βαπτισθῆναι
Englishman's Concordance
βαπτισθῆναι (baptisthēnai) — 11 Occurrences

Matthew 3:13 V-ANP
GRK: Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ
NAS: [coming] to John, to be baptized by him.
KJV: unto John, to be baptized of him.
INT: John to be baptized by him

Matthew 3:14 V-ANP
GRK: ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι καὶ σὺ
NAS: need to be baptized by You, and do You come
KJV: have need to be baptized of thee,
INT: by you to be baptized and you

Matthew 20:22 V-ANP
GRK: ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι λέγουσιν αὐτῷ
KJV: I am baptized with? They say
INT: I am baptized to be baptized [with] They say to him

Mark 10:38 V-ANP
GRK: ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι
NAS: with which I am baptized?
KJV: that I am baptized with?
INT: I am baptized [with] to be baptized [with]

Luke 3:7 V-ANP
GRK: ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ
NAS: who were going out to be baptized by him, You brood
KJV: that came forth to be baptized of
INT: coming out crowds to be baptized by him

Luke 3:12 V-ANP
GRK: καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι καὶ εἶπαν
NAS: came to be baptized, and they said
KJV: publicans to be baptized, and
INT: also tax collectors to be baptized and they said

Luke 3:21 V-ANP
GRK: ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν
NAS: the people were baptized, Jesus
KJV: also being baptized, and
INT: in having been baptized all the

Luke 12:50 V-ANP
GRK: δὲ ἔχω βαπτισθῆναι καὶ πῶς
NAS: a baptism to undergo, and how
KJV: a baptism to be baptized with; and
INT: moreover I have to be baptized [with] and how

Acts 8:36 V-ANP
GRK: κωλύει με βαπτισθῆναι
NAS: What prevents me from being baptized?
KJV: doth hinder me to be baptized?
INT: prevents me to be baptized

Acts 10:47 V-ANP
GRK: τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες
NAS: for these to be baptized who
KJV: not be baptized, which
INT: that not should be baptized these who

Acts 10:48 V-ANP
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι τότε ἠρώτησαν
NAS: And he ordered them to be baptized in the name
KJV: them to be baptized in
INT: Jesus Christ to be baptized Then they begged

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 907
81 Occurrences


βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.
βαπτίζομαι — 4 Occ.
βαπτιζόμενοι — 1 Occ.
βαπτίζονται — 1 Occ.
βαπτίζοντες — 1 Occ.
βαπτίζοντος — 1 Occ.
βεβαπτισμένοι — 1 Occ.
ἐβάπτισα — 4 Occ.
ἐβάπτισεν — 4 Occ.
ἐβαπτίσθη — 5 Occ.
ἐβαπτίσθημεν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθησαν — 3 Occ.
ἐβαπτίσθητε — 4 Occ.
ἐβάπτιζεν — 2 Occ.
ἐβαπτίζοντο — 5 Occ.
Additional Entries
ἔβαλαν — 1 Occ.
ἔβαλεν — 21 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἔβαλον — 9 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθη — 9 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.
βαπτισθέντες — 2 Occ.
βαπτισθέντος — 1 Occ.
βαπτίζει — 2 Occ.
βαπτίζειν — 2 Occ.
βαπτίζεις — 1 Occ.
βαπτίζω — 3 Occ.
βαπτίζων — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page