δόξης
Englishman's Concordance
δόξης (doxēs) — 48 Occurrences

Matthew 19:28 N-GFS
GRK: ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ καθήσεσθε
NAS: will sit on His glorious throne,
KJV: the throne of his glory, ye also
INT: upon [the] throne of glory of him will sit

Matthew 24:30 N-GFS
GRK: δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς
NAS: with power and great glory.
KJV: and great glory.
INT: power and glory great

Matthew 25:31 N-GFS
GRK: ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ
NAS: He will sit on His glorious throne.
KJV: the throne of his glory:
INT: upon [the] throne of glory of him

Mark 13:26 N-GFS
GRK: πολλῆς καὶ δόξης
NAS: with great power and glory.
KJV: power and glory.
INT: great and glory

Luke 21:27 N-GFS
GRK: δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς
NAS: with power and great glory.
KJV: and great glory.
INT: power and glory great

John 11:4 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
NAS: in death, but for the glory of God,
KJV: but for the glory of God, that
INT: for the glory of God

Acts 7:2 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ
NAS: The God of glory appeared
KJV: The God of glory appeared
INT: God of glory appeared to the

Acts 22:11 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς
NAS: because of the brightness of that light,
KJV: see for the glory of that light,
INT: from the brightness the light

Romans 3:23 N-GFS
GRK: ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
NAS: and fall short of the glory of God,
KJV: and come short of the glory of God;
INT: come short of the glory of God

Romans 5:2 N-GFS
GRK: ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
NAS: in hope of the glory of God.
KJV: in hope of the glory of God.
INT: hope of the glory of God

Romans 6:4 N-GFS
GRK: διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός
NAS: through the glory of the Father,
KJV: by the glory of the Father,
INT: by the glory of the Father

Romans 8:21 N-GFS
GRK: ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων
NAS: into the freedom of the glory of the children
KJV: into the glorious liberty
INT: freedom of the glory of the children

Romans 9:23 N-GFS
GRK: πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: the riches of His glory upon vessels
KJV: the riches of his glory on the vessels
INT: riches of the glory of him upon

1 Corinthians 2:8 N-GFS
GRK: κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν
NAS: the Lord of glory;
KJV: have crucified the Lord of glory.
INT: Lord of glory they would have crucified

2 Corinthians 3:10 N-GFS
GRK: τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης
NAS: because of the glory that surpasses
KJV: by reason of the glory that excelleth.
INT: the surpassing glory

2 Corinthians 3:11 N-GFS
GRK: καταργούμενον διὰ δόξης πολλῷ μᾶλλον
NAS: that which fades away [was] with glory, much
INT: is being annulled [was] through glory much rather

2 Corinthians 3:18 N-GFS
GRK: μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν
NAS: image from glory to glory,
KJV: image from glory to glory,
INT: are being transformed from glory to glory

2 Corinthians 4:4 N-GFS
GRK: εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ χριστοῦ
NAS: of the gospel of the glory of Christ,
KJV: the light of the glorious gospel
INT: gospel of the glory of Christ

2 Corinthians 4:6 N-GFS
GRK: γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
NAS: of the knowledge of the glory of God
KJV: of the knowledge of the glory of God
INT: knowledge of the glory of God

2 Corinthians 4:17 N-GFS
GRK: αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν
NAS: weight of glory far
KJV: [and] eternal weight of glory;
INT: an eternal weight of glory produces for us

2 Corinthians 6:8 N-GFS
GRK: διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας
NAS: by glory and dishonor, by evil report
KJV: By honour and dishonour,
INT: through glory and dishonor

Ephesians 1:6 N-GFS
GRK: εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος
NAS: to the praise of the glory of His grace,
KJV: the praise of the glory of his
INT: to [the] praise of [the] glory of the of grace

Ephesians 1:12 N-GFS
GRK: εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς
NAS: would be to the praise of His glory.
KJV: of his glory, who
INT: to [the] praise of [the] glory of him who

Ephesians 1:14 N-GFS
GRK: ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ
NAS: to the praise of His glory.
KJV: the praise of his glory.
INT: praise of the glory of him

Ephesians 1:17 N-GFS
GRK: πατὴρ τῆς δόξης δῴη ὑμῖν
NAS: the Father of glory, may give
KJV: the Father of glory, may give
INT: Father of glory might give to you

Ephesians 1:18 N-GFS
GRK: πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας
NAS: are the riches of the glory of His inheritance
KJV: the riches of the glory of his
INT: riches of the glory of the inheritance

Ephesians 3:16 N-GFS
GRK: πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει
NAS: to the riches of His glory, to be strengthened
KJV: of his glory, to be strengthened
INT: riches of the glory of him with power

Philippians 3:21 N-GFS
GRK: σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ
NAS: with the body of His glory, by the exertion
KJV: his glorious body,
INT: body of the glory of himself according to

Colossians 1:11 N-GFS
GRK: κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς
NAS: according to His glorious might,
KJV: according to his glorious power, unto
INT: might glorious of him to

Colossians 1:27 N-GFS
GRK: πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου
NAS: is the riches of the glory of this
KJV: [is] the riches of the glory of this
INT: riches of the glory of the mystery

Colossians 1:27 N-GFS
GRK: ἐλπὶς τῆς δόξης
NAS: is Christ in you, the hope of glory.
KJV: you, the hope of glory:
INT: hope of glory

2 Thessalonians 1:9 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος
NAS: of the Lord and from the glory of His power,
KJV: and from the glory of his power;
INT: from the glory of the strength

2 Thessalonians 2:14 N-GFS
GRK: εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου
NAS: that you may gain the glory of our Lord
KJV: the obtaining of the glory of our
INT: to [the] obtaining of [the] glory of the Lord

1 Timothy 1:11 N-GFS
GRK: εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου
NAS: according to the glorious gospel
KJV: According to the glorious gospel
INT: gospel of the glory of the blessed

2 Timothy 2:10 N-GFS
GRK: Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου
NAS: Jesus [and] with [it] eternal glory.
KJV: with eternal glory.
INT: Jesus with glory eternal

Titus 2:13 N-GFS
GRK: ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου
NAS: and the appearing of the glory of our great
KJV: and the glorious appearing
INT: appearing of the glory of the great

Hebrews 1:3 N-GFS
GRK: ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ
NAS: And He is the radiance of His glory and the exact representation
KJV: the brightness of [his] glory, and
INT: [the] radiance of the glory and [the] exact expression

Hebrews 3:3 N-GFS
GRK: γὰρ οὗτος δόξης παρὰ Μωυσῆν
NAS: of more glory than
KJV: of more glory than
INT: indeed he glory than Moses

Hebrews 9:5 N-GFS
GRK: αὐτῆς Χερουβὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ
NAS: it [were] the cherubim of glory overshadowing
KJV: the cherubims of glory shadowing
INT: it [the] cherubim of glory overshadowing the

James 2:1 N-GFS
GRK: Χριστοῦ τῆς δόξης
NAS: your faith in our glorious Lord
KJV: Christ, [the Lord] of glory, with
INT: Christ [Lord] of glory

1 Peter 4:13 N-GFS
GRK: ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε
NAS: at the revelation of His glory you may rejoice
KJV: his glory shall be revealed,
INT: revelation of the glory of him you might rejoice

1 Peter 4:14 N-GFS
GRK: τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ
NAS: the Spirit of glory and of God
KJV: the spirit of glory and
INT: the [spirit] of the of glory and

1 Peter 5:1 N-GFS
GRK: μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός
NAS: also of the glory that is to be revealed,
KJV: a partaker of the glory that shall
INT: about to be revealed glory [am] partaker

1 Peter 5:4 N-GFS
GRK: ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον
NAS: the unfading crown of glory.
KJV: a crown of glory that fadeth not away.
INT: unfading of glory crown

2 Peter 1:17 N-GFS
GRK: τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης Ὁ υἱός
NAS: to Him by the Majestic Glory, This
KJV: from the excellent glory, This is
INT: the Majestic Glory the Son

Jude 1:24 N-GFS
GRK: κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους
NAS: in the presence of His glory blameless
KJV: of his glory with
INT: before the glory of him blameless

Revelation 15:8 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ
NAS: with smoke from the glory of God
KJV: with smoke from the glory of God, and
INT: from the glory of God

Revelation 18:1 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ
NAS: was illumined with his glory.
KJV: with his glory.
INT: with the glory of him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page