ἀρχιερεῖς
Englishman's Concordance
ἀρχιερεῖς (archiereis) — 50 Occurrences

Matthew 2:4 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς
NAS: all the chief priests and scribes
KJV: all the chief priests and
INT: all the chief priests and scribes

Matthew 21:15 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: But when the chief priests and the scribes
KJV: And when the chief priests and scribes
INT: moreover the chief priests and the

Matthew 21:23 N-NMP
GRK: διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: the temple, the chief priests and the elders
KJV: the temple, the chief priests and
INT: [when he was] teaching the chief priests and the

Matthew 21:45 N-NMP
GRK: ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: When the chief priests and the Pharisees
KJV: And when the chief priests and
INT: having heard the chief priests and the

Matthew 26:3 N-NMP
GRK: συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: Then the chief priests and the elders
KJV: assembled together the chief priests, and
INT: were gathered together the chief priests and the

Matthew 26:14 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς
NAS: Iscariot, went to the chief priests
KJV: went unto the chief priests,
INT: to the chief priests

Matthew 26:59 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ τὸ
NAS: Now the chief priests and the whole
KJV: Now the chief priests, and elders,
INT: moreover [the] chief priests and the

Matthew 27:1 N-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: all the chief priests and the elders
KJV: all the chief priests and
INT: all the chief priests and the

Matthew 27:6 N-NMP
GRK: Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ
NAS: The chief priests took
KJV: And the chief priests took
INT: and [the] chief priests having taken the

Matthew 27:20 N-NMP
GRK: Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: But the chief priests and the elders
KJV: But the chief priests and elders
INT: moreover [the] chief priests and the

Matthew 27:41 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ
NAS: In the same way the chief priests also,
KJV: also the chief priests mocking
INT: also the chief priests mocking with

Matthew 27:62 N-NMP
GRK: συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: the preparation, the chief priests and the Pharisees
KJV: the day of the preparation, the chief priests and
INT: were gathered together the chief priests and the

Mark 11:18 N-NMP
GRK: ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: The chief priests and the scribes
KJV: and chief priests heard
INT: heard [it] the chief priests and the

Mark 11:27 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: in the temple, the chief priests and the scribes
KJV: him the chief priests, and
INT: him the chief priests and the

Mark 14:1 N-NMP
GRK: ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: away; and the chief priests and the scribes
KJV: and the chief priests and
INT: were seeking the chief priests and the

Mark 14:10 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν
NAS: went off to the chief priests in order
KJV: went unto the chief priests, to betray
INT: to the chief priests that him

Mark 14:53 N-NMP
GRK: πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: to the high priest; and all
KJV: all the chief priests and
INT: all the chief priests and the

Mark 14:55 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον
NAS: Now the chief priests and the whole
KJV: And the chief priests and all
INT: moreover [the] chief priests and all

Mark 15:1 N-NMP
GRK: ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν
NAS: in the morning the chief priests with the elders
KJV: the morning the chief priests held
INT: having formed the chief priests with the

Mark 15:3 N-NMP
GRK: αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά
NAS: The chief priests [began] to accuse
KJV: [it].And the chief priests accused him
INT: him the chief priests harshly

Mark 15:10 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: For he was aware that the chief priests had handed
KJV: that the chief priests had delivered
INT: him the chief priests

Mark 15:11 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν
NAS: But the chief priests stirred
KJV: But the chief priests moved
INT: but [the] chief priests stirred up the

Mark 15:31 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς
NAS: In the same way the chief priests also,
KJV: also the chief priests mocking
INT: also the chief priests mocking among

Luke 19:47 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: in the temple; but the chief priests and the scribes
KJV: But the chief priests and
INT: and chief priests and the

Luke 20:1 N-NMP
GRK: ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: and preaching the gospel, the chief priests and the scribes
KJV: preached the gospel, the chief priests and
INT: came up the chief priests and the

Luke 20:19 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ'
NAS: The scribes and the chief priests tried
KJV: And the chief priests and the scribes
INT: and the chief priests to lay on

Luke 22:2 N-NMP
GRK: ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: The chief priests and the scribes
KJV: And the chief priests and scribes
INT: were seeking the chief priests and the

Luke 22:52 N-AMP
GRK: ἐπ' αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς
NAS: said to the chief priests and officers
KJV: unto the chief priests, and
INT: against him chief priests and captains

Luke 22:66 N-NMP
GRK: τοῦ λαοῦ ἀρχιερεῖς τε καὶ
NAS: both chief priests and scribes,
KJV: and the chief priests and
INT: of the people chief priests both and

Luke 23:4 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς
NAS: said to the chief priests and the crowds,
KJV: to the chief priests and
INT: to the chief priests and the

Luke 23:10 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: And the chief priests and the scribes
KJV: And the chief priests and scribes
INT: moreover the chief priests and the

Luke 23:13 N-AMP
GRK: συνκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς
NAS: summoned the chief priests and the rulers
KJV: when he had called together the chief priests and
INT: having called together the chief priests and the

Luke 24:20 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: and how the chief priests and our rulers
KJV: And how the chief priests and our
INT: him the chief priests and the

John 7:32 N-NMP
GRK: ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: about Him, and the chief priests and the Pharisees
KJV: and the chief priests sent
INT: sent the chief priests and the

John 7:45 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους
NAS: came to the chief priests and Pharisees,
KJV: to the chief priests and
INT: to the chief priests and Pharisees

John 11:47 N-NMP
GRK: οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: Therefore the chief priests and the Pharisees
KJV: gathered the chief priests and
INT: therefore the chief priests and the

John 11:57 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: Now the chief priests and the Pharisees
KJV: both the chief priests and
INT: moreover the chief priests and the

John 12:10 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ
NAS: But the chief priests planned to put
KJV: But the chief priests consulted that
INT: moreover the chief priests that also

John 18:35 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε
NAS: am I? Your own nation and the chief priests delivered
KJV: and the chief priests have delivered
INT: and the chief priests delivered you

John 19:6 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: when the chief priests and the officers
KJV: When the chief priests therefore and
INT: him the chief priests and the

John 19:15 N-NMP
GRK: ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς Οὐκ ἔχομεν
NAS: your King? The chief priests answered,
KJV: King? The chief priests answered,
INT: Answered the chief priests Not we have

John 19:21 N-NMP
GRK: Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων
NAS: So the chief priests of the Jews
KJV: said the chief priests of the Jews
INT: to Pilate the chief priests of the Jews

Acts 4:23 N-NMP
GRK: αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: all that the chief priests and the elders
KJV: all that the chief priests and
INT: them the chief priests and the

Acts 5:24 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀρχιερεῖς διηπόρουν περὶ
NAS: of the temple [guard] and the chief priests heard
KJV: and the chief priests heard
INT: and the chief priests were perplexed concerning

Acts 9:21 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς
NAS: them bound before the chief priests?
KJV: bound unto the chief priests?
INT: to the chief priests

Acts 22:30 N-AMP
GRK: συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν
NAS: him and ordered the chief priests and all
KJV: commanded the chief priests and
INT: to come the chief priests and all

Acts 25:2 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: And the chief priests and the leading men
KJV: Then the high priest and the chief
INT: him the chief priests and the

Acts 25:15 N-NMP
GRK: ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ
NAS: and when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders
KJV: Jerusalem, the chief priests and
INT: made a presentation the chief priests and the

Hebrews 7:27 N-NMP
GRK: ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς πρότερον ὑπὲρ
NAS: those high priests, to offer
KJV: as those high priests, to offer up
INT: as the high priests first for

Hebrews 7:28 N-AMP
GRK: ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν
NAS: men as high priests who are weak,
KJV: men high priests which have
INT: men appoints high priests [who] have weakness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page