1140. δαιμόνιον (daimonion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1140. δαιμόνιον (daimonion) — 63 Occurrences

Matthew 7:22 N-ANP
GRK: σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ
NAS: cast out demons, and in Your name
KJV: name have cast out devils? and in thy
INT: your name demons cast out and

Matthew 9:33 N-GNS
GRK: ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ
NAS: After the demon was cast
KJV: And when the devil was cast out,
INT: having been cast out the demon spoke the

Matthew 9:34 N-GNP
GRK: ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
NAS: He casts out the demons by the ruler
KJV: He casteth out devils through
INT: prince of the demons he casts out the

Matthew 9:34 N-ANP
GRK: ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: by the ruler of the demons.
KJV: through the prince of the devils.
INT: he casts out the demons

Matthew 10:8 N-ANP
GRK: λεπροὺς καθαρίζετε δαιμόνια ἐκβάλλετε δωρεὰν
NAS: cast out demons. Freely
KJV: cast out devils: freely
INT: lepers cleanse demons cast out freely

Matthew 11:18 N-ANS
GRK: καὶ λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει
NAS: and they say, He has a demon!'
KJV: they say, He hath a devil.
INT: and they say A demon he has

Matthew 12:24 N-ANP
GRK: ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ
NAS: casts out demons only
KJV: not cast out devils, but by
INT: casts out the demons if not

Matthew 12:24 N-GNP
GRK: ἄρχοντι τῶν δαιμονίων
NAS: by Beelzebul the ruler of the demons.
KJV: Beelzebub the prince of the devils.
INT: prince of the demons

Matthew 12:27 N-ANP
GRK: ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια οἱ υἱοὶ
NAS: cast out demons, by whom
KJV: Beelzebub cast out devils, by whom
INT: cast out the demons the sons

Matthew 12:28 N-ANP
GRK: ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια ἄρα ἔφθασεν
NAS: I cast out demons by the Spirit
KJV: I cast out devils by the Spirit
INT: cast out the demons then has come

Matthew 17:18 N-NNS
GRK: αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθη
NAS: rebuked him, and the demon came
KJV: Jesus rebuked the devil; and he
INT: him the demon and was healed

Mark 1:34 N-ANP
GRK: νόσοις καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν
NAS: out many demons; and He was not permitting
KJV: cast out many devils; and suffered
INT: diseases and demons many he cast out

Mark 1:34 N-ANP
GRK: λαλεῖν τὰ δαιμόνια ὅτι ᾔδεισαν
NAS: and He was not permitting the demons to speak,
KJV: not the devils to speak,
INT: to speak the demons because they knew

Mark 1:39 N-ANP
GRK: καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων
NAS: preaching and casting out the demons.
KJV: and cast out devils.
INT: and demons casting out

Mark 3:15 N-ANP
GRK: ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια
NAS: authority to cast out the demons.
KJV: and to cast out devils:
INT: to cast out demons

Mark 3:22 N-GNP
GRK: ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
NAS: and He casts out the demons by the ruler
KJV: the prince of the devils casteth he out
INT: prince of the demons he casts out the

Mark 3:22 N-ANP
GRK: ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: by the ruler of the demons.
KJV: of the devils casteth he out devils.
INT: he casts out the demons

Mark 6:13 N-ANP
GRK: καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον
NAS: out many demons and were anointing
KJV: many devils, and
INT: And demons many they cast out

Mark 7:26 N-ANS
GRK: ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ
NAS: Him to cast the demon out of her daughter.
KJV: he would cast forth the devil out of
INT: that the demon he should cast forth out of

Mark 7:29 N-NNS
GRK: σου τὸ δαιμόνιον
NAS: go; the demon has gone
KJV: go thy way; the devil is gone
INT: of you the demon

Mark 7:30 N-NNS
GRK: καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός
NAS: on the bed, the demon having left.
KJV: she found the devil gone out,
INT: also the demon having gone out

Mark 9:38 N-ANP
GRK: σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια καὶ ἐκωλύομεν
NAS: casting out demons in Your name,
KJV: one casting out devils in thy name,
INT: of you casting out demons and we forbade

Mark 16:9 N-ANP
GRK: ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια
NAS: He had cast out seven demons.
KJV: he had cast seven devils.
INT: he had cast out seven demons

Mark 16:17 N-ANP
GRK: ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις
NAS: they will cast out demons, they will speak
KJV: shall they cast out devils; they shall speak
INT: name of me demons they will cast out with tongues

Luke 4:33 N-GNS
GRK: ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου καὶ
NAS: of an unclean demon, and he cried
KJV: of an unclean devil, and
INT: having a spirit of a demon unclean and

Luke 4:35 N-NNS
GRK: αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ
NAS: and come out of him! And when the demon had thrown him down
KJV: him. And when the devil had thrown him
INT: him the demon into the

Luke 4:41 N-NNP
GRK: δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν
NAS: Demons also were coming
KJV: And devils also came
INT: moreover also demons from many

Luke 7:33 N-ANS
GRK: καὶ λέγετε Δαιμόνιον ἔχει
NAS: and you say, 'He has a demon!'
KJV: ye say, He hath a devil.
INT: and you say A demon he has

Luke 8:2 N-NNP
GRK: ἀφ' ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει
NAS: from whom seven demons had gone out,
KJV: went seven devils,
INT: from whom demons seven had gone out

Luke 8:27 N-ANP
GRK: πόλεως ἔχων δαιμόνια καὶ χρόνῳ
NAS: who was possessed with demons; and who had not put
KJV: which had devils long time,
INT: city having demons and time

Luke 8:29 N-GNS
GRK: ὑπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς
NAS: and be driven by the demon into the desert.
INT: by the demon into the

Luke 8:30 N-NNP
GRK: ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς
NAS: for many demons had entered
KJV: because many devils were entered into
INT: because were entered demons many into

Luke 8:33 N-NNP
GRK: δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ
NAS: And the demons came out of the man
KJV: Then went the devils out of the man,
INT: moreover the demons from the

Luke 8:35 N-NNP
GRK: οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον
NAS: from whom the demons had gone
KJV: whom the devils were departed,
INT: whom the demons had gone out clothed

Luke 8:38 N-NNP
GRK: ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν
NAS: from whom the demons had gone
KJV: whom the devils were departed
INT: had gone the demons to be [taken] with

Luke 9:1 N-ANP
GRK: πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους
NAS: all the demons and to heal
KJV: over all devils, and to cure
INT: all the demons and diseases

Luke 9:42 N-NNS
GRK: αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν
NAS: approaching, the demon slammed
KJV: yet a coming, the devil threw him
INT: him the demon and threw [him] into convulsions

Luke 9:49 N-ANP
GRK: σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια καὶ ἐκωλύομεν
NAS: casting out demons in Your name;
KJV: one casting out devils in thy
INT: of you casting out demons and we forbade

Luke 10:17 N-NNP
GRK: καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν
NAS: even the demons are subject
KJV: even the devils are subject
INT: even the demons are subject to us

Luke 11:14 N-ANS
GRK: ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον καὶ αὐτὸ
NAS: And He was casting out a demon, and it was mute;
KJV: he was casting out a devil, and it
INT: he was casting out a demon and it

Luke 11:14 N-GNS
GRK: δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν
NAS: and it was mute; when the demon had gone
KJV: it came to pass, when the devil was gone out,
INT: moreover the demon having gone out spoke

Luke 11:15 N-GNP
GRK: ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ
NAS: He casts out demons by Beelzebul,
KJV: He casteth out devils through
INT: prince of the demons he casts out the

Luke 11:15 N-ANP
GRK: ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια
NAS: the ruler of the demons.
KJV: Beelzebub the chief of the devils.
INT: he casts out the demons

Luke 11:18 N-ANP
GRK: με τὰ δαιμόνια
NAS: that I cast out demons by Beelzebul.
KJV: cast out devils through
INT: I the demons

Luke 11:19 N-ANP
GRK: ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια οἱ υἱοὶ
NAS: cast out demons, by whom
KJV: Beelzebub cast out devils, by whom
INT: cast out the demons the sons

Luke 11:20 N-ANP
GRK: ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια ἄρα ἔφθασεν
NAS: I cast out demons by the finger
KJV: cast out devils, no doubt
INT: cast out the demons then is come

Luke 13:32 N-ANP
GRK: Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις
NAS: I cast out demons and perform
KJV: Behold, I cast out devils, and I do
INT: Behold I cast out demons and cures

John 7:20 N-ANS
GRK: ὁ ὄχλος Δαιμόνιον ἔχεις τίς
NAS: answered, You have a demon! Who seeks
KJV: Thou hast a devil: who
INT: the crowd A demon you have who

John 8:48 N-ANS
GRK: σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις
NAS: and have a demon?
KJV: and hast a devil?
INT: you and a demon have

John 8:49 N-ANS
GRK: Ἰησοῦς Ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω
NAS: I do not have a demon; but I honor
KJV: have not a devil; but I honour
INT: Jesus I a demon not have

John 8:52 N-ANS
GRK: ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις Ἀβραὰμ
NAS: that You have a demon. Abraham
KJV: thou hast a devil. Abraham
INT: we know that a demon you have Abraham

John 10:20 N-ANS
GRK: ἐξ αὐτῶν Δαιμόνιον ἔχει καὶ
NAS: He has a demon and is insane.
KJV: said, He hath a devil, and is mad;
INT: of them A demon he has and

John 10:21 N-NNS
GRK: δαιμονιζομένου μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν
NAS: of one demon-possessed. A demon cannot
KJV: Can a devil open
INT: of one possessed by a demon not A demon is able of [the] blind

Acts 17:18 N-GNP
GRK: δέ Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς
NAS: of strange deities,-- because
KJV: of strange gods: because
INT: moreover Of foreign gods he seems a proclaimer

1 Corinthians 10:20 N-DNP
GRK: τὰ ἔθνη δαιμονίοις καὶ οὐ
NAS: they sacrifice to demons and not to God;
KJV: they sacrifice to devils, and
INT: the Gentiles to demons and not

1 Corinthians 10:20 N-GNP
GRK: κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι
NAS: you to become sharers in demons.
KJV: should have fellowship with devils.
INT: fellow-partakers with demons to be

1 Corinthians 10:21 N-GNP
GRK: καὶ ποτήριον δαιμονίων οὐ δύνασθε
NAS: and the cup of demons; you cannot
KJV: the cup of devils: ye cannot
INT: and [the] cup of demons not you are able

1 Corinthians 10:21 N-GNP
GRK: καὶ τραπέζης δαιμονίων
NAS: of the Lord and the table of demons.
KJV: and of the table of devils.
INT: and of [the] table of demons

1 Timothy 4:1 N-GNP
GRK: καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων
NAS: spirits and doctrines of demons,
KJV: and doctrines of devils;
INT: and teachings of demons

James 2:19 N-NNP
GRK: καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ
NAS: You do well; the demons also believe,
KJV: well: the devils also
INT: even the demons believe and

Revelation 9:20 N-ANP
GRK: προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ
NAS: as not to worship demons, and the idols
KJV: not worship devils, and idols
INT: they should worship the demons and the

Revelation 16:14 N-GNP
GRK: γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα
NAS: for they are spirits of demons, performing
INT: indeed spirits of demons doing signs

Revelation 18:2 N-GNP
GRK: ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ
NAS: a dwelling place of demons and a prison
INT: is become a habitation of demons and a hold

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page