ἄρχων
Englishman's Concordance
ἄρχων (archōn) — 8 Occurrences

Matthew 9:18 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν
NAS: these things to them, a [synagogue] official came
KJV: a certain ruler, and worshipped
INT: to them behold a ruler certain having come

Luke 8:41 N-NMS
GRK: καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς
NAS: Jairus, and he was an official of the synagogue;
KJV: he was a ruler of the synagogue: and
INT: and he a ruler of the synagogue

Luke 18:18 N-NMS
GRK: τις αὐτὸν ἄρχων λέγων Διδάσκαλε
NAS: A ruler questioned Him, saying,
KJV: And a certain ruler asked him,
INT: a certain to him ruler saying Teacher

John 3:1 N-NMS
GRK: ὄνομα αὐτῷ ἄρχων τῶν Ἰουδαίων
NAS: named Nicodemus, a ruler of the Jews;
KJV: named Nicodemus, a ruler of the Jews:
INT: name to him a ruler of the Jews

John 12:31 N-NMS
GRK: νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου
NAS: world; now the ruler of this world
KJV: now shall the prince of this world
INT: now the prince of the world

John 14:30 N-NMS
GRK: τοῦ κόσμου ἄρχων καὶ ἐν
NAS: more with you, for the ruler of the world
KJV: you: for the prince of this world
INT: of this world ruler and in

John 16:11 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου
NAS: because the ruler of this
KJV: because the prince of this
INT: because the ruler the world

Revelation 1:5 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων
NAS: of the dead, and the ruler of the kings
KJV: and the prince of the kings
INT: and the ruler of the kings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page