ἀρχιερεὺς
Englishman's Concordance
ἀρχιερεὺς (archiereus) — 28 Occurrences

Matthew 26:62 N-NMS
GRK: ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ
NAS: The high priest stood up and said
KJV: And the high priest arose, and said
INT: having stood up the high priest said to him

Matthew 26:63 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ
NAS: kept silent. And the high priest said
KJV: And the high priest answered
INT: And the high priest said to him

Matthew 26:65 N-NMS
GRK: τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ
NAS: Then the high priest tore his robes
KJV: Then the high priest rent his
INT: Then the high priest tears the

Mark 14:60 N-NMS
GRK: ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον
NAS: The high priest stood
KJV: And the high priest stood up in
INT: having stood up the high priest in the midst

Mark 14:61 N-NMS
GRK: πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν
NAS: Again the high priest was questioning
KJV: Again the high priest asked
INT: Again the high priest was questioning him

Mark 14:63 N-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς
NAS: his clothes, the high priest said,
KJV: Then the high priest rent his
INT: moreover [the] high priest having torn the

John 11:49 N-NMS
GRK: αὐτῶν Καιάφας ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ
NAS: of them, Caiaphas, who was high priest that year,
KJV: being the high priest that same
INT: them Caiaphas high priest being the

John 11:51 N-NMS
GRK: εἶπεν ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ
NAS: but being high priest that year,
KJV: but being high priest that year,
INT: he said but high priest being the

John 18:13 N-NMS
GRK: ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ
NAS: who was high priest that year.
KJV: was the high priest that same
INT: who was high priest the year

John 18:19 N-NMS
GRK: Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν
NAS: The high priest then questioned
KJV: The high priest then asked
INT: then [the] high priest questioned

Acts 4:6 N-NMS
GRK: Ἅννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καιάφας
NAS: and Annas the high priest [was there], and Caiaphas
KJV: Annas the high priest, and
INT: Annas the high priest and Caiaphas

Acts 5:17 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες
NAS: But the high priest rose up, along
KJV: Then the high priest rose up, and
INT: moreover the high priest and all

Acts 5:21 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ
NAS: Now when the high priest and his associates
KJV: taught. But the high priest came, and
INT: moreover the high priest and those

Acts 5:27 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς
NAS: the Council. The high priest questioned
KJV: and the high priest asked
INT: them the high priest

Acts 7:1 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀρχιερεύς Εἰ ταῦτα
NAS: The high priest said,
KJV: said the high priest, Are
INT: moreover the high priest if these things

Acts 22:5 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι
NAS: as also the high priest and all
KJV: As also the high priest doth bear me
INT: also the high priest bears witness to me

Acts 23:2 N-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας ἐπέταξεν
NAS: The high priest Ananias commanded
KJV: And the high priest Ananias commanded
INT: and [the] high priest Ananias commanded

Acts 23:5 N-NMS
GRK: ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς γέγραπται γὰρ
NAS: brethren, that he was high priest; for it is written,
KJV: he was the high priest: for
INT: that he is a high priest it has been written indeed

Acts 24:1 N-NMS
GRK: κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ
NAS: days the high priest Ananias
KJV: Ananias the high priest descended
INT: came down the high priest Ananias with

Hebrews 2:17 N-NMS
GRK: καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς
NAS: and faithful high priest in things pertaining
KJV: faithful high priest in things [pertaining] to
INT: and faithful high priest [in] things relating to

Hebrews 5:1 N-NMS
GRK: Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων
NAS: For every high priest taken from among
KJV: For every high priest taken from among
INT: every indeed high priest from among men

Hebrews 5:10 N-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν
NAS: by God as a high priest according
KJV: of God an high priest after the order
INT: God [as] high priest according to the

Hebrews 6:20 N-NMS
GRK: τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς
NAS: for us, having become a high priest forever
KJV: made an high priest for
INT: order of Melchizadek a high priest having become to

Hebrews 7:26 N-NMS
GRK: καὶ ἔπρεπεν ἀρχιερεύς ὅσιος ἄκακος
NAS: for us to have such a high priest, holy,
KJV: For such an high priest became us,
INT: indeed became a high priest holy innocent

Hebrews 8:3 N-NMS
GRK: πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ
NAS: For every high priest is appointed
KJV: For every high priest is ordained to
INT: every indeed high priest for

Hebrews 9:7 N-NMS
GRK: μόνος ὁ ἀρχιερεύς οὐ χωρὶς
NAS: only the high priest [enters] once
KJV: the second [went] the high priest alone
INT: alone the high priest not without

Hebrews 9:11 N-NMS
GRK: δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν γενομένων
NAS: appeared [as] a high priest of the good things
KJV: being come an high priest of good things
INT: however having appeared as high priest of the having come

Hebrews 9:25 N-NMS
GRK: ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς
NAS: often, as the high priest enters
KJV: as the high priest entereth
INT: even as the high priest enters into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page