ἡμερῶν
Englishman's Concordance
ἡμερῶν (hēmerōn) — 22 Occurrences

Matthew 11:12 N-GFP
GRK: δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ
NAS: From the days of John the Baptist
KJV: And from the days of John the Baptist
INT: moreover the days of John the

Matthew 24:29 N-GFP
GRK: θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ
NAS: of those days THE SUN
KJV: of those days shall the sun
INT: tribulation the days of those the

Matthew 26:61 N-GFP
GRK: διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι
NAS: and to rebuild it in three days.'
KJV: in three days.
INT: in three days to rebuild it

Mark 2:1 N-GFP
GRK: Καφαρναοὺμ δι' ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι
NAS: to Capernaum several days afterward,
KJV: after [some] days; and
INT: Capernaum after [some] days it was heard that

Mark 14:58 N-GFP
GRK: διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον
NAS: and in three days I will build
KJV: within three days I will build another
INT: in three days another not made with hands

Luke 5:17 N-GFP
GRK: μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς
NAS: One day He was teaching;
KJV: on a certain day, as he
INT: one of the days that he

Luke 8:22 N-GFP
GRK: μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς
NAS: on one of [those] days Jesus and His disciples
KJV: on a certain day, that he
INT: one of the days also he

Luke 17:22 N-GFP
GRK: μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ
NAS: one of the days of the Son
KJV: one of the days of the Son
INT: one of the days of the Son

Luke 20:1 N-GFP
GRK: μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ
NAS: On one of the days while He was teaching
KJV: one of those days, as he taught
INT: one of the days as was teaching he

John 12:1 N-GFP
GRK: πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα
NAS: six days before
KJV: Jesus six days before the passover
INT: before six days the passover

Acts 1:3 N-GFP
GRK: τεκμηρίοις δι' ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος
NAS: [a period of] forty days and speaking
KJV: of them forty days, and speaking
INT: proofs during days forty being seen

Acts 5:36 N-GFP
GRK: τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς
NAS: For some time ago Theudas
KJV: before these days rose up Theudas,
INT: these days rose up Theudas

Acts 7:45 N-GFP
GRK: ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυίδ
NAS: our fathers, until the time of David.
KJV: fathers, unto the days of David;
INT: until the days of David

Acts 15:7 N-GFP
GRK: ὅτι ἀφ' ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν
NAS: that in the early days God
KJV: how that a good while ago God
INT: that from days ancient among

Acts 20:6 N-GFP
GRK: Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε ὅπου
NAS: within five days; and there we stayed
KJV: in five days; where we abode
INT: Troas until days five where

Acts 21:26 N-GFP
GRK: ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ
NAS: of the completion of the days of purification,
KJV: the accomplishment of the days of purification,
INT: fulfillment of the days of the purification

Acts 21:38 N-GFP
GRK: τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ
NAS: who some time ago
KJV: these days madest an uproar,
INT: these the days having led a revolt and

Acts 25:13 N-GFP
GRK: Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων
NAS: when several days had elapsed,
KJV: after certain days king Agrippa
INT: days moreover having passed

Hebrews 1:2 N-GFP
GRK: ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν
NAS: last days has spoken
KJV: these last days spoken unto us
INT: last the days these he spoke

Hebrews 7:3 N-GFP
GRK: μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς
NAS: neither beginning of days nor end
KJV: neither beginning of days, nor end
INT: neither beginning of days nor of life

2 Peter 3:3 N-GFP
GRK: ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐν ἐμπαιγμονῇ
NAS: of all, that in the last days mockers
KJV: in the last days scoffers, walking
INT: last of the days with mocking

Revelation 2:10 N-GFP
GRK: ἕξετε θλίψιν ἡμερῶν δέκα γίνου
NAS: for ten days. Be faithful
KJV: tribulation ten days: be thou faithful
INT: you shall have tribulation days ten Be you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page