ἔβαλον
Englishman's Concordance
ἔβαλον (ebalon) — 9 Occurrences

Matthew 13:48 V-AIA-3P
GRK: σαπρὰ ἔξω ἔβαλον
NAS: but the bad they threw away.
KJV: vessels, but cast the bad away.
INT: [the] bad out they cast

Matthew 27:35 V-AIA-3P
GRK: ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον
KJV: my vesture did they cast lots.
INT: clothing of me they cast a lot

Mark 12:44 V-AIA-3P
GRK: περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον αὕτη δὲ
NAS: for they all put in out of their surplus,
KJV: For all [they] did cast in of their
INT: was abounding to them cast [in] her however

Luke 21:4 V-AIA-3P
GRK: περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ
NAS: out of their surplus put into the offering;
KJV: abundance cast in unto
INT: was abounding to them cast in the

Luke 23:34 V-AIA-3P
GRK: ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλήρους
NAS: they are doing. And they cast lots,
KJV: his raiment, and cast lots.
INT: garments of him they cast a lot

John 19:24 V-AIA-3P
GRK: ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον Οἱ
NAS: THEM, AND FOR MY CLOTHING THEY CAST LOTS.
KJV: vesture they did cast lots.
INT: clothing of me they cast a lot The

John 21:6 V-AIA-3P
GRK: καὶ εὑρήσετε ἔβαλον οὖν καὶ
NAS: [a catch]. So they cast, and then
KJV: ye shall find. They cast therefore,
INT: and you will find They cast therefore and

Acts 16:23 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν
NAS: blows, they threw them into prison,
KJV: upon them, they cast [them] into
INT: on them blows they cast [them] into prison

Revelation 18:19 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ
NAS: And they threw dust on their heads
KJV: And they cast dust on
INT: And they cast dust upon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 906
124 Occurrences


ἀμφιβάλλοντας — 1 Occ.
βάλε — 9 Occ.
βάλῃ — 2 Occ.
βάλητε — 1 Occ.
βαλεῖ — 1 Occ.
βαλεῖν — 8 Occ.
Βάλετε — 1 Occ.
βαλέτω — 1 Occ.
βάλλει — 6 Occ.
βάλλειν — 1 Occ.
βάλλεται — 3 Occ.
βάλλω — 2 Occ.
βάλλομεν — 1 Occ.
βαλλόμενα — 1 Occ.
βαλλόμενον — 2 Occ.
βάλλοντας — 2 Occ.
βάλλοντες — 2 Occ.
βαλλόντων — 2 Occ.
βάλλουσαν — 1 Occ.
βάλλουσιν — 4 Occ.
βάλω — 3 Occ.
βάλωσιν — 1 Occ.
βαλοῦσα — 1 Occ.
βαλοῦσιν — 3 Occ.
βεβληκότος — 1 Occ.
βεβλημένην — 1 Occ.
βεβλημένον — 3 Occ.
βεβλημένος — 1 Occ.
βέβληται — 2 Occ.
βληθῇ — 1 Occ.
βληθῆναι — 4 Occ.
βληθήσῃ — 1 Occ.
βληθήσεται — 1 Occ.
βλήθητι — 2 Occ.
βληθεὶς — 1 Occ.
βληθείσῃ — 1 Occ.
βληθὲν — 1 Occ.
ἔβαλαν — 1 Occ.
ἔβαλεν — 21 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἔβαλον — 9 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθη — 9 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
Additional Entries
βληθῆναι — 4 Occ.
βληθήσῃ — 1 Occ.
βληθήσεται — 1 Occ.
βλήθητι — 2 Occ.
βληθεὶς — 1 Occ.
βληθείσῃ — 1 Occ.
βληθὲν — 1 Occ.
ἔβαλαν — 1 Occ.
ἔβαλεν — 21 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθη — 9 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.
βαπτισθήτω — 1 Occ.
βαπτισθεὶς — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page