ἄρξηται
Englishman's Concordance
ἄρξηται (arxētai) — 2 Occurrences

Matthew 24:49 V-ASM-3S
GRK: καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς
KJV: And shall begin to smite
INT: and should begin to beat the

Luke 12:45 V-ASM-3S
GRK: ἔρχεσθαι καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς
KJV: and shall begin to beat
INT: to come and should begin to beat the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page