ἀρχιερέα
Englishman's Concordance
ἀρχιερέα (archierea) — 9 Occurrences

Matthew 26:57 N-AMS
GRK: Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα ὅπου οἱ
NAS: to Caiaphas, the high priest, where
KJV: Caiaphas the high priest, where
INT: Caiaphas the high priest where the

Mark 14:53 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἀρχιερέα καὶ συνέρχονται
NAS: Jesus away to the high priest; and all
KJV: away to the high priest: and with him
INT: to the high priest And there come together

John 18:24 N-AMS
GRK: Καιάφαν τὸν ἀρχιερέα
NAS: Him bound to Caiaphas the high priest.
KJV: unto Caiaphas the high priest.
INT: Caiaphas the high priest

Acts 23:4 N-AMS
GRK: εἶπαν Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ
NAS: Do you revile God's high priest?
KJV: Revilest thou God's high priest?
INT: said The high priest of God

Hebrews 3:1 N-AMS
GRK: ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁμολογίας
NAS: the Apostle and High Priest of our confession;
KJV: and High Priest of our
INT: apostle and high priest of the confession

Hebrews 4:14 N-AMS
GRK: Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα
NAS: a great high priest who
KJV: a great high priest, that is passed into
INT: Having therefore a high priest great [who] has passed through

Hebrews 4:15 N-AMS
GRK: γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον
NAS: For we do not have a high priest who
KJV: not an high priest which cannot
INT: indeed have we a high priest not able

Hebrews 5:5 N-AMS
GRK: ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα ἀλλ' ὁ
NAS: so as to become a high priest, but He who
KJV: to be made an high priest; but
INT: did glorify to become a high priest but the [one]

Hebrews 8:1 N-AMS
GRK: τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα ὃς ἐκάθισεν
NAS: such a high priest, who
KJV: such an high priest, who
INT: such we have a high priest who sat down

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page