ἤρξατο
Englishman's Concordance
ἤρξατο (ērxato) — 41 Occurrences

Matthew 4:17 V-AIM-3S
GRK: ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς
KJV: that time Jesus began to preach, and
INT: From that time began Jesus

Matthew 11:7 V-AIM-3S
GRK: δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus began to say
INT: moreover were going began Jesus

Matthew 11:20 V-AIM-3S
GRK: Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς
KJV: Then began he to upbraid the cities
INT: Then he began to insult the

Matthew 16:21 V-AIM-3S
GRK: ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς
KJV: that time forth began Jesus
INT: From that time began Jesus

Matthew 16:22 V-AIM-3S
GRK: ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ
KJV: took him, and began to rebuke him,
INT: Peter began to rebuke him

Matthew 26:37 V-AIM-3S
GRK: υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ
KJV: of Zebedee, and began to be sorrowful
INT: sons of Zebedee he began to be sorrowful and

Matthew 26:74 V-AIM-3S
GRK: τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ
KJV: Then began he to curse and
INT: Then he began to curse and

Mark 1:45 V-AIM-3S
GRK: δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ
KJV: he went out, and began to publish
INT: moreover having gone out the began to proclaim much

Mark 4:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ
KJV: And he began again to teach
INT: And again he began to teach beside

Mark 5:20 V-AIM-3S
GRK: ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν
KJV: he departed, and began to publish in
INT: he departed and began to proclaim in

Mark 6:2 V-AIM-3S
GRK: γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν
KJV: was come, he began to teach
INT: having come [the] Sabbath he began to teach in

Mark 6:7 V-AIM-3S
GRK: δώδεκα καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν
KJV: and began to send
INT: twelve and began them to send forth

Mark 6:34 V-AIM-3S
GRK: ποιμένα καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς
KJV: a shepherd: and he began to teach them
INT: a shepherd And he began to teach them

Mark 8:31 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς
KJV: And he began to teach them,
INT: And he began to teach them

Mark 8:32 V-AIM-3S
GRK: Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ
KJV: took him, and began to rebuke him.
INT: Peter to him began to rebuke him

Mark 10:28 V-AIM-3S
GRK: Ἤρξατο λέγειν ὁ
KJV: Then Peter began to say unto him,
INT: began to say

Mark 10:32 V-AIM-3S
GRK: τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν
KJV: the twelve, and began to tell
INT: the twelve he began them to tell

Mark 10:47 V-AIM-3S
GRK: Ναζαρηνός ἐστιν ἤρξατο κράζειν καὶ
KJV: of Nazareth, he began to cry out,
INT: Nazareth it is he began to cry out and

Mark 11:15 V-AIM-3S
GRK: τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς
KJV: the temple, and began to cast out
INT: the temple he began to cast out those

Mark 12:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν
KJV: And he began to speak unto them
INT: And he began to them in

Mark 13:5 V-AIM-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς
KJV: answering them began to say, Take heed
INT: and Jesus began to say to them

Mark 14:33 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ
KJV: John, and began to be sore amazed, and
INT: him and he began to be greatly amazed and

Mark 14:69 V-AIM-3S
GRK: ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο πάλιν λέγειν
KJV: again, and began to say
INT: having seen him began again to say

Mark 14:71 V-AIM-3S
GRK: ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ
KJV: [thereto].But he began to curse and
INT: moreover he began to curse and

Mark 15:8 V-AIM-3S
GRK: ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς
KJV: crying aloud began to desire
INT: the crowd began to beg [him to do] as usually

Luke 4:21 V-AIM-3S
GRK: ἤρξατο δὲ λέγειν
KJV: And he began to say unto
INT: he began moreover to say

Luke 7:15 V-AIM-3S
GRK: νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν καὶ
KJV: sat up, and began to speak. And
INT: dead [man] and began to speak and

Luke 7:24 V-AIM-3S
GRK: ἀγγέλων Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς
KJV: were departed, he began to speak
INT: messengers of John he began to speak to

Luke 7:38 V-AIM-3S
GRK: τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς
KJV: [him] weeping, and began to wash
INT: the tears she began to wet with the

Luke 9:12 V-AIM-3S
GRK: δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες
KJV: when the day began to wear away,
INT: and [the] day began to decline having come

Luke 11:29 V-AIM-3S
GRK: ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν Ἡ
KJV: were gathered thick together, he began to say,
INT: crowds being pressed around together he began to say the

Luke 12:1 V-AIM-3S
GRK: καταπατεῖν ἀλλήλους ἤρξατο λέγειν πρὸς
KJV: one upon another, he began to say
INT: to trample upon one another he began to say to

Luke 14:30 V-AIM-3S
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ
KJV: This man began to build, and
INT: the man began to build and

Luke 15:14 V-AIM-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι
KJV: and he began to be in want.
INT: and he began to be in need

Luke 19:45 V-AIM-3S
GRK: τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς
KJV: the temple, and began to cast out
INT: the temple he began to cast out those

Luke 20:9 V-AIM-3S
GRK: Ἤρξατο δὲ πρὸς
KJV: Then began he to speak to
INT: he began moreover to

John 13:5 V-AIM-3S
GRK: νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς
KJV: and began to wash
INT: basin and began to wash the

Acts 1:1 V-AIM-3S
GRK: Θεόφιλε ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ὁ
KJV: that Jesus began both to do
INT: Theophilus which began Jesus

Acts 18:26 V-AIM-3S
GRK: οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν
KJV: And he began to speak boldly in
INT: he moreover began to speak boldly in

Acts 24:2 V-AIM-3S
GRK: δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ
KJV: Tertullus began to accuse
INT: moreover of him began to accuse [him]

Acts 27:35 V-AIM-3S
GRK: καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν
KJV: when he had broken [it], he began to eat.
INT: and having broken [it] began to eat

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page