ἀρχιερεῦσιν
Englishman's Concordance
ἀρχιερεῦσιν (archiereusin) — 6 Occurrences

Matthew 20:18 N-DMP
GRK: παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν
NAS: will be delivered to the chief priests and scribes,
KJV: shall be betrayed unto the chief priests and
INT: will be betrayed to the chief priests and scribes

Matthew 27:3 N-DMP
GRK: ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις
NAS: pieces of silver to the chief priests and elders,
KJV: pieces of silver to the chief priests and
INT: pieces of silver to the chief priests and elders

Matthew 28:11 N-DMP
GRK: ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ
NAS: and reported to the chief priests all
KJV: and shewed unto the chief priests all the things
INT: reported to the chief priests all things that

Mark 10:33 N-DMP
GRK: παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς
NAS: will be delivered to the chief priests and the scribes;
KJV: shall be delivered unto the chief priests, and
INT: will be betrayed to the chief priests and to the

Luke 22:4 N-DMP
GRK: συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ στρατηγοῖς
NAS: and discussed with the chief priests and officers
KJV: and communed with the chief priests and
INT: he spoke with the chief priests and captains

Acts 23:14 N-DMP
GRK: προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς
NAS: They came to the chief priests and the elders
KJV: came to the chief priests and
INT: having come to the chief priests and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page