ἀρχιερέων
Englishman's Concordance
ἀρχιερέων (archiereōn) — 11 Occurrences

Matthew 16:21 N-GMP
GRK: πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων
NAS: from the elders and chief priests and scribes,
KJV: and chief priests and
INT: elders and chief priests and scribes

Matthew 26:47 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων
NAS: and clubs, [who came] from the chief priests and elders
KJV: from the chief priests and
INT: from the chief priests and elders

Matthew 27:12 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων
NAS: He was being accused by the chief priests and elders,
KJV: of the chief priests and
INT: by the chief priests and elders

Mark 8:31 N-GMP
GRK: καὶ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν
NAS: by the elders and the chief priests and the scribes,
KJV: and [of] the chief priests, and
INT: and the chief priests and the

Mark 14:43 N-GMP
GRK: παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν
NAS: and clubs, [who were] from the chief priests and the scribes
KJV: from the chief priests and
INT: from the chief priests and the

Luke 9:22 N-GMP
GRK: πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων
NAS: by the elders and chief priests and scribes,
KJV: and chief priests and
INT: elders and chief priests and scribes

Luke 23:23 Noun-GMP
GRK: καὶ τῶν ἀῥχιερέων
KJV: and of the chief priests prevailed.
INT: and of the chief priests

John 18:3 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ
NAS: and officers from the chief priests and the Pharisees,
KJV: from the chief priests and
INT: from the chief priests and from

Acts 9:14 N-GMP
GRK: παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας
NAS: authority from the chief priests to bind
KJV: from the chief priests to bind
INT: from the chief priests to bind all

Acts 26:10 N-GMP
GRK: παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών
NAS: authority from the chief priests, but also
KJV: from the chief priests; and
INT: from the chief priests authority having received

Acts 26:12 N-GMP
GRK: τῆς τῶν ἀρχιερέων
NAS: and commission of the chief priests,
KJV: commission from the chief priests,
INT: of the chief priests

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page