ἡμέραν
Englishman's Concordance
ἡμέραν (hēmeran) — 58 Occurrences

Matthew 20:2 N-AFS
GRK: δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς
NAS: for a denarius for the day, he sent
KJV: for a penny a day, he sent them
INT: a denarius the day he sent them

Matthew 20:6 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί
NAS: idle all day long?'
KJV: here all the day idle?
INT: all the day idle

Matthew 25:13 N-AFS
GRK: οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν
NAS: for you do not know the day nor
KJV: ye know neither the day nor the hour
INT: you do know the day nor the

Matthew 26:55 N-AFS
GRK: με καθ' ἡμέραν ἐν τῷ
NAS: Every day I used to sit
KJV: me? I sat daily with you
INT: me every day in the

Mark 4:27 N-AFS
GRK: νύκτα καὶ ἡμέραν καὶ ὁ
NAS: and gets up by day, and the seed
KJV: night and day, and the seed
INT: night and day and the

Mark 14:49 N-AFS
GRK: καθ' ἡμέραν ἤμην πρὸς
NAS: Every day I was with you in the temple
KJV: I was daily with you
INT: every day I was with

Luke 2:37 N-AFS
GRK: νύκτα καὶ ἡμέραν
NAS: night and day with fastings
KJV: night and day.
INT: night and day

Luke 9:23 N-AFS
GRK: αὐτοῦ καθ' ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω
KJV: his cross daily, and follow
INT: of him every daily and let him follow

Luke 11:3 N-AFS
GRK: τὸ καθ' ἡμέραν
NAS: Give us each day our daily bread.
KJV: us day by day our daily
INT: each day

Luke 16:19 N-AFS
GRK: εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν λαμπρῶς
NAS: in splendor every day.
KJV: sumptuously every day:
INT: making good cheer every day in splendor

Luke 19:47 N-AFS
GRK: τὸ καθ' ἡμέραν ἐν τῷ
INT: every day in the

Luke 22:53 N-AFS
GRK: καθ' ἡμέραν ὄντος μου
KJV: I was daily with you
INT: every day I was of me

Luke 24:21 N-AFS
GRK: τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ'
NAS: it is the third day since
KJV: the third day since these things
INT: third this day it brings from

John 1:39 N-AFS
GRK: ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὥρα
NAS: and they stayed with Him that day, for it was about
KJV: him that day: for it was
INT: they abode the day that [The] hour

John 8:56 N-AFS
GRK: ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν
NAS: to see My day, and he saw
KJV: see my day: and he saw
INT: he should see day my

John 12:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ
NAS: that she may keep it for the day of My burial.
KJV: alone: against the day of my burying
INT: for the day of the burial

Acts 2:1 N-AFS
GRK: συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς
NAS: When the day of Pentecost had come,
KJV: when the day of Pentecost
INT: ariving of the day of Pentecost

Acts 2:20 N-AFS
GRK: πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τὴν
NAS: AND GLORIOUS DAY OF THE LORD
KJV: and notable day of the Lord come:
INT: before come [the] day of [the] Lord

Acts 2:46 N-AFS
GRK: καθ' ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες
NAS: Day by day continuing with one mind
INT: every day and steadfastly continuing

Acts 2:47 N-AFS
GRK: σωζομένους καθ' ἡμέραν ἐπὶ τὸ
NAS: to their number day by day those
INT: were being saved every day to their

Acts 3:2 N-AFS
GRK: ἐτίθουν καθ' ἡμέραν πρὸς τὴν
NAS: every day at the gate
KJV: whom they laid daily at the gate
INT: they placed every day at the

Acts 5:42 N-AFS
GRK: πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν τῷ
NAS: And every day, in the temple
KJV: And daily in the temple,
INT: every moreover day in the

Acts 16:5 N-AFS
GRK: ἀριθμῷ καθ' ἡμέραν
KJV: increased in number daily.
INT: in number every day

Acts 17:11 N-AFS
GRK: τὸ καθ' ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς
KJV: the scriptures daily, whether
INT: on the every day examining the

Acts 17:17 N-AFS
GRK: κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς
NAS: every day with those
INT: on the every day with those who

Acts 17:31 N-AFS
GRK: καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ
NAS: He has fixed a day in which
KJV: he hath appointed a day, in
INT: because he set a day in which

Acts 19:9 N-AFS
GRK: μαθητάς καθ' ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν
INT: disciples every day reasoning in

Acts 20:16 N-AFS
GRK: αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς
NAS: if possible, on the day of Pentecost.
KJV: at Jerusalem the day of Pentecost.
INT: for him the day of Pentecost

Acts 20:31 N-AFS
GRK: νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην
NAS: that night and day for a period of three years
KJV: night and day with tears.
INT: night and day not I ceased

Acts 21:7 N-AFS
GRK: ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ'
NAS: we stayed with them for a day.
KJV: them one day.
INT: brothers we abode day one with

Acts 26:7 N-AFS
GRK: νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει
NAS: [God] night and day. And for this
KJV: instantly serving [God] day and night,
INT: night and day serving hope

Acts 27:29 N-AFS
GRK: τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι
NAS: and wished for daybreak.
KJV: the stern, and wished for the day.
INT: four they prayed day to come

Acts 27:33 N-AFS
GRK: Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι
NAS: is the fourteenth day that you have been constantly
KJV: is the fourteenth day that ye have tarried
INT: The fourteenth today [is] day watching without taking food

Acts 28:13 N-AFS
GRK: μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου
NAS: at Rhegium, and a day later
KJV: after one day the south wind blew,
INT: after one day having come on a south wind

Acts 28:23 N-AFS
GRK: δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἦλθον πρὸς
NAS: When they had set a day for Paul, they came
KJV: him a day, there came
INT: moreover him a day came to

Romans 8:36 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλογίσθημεν ὡς
NAS: ALL DAY LONG; WE WERE CONSIDERED
KJV: all the day long; we are accounted
INT: all the day we were considered as

Romans 10:21 N-AFS
GRK: Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς
NAS: ALL THE DAY LONG I HAVE STRETCHED
KJV: All day long I have stretched forth
INT: all the day I stretched out the

Romans 14:5 N-AFS
GRK: γὰρ κρίνει ἡμέραν παρ' ἡμέραν
NAS: person regards one day above
KJV: man esteemeth one day above another:
INT: indeed judges a day [to be] above [another] day

Romans 14:5 N-AFS
GRK: ἡμέραν παρ' ἡμέραν ὃς δὲ
NAS: one day above another, another regards
KJV: one day above another: another
INT: a day [to be] above [another] day one moreover

Romans 14:5 N-AFS
GRK: κρίνει πᾶσαν ἡμέραν ἕκαστος ἐν
NAS: every day [alike]. Each person
KJV: every day [alike]. Let
INT: judges every day [to be alike] Each in

Romans 14:6 N-AFS
GRK: φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ
NAS: He who observes the day, observes
KJV: He that regardeth the day, regardeth
INT: regards the day to [the] Lord regards [it]

1 Corinthians 15:31 N-AFS
GRK: καθ' ἡμέραν ἀποθνήσκω νὴ
INT: every day I die by

2 Corinthians 11:28 N-AFS
GRK: ἡ καθ' ἡμέραν ἡ μέριμνα
KJV: cometh upon me daily, the care
INT: on every day the care

Ephesians 4:30 N-AFS
GRK: ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως
NAS: you were sealed for the day of redemption.
KJV: unto the day of redemption.
INT: you were sealed for [the] day of redemption

Philippians 1:10 N-AFS
GRK: ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ
NAS: and blameless until the day of Christ;
KJV: till the day of Christ;
INT: blameless for [the] day of Christ

Philippians 2:16 N-AFS
GRK: ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ ὅτι
NAS: so that in the day of Christ
KJV: may rejoice in the day of Christ, that
INT: to me in [the] day of Christ that

2 Timothy 1:12 N-AFS
GRK: ἐκείνην τὴν ἡμέραν
NAS: to Him until that day.
KJV: against that day.
INT: that day

Hebrews 3:8 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ
NAS: THEY PROVOKED ME, AS IN THE DAY OF TRIAL
KJV: in the day of temptation
INT: in the day of temptation

Hebrews 3:13 N-AFS
GRK: καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἄχρις οὗ
NAS: one another day after
INT: every each day while that

Hebrews 4:7 N-AFS
GRK: τινὰ ὁρίζει ἡμέραν Σήμερον ἐν
NAS: fixes a certain day, Today, saying
KJV: he limiteth a certain day, saying in
INT: a certain he determines day today in

Hebrews 7:27 N-AFS
GRK: ἔχει καθ' ἡμέραν ἀνάγκην ὥσπερ
INT: has every day necessity as

Hebrews 10:11 N-AFS
GRK: ἕστηκεν καθ' ἡμέραν λειτουργῶν καὶ
INT: stands every day ministering and

Hebrews 10:25 N-AFS
GRK: ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν
NAS: as you see the day drawing near.
KJV: as ye see the day approaching.
INT: drawing near the day

2 Peter 2:8 N-AFS
GRK: ἐν αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας
NAS: soul tormented day after day
KJV: [his] righteous soul from day to day
INT: among them day by day

2 Peter 2:9 N-AFS
GRK: δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζομένους
NAS: under punishment for the day of judgment,
KJV: unto the day of judgment
INT: moreover to a day of judgment to be punished

2 Peter 3:7 N-AFS
GRK: τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ
NAS: kept for the day of judgment
KJV: against the day of judgment
INT: being kept to a day of judgment and

2 Peter 3:18 N-AFS
GRK: καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος ἀμήν
NAS: now and to the day of eternity.
INT: and to [the] day of eternity Amen

Revelation 9:15 N-AFS
GRK: ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα
NAS: for the hour and day and month
KJV: an hour, and a day, and a month,
INT: hour and day and month

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page