος ἀποκτείνωμεν αὐτόν ἵνα
NAS: is the heir; let us kill him so
KJV: the heir: come, let us kill him, that
INT: the heir let us kill him that

Acts 23:14 V-PSA-1P
GRK: ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον
NAS: nothing until we have killed Paul.
KJV: nothing until we have slain Paul.
INT: until that we should kill Paul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 615
74 Occurrences


ἀπεκτάνθη — 1 Occ.
ἀπεκτάνθησαν — 4 Occ.
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωμεν — 4 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.
ἀποκτέννοντες — 1 Occ.
ἀποκτεννόντων — 1 Occ.
ἀποκτενῶ — 1 Occ.
ἀποκτενοῦσιν — 6 Occ.
Additional Entries
ἀπεκτάνθησαν — 4 Occ.
ἀπέκτειναν — 10 Occ.
ἀπεκτείνατε — 1 Occ.
ἀπέκτεινεν — 2 Occ.
ἀποκτανθῆναι — 6 Occ.
ἀποκτανθεὶς — 1 Occ.
ἀποκτανθῶσιν — 1 Occ.
ἀποκτεῖναι — 16 Occ.
ἀποκτεινάντων — 1 Occ.
ἀποκτείνας — 2 Occ.
ἀποκτείνωσιν — 8 Occ.
ἀποκτεινόντων — 1 Occ.
ἀποκτείνουσα — 2 Occ.
ἀποκτενεῖ — 2 Occ.
ἀποκτενεῖτε — 1 Occ.
ἀποκτέννει — 1 Occ.
ἀποκτέννεσθαι — 1 Occ.
ἀποκτέννοντες — 1 Occ.
ἀποκτεννόντων — 1 Occ.
ἀποκτενῶ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page