1271. διάνοια (dianoia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1271. διάνοια (dianoia) — 12 Occurrences

Matthew 22:37 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου
NAS: YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND.'
KJV: all thy mind.
INT: all the mind of you

Mark 12:30 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς διανοίας σου καὶ
NAS: AND WITH ALL YOUR MIND, AND WITH ALL
KJV: all thy mind, and with
INT: all the mind of you and

Luke 1:51 N-DFS
GRK: διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν
NAS: [those who were] proud in the thoughts of their heart.
KJV: the proud in the imagination of their
INT: he has scattered [the] proud in [the] thought of heart of them

Luke 10:27 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου καὶ
NAS: AND WITH ALL YOUR MIND; AND YOUR NEIGHBOR
KJV: all thy mind; and thy
INT: all the mind of you and

Ephesians 2:3 N-GFP
GRK: καὶ τῶν διανοιῶν καὶ ἤμεθα
NAS: of the flesh and of the mind, and were by nature
KJV: of the flesh and of the mind; and were
INT: and of the thoughts and were

Ephesians 4:18 N-DFS
GRK: ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι
NAS: darkened in their understanding, excluded
KJV: Having the understanding darkened,
INT: being darkened in the understanding being alienated from

Colossians 1:21 N-DFS
GRK: ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς
NAS: and hostile in mind, [engaged] in evil
KJV: and enemies in [your] mind by wicked
INT: enemies in mind by the

Hebrews 8:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ
NAS: MY LAWS INTO THEIR MINDS, AND I WILL WRITE
KJV: into their mind, and write
INT: into the mind of them also

Hebrews 10:16 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω
NAS: UPON THEIR HEART, AND ON THEIR MIND I WILL WRITE
KJV: in their minds will I write them;
INT: into the [the] mind of them I will inscribe

1 Peter 1:13 N-GFS
GRK: ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν νήφοντες
NAS: prepare your minds for action, keep sober
KJV: of your mind, be sober,
INT: waist of the mind of you being sober

2 Peter 3:1 N-AFS
GRK: τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν
NAS: up your sincere mind by way
KJV: your pure minds by way of remembrance:
INT: pure mind

1 John 5:20 N-AFS
GRK: δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν
NAS: and has given us understanding so
KJV: us an understanding, that
INT: has given us an understanding that we might know

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page