δόξῃ
Englishman's Concordance
δόξῃ (doxē) — 21 Occurrences

Matthew 6:29 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο
NAS: in all his glory clothed
KJV: all his glory was not
INT: all the glory of him was clothed

Matthew 16:27 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς
NAS: to come in the glory of His Father
KJV: come in the glory of his Father
INT: in the glory the Father

Matthew 25:31 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ
NAS: comes in His glory, and all
KJV: in his glory, and all
INT: in the glory of him and

Mark 8:38 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς
NAS: He comes in the glory of His Father
KJV: he cometh in the glory of his Father
INT: in the glory of the Father

Mark 10:37 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δόξῃ σου
NAS: on [Your] left, in Your glory.
KJV: in thy glory.
INT: in the glory of you

Luke 9:26 N-DFS
GRK: ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ
NAS: He comes in His glory, and [the glory] of the Father
KJV: his own glory, and
INT: in the glory of himself and

Luke 9:31 N-DFS
GRK: ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν
NAS: appearing in glory, were speaking
KJV: appeared in glory, and spake of his
INT: having appeared in glory spoke of the

Luke 12:27 N-DFS
GRK: πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο
NAS: in all his glory clothed
KJV: all his glory was not
INT: all the glory of him was clothed

John 17:5 N-DFS
GRK: σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον
NAS: with Yourself, with the glory which
KJV: thine own self with the glory which
INT: yourself with the glory which I had

1 Corinthians 15:41 N-DFS
GRK: διαφέρει ἐν δόξῃ
NAS: differs from star in glory.
KJV: [another] star in glory.
INT: differs in glory

1 Corinthians 15:43 N-DFS
GRK: ἐγείρεται ἐν δόξῃ σπείρεται ἐν
NAS: it is raised in glory; it is sown
KJV: it is raised in glory: it is sown in
INT: it is raised in glory It is sown in

2 Corinthians 3:7 N-DFS
GRK: ἐγενήθη ἐν δόξῃ ὥστε μὴ
NAS: came with glory, so
KJV: for the glory of his
INT: was produced in glory so as not

2 Corinthians 3:8 N-DFS
GRK: ἔσται ἐν δόξῃ
NAS: fail to be even more with glory?
KJV: be rather glorious?
INT: will be in glory

2 Corinthians 3:9 N-DFS
GRK: τῆς δικαιοσύνης δόξῃ
NAS: of righteousness abound in glory.
KJV: exceed in glory.
INT: of righteousness [in] glory

2 Corinthians 3:11 N-DFS
GRK: μένον ἐν δόξῃ
NAS: more that which remains [is] in glory.
INT: remains [is] in glory

Philippians 4:19 N-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ
NAS: to His riches in glory in Christ
KJV: riches in glory by Christ
INT: of him in glory in Christ

Colossians 3:4 N-DFS
GRK: φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ
NAS: will be revealed with Him in glory.
KJV: him in glory.
INT: will appear in glory

1 Timothy 3:16 N-DFS
GRK: ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ
NAS: on in the world, Taken up in glory.
KJV: received up into glory.
INT: was received up in glory

Hebrews 2:7 N-DFS
GRK: παρ' ἀγγέλους δόξῃ καὶ τιμῇ
NAS: YOU HAVE CROWNED HIM WITH GLORY AND HONOR,
KJV: him with glory and
INT: than [the] angels with glory and honor

Hebrews 2:9 N-DFS
GRK: τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ
NAS: crowned with glory and honor,
KJV: crowned with glory and
INT: of death with glory and with honor

2 Peter 1:3 N-GFS
GRK: ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ
NAS: us by His own glory and excellence.
KJV: us to glory and virtue:
INT: us [to his] own glory and excellence

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page