ἄρξησθε
Englishman's Concordance
ἄρξησθε (arxēsthe) — 2 Occurrences

Luke 3:8 V-ASM-2P
GRK: καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν
KJV: of repentance, and begin not to say
INT: and not begin to say in

Luke 13:25 V-ASM-2P
GRK: θύραν καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι
KJV: and ye begin to stand
INT: door and you begin outside to stand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page