ἔβαλεν
Englishman's Concordance
ἔβαλεν (ebalen) — 21 Occurrences

Matthew 18:30 V-AIA-3S
GRK: ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς
NAS: and went and threw him in prison
KJV: but went and cast him into
INT: but having gone he cast him into

Mark 7:33 V-AIA-3S
GRK: κατ' ἰδίαν ἔβαλεν τοὺς δακτύλους
NAS: by himself, and put His fingers
KJV: the multitude, and put his
INT: aside privately he put the fingers

Mark 9:22 V-AIA-3S
GRK: πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς
NAS: It has often thrown him both
KJV: And ofttimes it hath cast him into
INT: fire him it cast and into

Mark 12:42 V-AIA-3S
GRK: χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο
NAS: came and put in two
KJV: widow, and she threw in two
INT: widow poor cast [in] lepta two

Mark 12:43 V-AIA-3S
GRK: πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων
NAS: poor widow put in more than all
KJV: more in, than all
INT: more than all has cast [in] of those casting

Mark 12:44 V-AIA-3S
GRK: ὅσα εἶχεν ἔβαλεν ὅλον τὸν
NAS: but she, out of her poverty, put in all
KJV: her want did cast in all that
INT: as much as she had cast [in] all the

Luke 13:19 V-AIA-3S
GRK: λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον
NAS: took and threw into his own
KJV: a man took, and cast into his
INT: having taken a man cast into garden

Luke 21:3 V-AIA-3S
GRK: πλεῖον πάντων ἔβαλεν
NAS: poor widow put in more than all
KJV: widow hath cast in more than
INT: more than all cast in

Luke 21:4 V-AIA-3S
GRK: ὃν εἶχεν ἔβαλεν
NAS: but she out of her poverty put in all
KJV: her penury hath cast in all the living
INT: which she had did cast

John 21:7 V-AIA-3S
GRK: γυμνός καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς
NAS: on (for he was stripped [for work]), and threw himself
KJV: naked,) and did cast himself into
INT: naked and cast himself into

Acts 16:24 V-AIA-3S
GRK: τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς
NAS: a command, threw them into the inner
KJV: such a charge, thrust them into
INT: such having received thrust them into

Acts 27:14 V-AIA-3S
GRK: πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ' αὐτῆς
NAS: very long there rushed down
KJV: long after there arose against it
INT: long however there came down it

Revelation 8:5 V-AIA-3S
GRK: θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν
NAS: of the altar, and threw it to the earth;
KJV: and cast [it] into
INT: altar and cast [it] into the

Revelation 12:4 V-AIA-3S
GRK: οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς
NAS: of heaven and threw them to the earth.
KJV: of heaven, and did cast them to
INT: heaven and he cast them to

Revelation 12:15 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις
NAS: And the serpent poured water like
KJV: And the serpent cast out of his
INT: And cast the serpent

Revelation 12:16 V-AIA-3S
GRK: ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων
NAS: the dragon poured out of his mouth.
KJV: which the dragon cast out of his
INT: river which cast the dragon

Revelation 14:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος
NAS: on the cloud swung His sickle
KJV: on the cloud thrust in his sickle
INT: And put forth the [one] sitting

Revelation 14:19 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος
NAS: the angel swung his sickle
KJV: And the angel thrust in his sickle
INT: And put forth the angel

Revelation 14:19 V-AIA-3S
GRK: γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν
NAS: of the earth, and threw them into the great
KJV: and cast [it] into
INT: earth and cast into the

Revelation 18:21 V-AIA-3S
GRK: μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν
NAS: millstone and threw it into the sea,
KJV: millstone, and cast [it] into the sea,
INT: great and cast [it] into the

Revelation 20:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς
NAS: and he threw him into the abyss,
KJV: And cast him into
INT: and cast him into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 906
124 Occurrences


ἀμφιβάλλοντας — 1 Occ.
βάλε — 9 Occ.
βάλῃ — 2 Occ.
βάλητε — 1 Occ.
βαλεῖ — 1 Occ.
βαλεῖν — 8 Occ.
Βάλετε — 1 Occ.
βαλέτω — 1 Occ.
βάλλει — 6 Occ.
βάλλειν — 1 Occ.
βάλλεται — 3 Occ.
βάλλω — 2 Occ.
βάλλομεν — 1 Occ.
βαλλόμενα — 1 Occ.
βαλλόμενον — 2 Occ.
βάλλοντας — 2 Occ.
βάλλοντες — 2 Occ.
βαλλόντων — 2 Occ.
βάλλουσαν — 1 Occ.
βάλλουσιν — 4 Occ.
βάλω — 3 Occ.
βάλωσιν — 1 Occ.
βαλοῦσα — 1 Occ.
βαλοῦσιν — 3 Occ.
βεβληκότος — 1 Occ.
βεβλημένην — 1 Occ.
βεβλημένον — 3 Occ.
βεβλημένος — 1 Occ.
βέβληται — 2 Occ.
βληθῇ — 1 Occ.
βληθῆναι — 4 Occ.
βληθήσῃ — 1 Occ.
βληθήσεται — 1 Occ.
βλήθητι — 2 Occ.
βληθεὶς — 1 Occ.
βληθείσῃ — 1 Occ.
βληθὲν — 1 Occ.
ἔβαλαν — 1 Occ.
ἔβαλεν — 21 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἔβαλον — 9 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθη — 9 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
Additional Entries
βέβληται — 2 Occ.
βληθῇ — 1 Occ.
βληθῆναι — 4 Occ.
βληθήσῃ — 1 Occ.
βληθήσεται — 1 Occ.
βλήθητι — 2 Occ.
βληθεὶς — 1 Occ.
βληθείσῃ — 1 Occ.
βληθὲν — 1 Occ.
ἔβαλαν — 1 Occ.
ἔβαλλον — 1 Occ.
ἔβαλον — 9 Occ.
ἐβέβλητο — 1 Occ.
ἐβλήθη — 9 Occ.
ἐβλήθησαν — 3 Occ.
βάπτισαι — 1 Occ.
βαπτίσει — 3 Occ.
βαπτίσωνται — 1 Occ.
βαπτισθῆναι — 11 Occ.
βαπτισθήσεσθε — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page