ἄρξασθαί
Englishman's Concordance
ἄρξασθαί (arxasthai) — 2 Occurrences

Acts 11:15 V-ANM
GRK: δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν
KJV: as I began to speak, the Holy
INT: moreover beginning I to speak

1 Peter 4:17 V-ANM
GRK: καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα
KJV: [is come] that judgment must begin at
INT: time [for] to have begun the judgment

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page