βασιλεῖς
Englishman's Concordance
βασιλεῖς (basileis) — 16 Occurrences

Matthew 10:18 N-AMP
GRK: δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν
NAS: governors and kings for My sake,
KJV: governors and kings for my sake,
INT: also and kings you will be brought on account of

Matthew 17:25 N-NMP
GRK: Σίμων οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: From whom do the kings of the earth
KJV: whom do the kings of the earth take
INT: Simon The kings of the earth

Luke 10:24 N-NMP
GRK: προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν
NAS: prophets and kings wished
KJV: prophets and kings have desired to see
INT: prophets and kings desired to see

Luke 21:12 N-AMP
GRK: ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας
NAS: you before kings and governors
KJV: being brought before kings and rulers
INT: bringing [you] before kings and governors

Luke 22:25 N-NMP
GRK: αὐτοῖς Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν
NAS: And He said to them, The kings of the Gentiles
KJV: unto them, The kings of the Gentiles
INT: to them The kings of the Gentiles

Acts 4:26 N-NMP
GRK: παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: THE KINGS OF THE EARTH
KJV: The kings of the earth stood up,
INT: Stood up the kings of the earth

Revelation 6:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: Then the kings of the earth
KJV: And the kings of the earth, and
INT: And the kings of the earth

Revelation 16:14 N-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης
NAS: go out to the kings of the whole
KJV: unto the kings of the earth
INT: to the kings of the habitable [world]

Revelation 17:2 N-NMP
GRK: ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: with whom the kings of the earth
KJV: whom the kings of the earth
INT: committed sexual immorality the kings of the earth

Revelation 17:10 N-NMP
GRK: καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν
KJV: seven kings: five
INT: And kings seven there are

Revelation 17:12 N-NMP
GRK: εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσίν οἵτινες
NAS: you saw are ten kings who have not yet
KJV: are ten kings, which have received
INT: you saw ten kings are which

Revelation 17:12 N-NMP
GRK: ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν
NAS: authority as kings with the beast
KJV: power as kings one hour
INT: authority as kings one hour

Revelation 18:3 N-NMP
GRK: καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: of her immorality, and the kings of the earth
KJV: and the kings of the earth
INT: and the kings of the earth

Revelation 18:9 N-NMP
GRK: αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: And the kings of the earth,
KJV: And the kings of the earth, who
INT: her the kings of the earth

Revelation 19:19 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: the beast and the kings of the earth
KJV: and the kings of the earth,
INT: and the kings of the earth

Revelation 21:24 N-NMP
GRK: καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς
NAS: by its light, and the kings of the earth
KJV: and the kings of the earth
INT: and the kings of the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page