ἡμέρας
Englishman's Concordance
ἡμέρας (hēmeras) — 127 Occurrences

Matthew 4:2 N-AFP
GRK: καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ
NAS: forty days and forty
KJV: forty days and
INT: And having fasted days forty and

Matthew 12:40 N-AFP
GRK: κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς
NAS: WAS THREE DAYS AND THREE
KJV: was three days and three
INT: great fish three days and three

Matthew 12:40 N-AFP
GRK: γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς
NAS: of Man be three days and three nights
KJV: be three days and three
INT: earth three days and three

Matthew 17:1 N-AFP
GRK: Καὶ μεθ' ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει
NAS: Six days later Jesus
KJV: after six days Jesus taketh
INT: And after days six takes with [him]

Matthew 20:12 N-GFS
GRK: βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν
NAS: and the scorching heat of the day.'
KJV: and heat of the day.
INT: burden of the day and the

Matthew 22:46 N-GFS
GRK: ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν
NAS: dare from that day on to ask
KJV: [man] from that day forth ask him
INT: that the day to question him

Matthew 24:36 N-GFS
GRK: δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ
NAS: But of that day and hour no one
KJV: of that day and hour
INT: moreover the day that and

Matthew 24:38 N-GFS
GRK: ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε
NAS: until the day that Noah
KJV: until the day that
INT: until that day entered Noah

Matthew 26:2 N-AFP
GRK: μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα
NAS: two days the Passover
KJV: two days is
INT: after two days the passover

Matthew 26:29 N-GFS
GRK: ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν
NAS: on until that day when
KJV: until that day when I drink
INT: until the day that when

Matthew 27:63 N-AFP
GRK: Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι
NAS: three days I [am to] rise again.'
KJV: After three days I will rise again.
INT: After three days I arise

Matthew 27:64 N-GFS
GRK: τῆς τρίτης ἡμέρας μή ποτε
NAS: the third day, otherwise
KJV: until the third day, lest his
INT: the third day lest ever

Matthew 28:15 N-GFS
GRK: τῆς σήμερον ἡμέρας
INT: the present day

Matthew 28:20 N-AFP
GRK: πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς
INT: all the days until the

Mark 1:13 N-AFP
GRK: ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ
NAS: forty days being tempted
KJV: the wilderness forty days, tempted of
INT: wilderness forty days tempted by

Mark 5:5 N-GFS
GRK: νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς
NAS: night and day, he was screaming
KJV: night and day, he was in
INT: night and day in the

Mark 6:21 N-GFS
GRK: Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου ὅτε
NAS: A strategic day came when
KJV: when a convenient day was come,
INT: And having come [a] day opportune when

Mark 8:31 N-AFP
GRK: μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι
NAS: and after three days rise again.
KJV: after three days rise again.
INT: after three days to rise [again]

Mark 9:2 N-AFP
GRK: Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει
NAS: Six days later, Jesus
KJV: after six days Jesus taketh
INT: And after days six takes with [him]

Mark 9:31 N-AFP
GRK: μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
NAS: He will rise three days later.
KJV: he shall rise the third day.
INT: on the third day he will arise

Mark 10:34 N-AFP
GRK: μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
NAS: [Him], and three days later
KJV: and the third day he shall rise again.
INT: on the third day he will rise again

Mark 13:20 N-AFP
GRK: Κύριος τὰς ἡμέρας οὐκ ἂν
NAS: had shortened [those] days, no
KJV: had shortened those days, no
INT: [the] Lord the days no anyhow

Mark 13:20 N-AFP
GRK: ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας
NAS: He chose, He shortened the days.
KJV: he hath shortened the days.
INT: he has shortened the days

Mark 13:32 N-GFS
GRK: δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ
NAS: But of that day or hour
KJV: of that day and [that] hour
INT: moreover the day that or

Mark 14:1 N-AFP
GRK: μετὰ δύο ἡμέρας Καὶ ἐζήτουν
NAS: Bread were two days away;
KJV: two days was
INT: after two days And were seeking

Mark 14:25 N-GFS
GRK: ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν
NAS: until that day when
KJV: until that day that I drink
INT: until the day that when

Luke 1:20 N-GFS
GRK: ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα
NAS: until the day when
KJV: until the day that
INT: until that day shall take place these things

Luke 1:24 N-AFP
GRK: ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ
NAS: After these days Elizabeth his wife
KJV: after those days his wife
INT: these days conceived Elizabeth

Luke 1:80 N-GFS
GRK: ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ
NAS: until the day of his public appearance
KJV: till the day of his
INT: deserts until [the] day of appearance of him

Luke 2:43 N-AFP
GRK: τελειωσάντων τὰς ἡμέρας ἐν τῷ
NAS: after spending the full number of days, the boy
KJV: when they had fulfilled the days, as
INT: having completed the days as

Luke 2:44 N-GFS
GRK: συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ
NAS: and went a day's journey;
KJV: the company, went a day's journey; and
INT: company they went a day's journey and

Luke 2:46 N-AFP
GRK: ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον
NAS: three days they found
KJV: that after three days they found him
INT: it came to pass after days three they found

Luke 4:2 N-AFP
GRK: ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος
NAS: for forty days, being tempted
KJV: Being forty days tempted of
INT: days forty being tempted

Luke 4:42 N-GFS
GRK: Γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη
NAS: When day came, Jesus left
KJV: when it was day, he departed
INT: having arrived moreover [the] day having gone out he went

Luke 9:51 N-AFP
GRK: συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως
NAS: When the days were approaching
KJV: when the time was come
INT: to be fulfilled the days of the ascension

Luke 15:13 N-AFP
GRK: οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα
NAS: And not many days later, the younger
KJV: not many days after the younger
INT: not many days having gathered together all

Luke 17:4 N-GFS
GRK: ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς
NAS: times a day, and returns
KJV: seven times in a day, and
INT: seven times in the day he should sin against

Luke 17:27 N-GFS
GRK: ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε
NAS: until the day that Noah
KJV: until the day that
INT: until that day entered Noah

Luke 18:7 N-GFS
GRK: βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός
NAS: who cry to Him day and night,
KJV: which cry day and night
INT: cry to him day and night

Luke 21:37 N-AFP
GRK: δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ
NAS: Now during the day He was teaching
KJV: And in the day time he was teaching
INT: moreover the day in the

John 2:12 N-AFP
GRK: οὐ πολλὰς ἡμέρας
NAS: there a few days.
KJV: not many days.
INT: not many days

John 4:40 N-AFP
GRK: ἐκεῖ δύο ἡμέρας
NAS: there two days.
KJV: there two days.
INT: there two days

John 4:43 N-AFP
GRK: τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν
NAS: the two days He went forth
KJV: after two days he departed thence,
INT: the two days he went forth from there

John 11:6 N-AFP
GRK: τόπῳ δύο ἡμέρας
NAS: two days [longer] in the place
KJV: he abode two days still in
INT: place two days

John 11:9 N-GFS
GRK: εἰσιν τῆς ἡμέρας ἐάν τις
NAS: not twelve hours in the day? If anyone
KJV: twelve hours in the day? If any man
INT: are there in the day If anyone

John 11:17 N-AFP
GRK: τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν
NAS: in the tomb four days.
KJV: the grave four days already.
INT: four already days having been in

John 11:53 N-GFS
GRK: οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα
NAS: So from that day on they planned together
KJV: that day forth they took counsel together
INT: therefore day they took counsel together that

John 20:26 N-AFP
GRK: Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν
NAS: eight days His disciples
KJV: after eight days again his
INT: And after days eight again

Acts 1:2 N-GFS
GRK: ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς
NAS: until the day when He was taken
KJV: Until the day in which
INT: until the day having given command to the

Acts 1:5 N-AFP
GRK: πολλὰς ταύτας ἡμέρας
NAS: Spirit not many days from now.
KJV: not many days hence.
INT: many these days

Acts 1:22 N-GFS
GRK: ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη
NAS: until the day that He was taken
KJV: unto that same day that
INT: until the day in which he was taken up

Acts 2:15 N-GFS
GRK: τρίτη τῆς ἡμέρας
NAS: hour of the day;
KJV: [but] the third hour of the day.
INT: third of the day

Acts 2:29 N-GFS
GRK: ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης
NAS: and his tomb is with us to this day.
KJV: unto this day.
INT: unto the day this

Acts 3:24 N-AFP
GRK: κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας
NAS: announced these days.
KJV: foretold of these days.
INT: proclaimed the days these

Acts 9:9 N-AFP
GRK: καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ
NAS: And he was three days without sight,
KJV: he was three days without sight,
INT: And he was days three not

Acts 9:19 N-AFP
GRK: Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς
NAS: for several days he was with the disciples
KJV: Saul certain days with the disciples
INT: Damascus [the] disciples days certain

Acts 9:24 N-GFS
GRK: τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ
NAS: watching the gates day and night so
KJV: they watched the gates day and night
INT: the gates day and also

Acts 9:43 N-AFP
GRK: Ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι
NAS: many days in Joppa
KJV: tarried many days in Joppa
INT: it came to pass moreover days many he abode

Acts 10:3 N-GFS
GRK: ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ
NAS: hour of the day he clearly
KJV: hour of the day an angel
INT: the ninth of the day an angel

Acts 10:30 N-GFS
GRK: Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης
NAS: said, Four days ago to this
KJV: said, Four days ago I was
INT: Ago four days until this

Acts 10:48 N-AFP
GRK: αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς
NAS: him to stay on for a few days.
KJV: to tarry certain days.
INT: him to remain days some

Acts 12:18 N-GFS
GRK: Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος
NAS: Now when day came, there was no
KJV: as soon as it was day, there was
INT: having come moreover day there was disturbance

Acts 13:31 N-AFP
GRK: ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς
NAS: and for many days He appeared to those
KJV: many days of them which came up with
INT: appeared for days many to the [ones]

Acts 15:36 N-AFP
GRK: δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς
NAS: After some days Paul said
KJV: And some days after Paul
INT: moreover some days said to

Acts 16:12 N-AFP
GRK: πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς
NAS: city for some days.
KJV: abiding certain days.
INT: city staying days some

Acts 16:18 N-AFP
GRK: ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ
NAS: for many days. But Paul
KJV: did she many days. But Paul,
INT: for many days having been distressed however

Acts 16:35 N-GFS
GRK: Ἡμέρας δὲ γενομένης
NAS: Now when day came,
KJV: when it was day, the magistrates
INT: day moreover having come

Acts 18:18 N-AFP
GRK: ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς τοῖς
NAS: many days longer,
KJV: a good while, and then took his leave
INT: yet having remained days many the

Acts 20:6 N-AFP
GRK: μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων
NAS: after the days of Unleavened
KJV: after the days of unleavened bread,
INT: after the days of the unleavened bread

Acts 20:6 N-AFP
GRK: ὅπου διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά
NAS: we stayed seven days.
KJV: we abode seven days.
INT: where we stayed days seven

Acts 20:18 N-GFS
GRK: ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ' ἧς
NAS: from the first day that I set foot
KJV: from the first day that I came
INT: from the first day on which

Acts 21:4 N-AFP
GRK: ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά οἵτινες
NAS: seven days; and they kept telling
KJV: there seven days: who said
INT: we remained there days seven who

Acts 21:5 N-AFP
GRK: ἡμᾶς τὰς ἡμέρας ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα
NAS: When our days there were ended,
KJV: accomplished those days, we departed
INT: we the days having set out we journeyed

Acts 21:10 N-AFP
GRK: Ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους κατῆλθέν
NAS: there for some days, a prophet
KJV: [there] many days, there came down
INT: remaining moreover days many came down

Acts 21:15 N-AFP
GRK: δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι
NAS: these days we got ready
KJV: those days we took up our carriages,
INT: moreover the days these having packed the baggage

Acts 23:1 N-GFS
GRK: ταύτης τῆς ἡμέρας
NAS: before God up to this day.
KJV: until this day.
INT: this day

Acts 23:12 N-GFS
GRK: Γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες συστροφὴν
NAS: When it was day, the Jews
KJV: when it was day, certain
INT: having become moreover day having made a conspiracy

Acts 24:1 N-AFP
GRK: δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ
NAS: five days the high priest
KJV: five days Ananias
INT: moreover five days came down the

Acts 24:24 N-AFP
GRK: Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος
NAS: But some days later Felix
KJV: after certain days, when Felix came
INT: after moreover days certain having arrived

Acts 25:1 N-AFP
GRK: μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς
NAS: in the province, three days later went
KJV: after three days he ascended from
INT: after three days went up to

Acts 25:6 N-AFP
GRK: ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους
NAS: or ten days among them, he went down
KJV: than ten days, he went down unto
INT: among them days not more than

Acts 25:14 N-AFP
GRK: δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ
NAS: many days there,
KJV: there many days, Festus declared
INT: moreover many days they stayed there

Acts 26:13 N-GFS
GRK: ἡμέρας μέσης κατὰ
NAS: at midday, O King, I saw
KJV: At midday, O king, I saw
INT: day mid on

Acts 26:22 N-GFS
GRK: ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα
NAS: I stand to this day testifying both
KJV: unto this day, witnessing both
INT: unto the day this I have stood

Acts 27:20 N-AFP
GRK: ἐπὶ πλείονας ἡμέρας χειμῶνός τε
NAS: appeared for many days, and no small
KJV: in many days appeared, and
INT: for many days storm and

Acts 28:7 N-AFP
GRK: ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως
NAS: us courteously three days.
KJV: and lodged us three days courteously.
INT: having received us days three hospitably

Acts 28:12 N-AFP
GRK: Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς
NAS: we stayed there for three days.
KJV: we tarried [there] three days.
INT: Syracuse we remained days three

Acts 28:14 N-AFP
GRK: αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά καὶ
NAS: with them for seven days; and thus
KJV: them seven days: and so
INT: them to remain days seven And

Acts 28:17 N-AFP
GRK: δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συνκαλέσασθαι
NAS: three days Paul called together
KJV: that after three days Paul called
INT: moreover after days three called together

Romans 11:8 N-GFS
GRK: τῆς σήμερον ἡμέρας
NAS: NOT, DOWN TO THIS VERY DAY.
KJV: unto this day.
INT: the today day

1 Corinthians 4:3 N-GFS
GRK: ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας ἀλλ' οὐδὲ
NAS: by [any] human court; in fact,
KJV: of man's judgment: yea, I judge
INT: by man's court But neither

2 Corinthians 3:14 N-GFS
GRK: τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ
NAS: this very day at the reading
INT: the present day the same

Galatians 1:18 N-AFP
GRK: πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε
NAS: and stayed with him fifteen days.
KJV: him fifteen days.
INT: with him days fifteen

Galatians 4:10 N-AFP
GRK: ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ
NAS: You observe days and months
KJV: Ye observe days, and months,
INT: Days you observe and

Philippians 1:5 N-GFS
GRK: τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ
NAS: from the first day until
KJV: from the first day until now;
INT: the first day until

Philippians 1:6 N-GFS
GRK: ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: it until the day of Christ
KJV: [it] until the day of Jesus
INT: will complete [it] until [the] day of Jesus Christ

Colossians 1:6 N-GFS
GRK: ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ
NAS: since the day you heard
KJV: since the day ye heard [of it], and
INT: from the day you heard and

Colossians 1:9 N-GFS
GRK: ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν οὐ
NAS: since the day we heard
KJV: since the day we heard [it], do
INT: from the day we heard [of it] not

1 Thessalonians 2:9 N-GFS
GRK: νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς
NAS: night and day so
KJV: night and day, because we would
INT: for night and day working for

1 Thessalonians 3:10 N-GFS
GRK: νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὑπερεκπερισσοῦ δεόμενοι
NAS: as we night and day keep praying
KJV: Night and day praying exceedingly
INT: night and day exceedingly imploring

1 Thessalonians 5:5 N-GFS
GRK: καὶ υἱοὶ ἡμέρας Οὐκ ἐσμὲν
NAS: and sons of day. We are not of night
KJV: the children of the day: we are
INT: and sons of day not we are

1 Thessalonians 5:8 N-GFS
GRK: ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν
NAS: But since we are of [the] day, let us be sober,
KJV: who are of the day, be sober,
INT: we moreover of day being should be sober

2 Thessalonians 3:8 N-GFS
GRK: νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς
NAS: night and day so
KJV: night and day, that we might
INT: night and day working in order

1 Timothy 5:5 N-GFS
GRK: νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: and prayers night and day.
KJV: night and day.
INT: night and day

2 Timothy 1:3 N-GFS
GRK: νυκτὸς καὶ ἡμέρας
NAS: you in my prayers night and day,
KJV: night and day;
INT: night and day

Hebrews 4:8 N-GFS
GRK: μετὰ ταῦτα ἡμέρας
NAS: of another day after
KJV: of another day.
INT: after this day

Hebrews 8:10 N-AFP
GRK: μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας λέγει
NAS: AFTER THOSE DAYS, SAYS THE LORD:
KJV: after those days, saith the Lord;
INT: after the days those says

Hebrews 10:16 N-AFP
GRK: μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας λέγει
NAS: THOSE DAYS, SAYS
KJV: after those days, saith the Lord,
INT: after the days those says

Hebrews 10:32 N-AFP
GRK: τὰς πρότερον ἡμέρας ἐν αἷς
NAS: the former days, when,
KJV: the former days, in
INT: the former days in which

Hebrews 11:30 N-AFP
GRK: ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας
NAS: for seven days.
KJV: about seven days.
INT: for seven days

Hebrews 12:10 N-AFP
GRK: πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ
NAS: us for a short time as seemed best
KJV: for a few days chastened [us] after
INT: for a few days according to that which

1 Peter 3:10 N-AFP
GRK: καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς παυσάτω
NAS: GOOD DAYS, MUST KEEP
KJV: see good days, let him refrain his
INT: and to see days good let him cause to cease

2 Peter 2:8 N-GFS
GRK: ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν
NAS: after day by [their] lawless
KJV: to day with [their] unlawful
INT: day by day [his] soul righteous

2 Peter 3:12 N-GFS
GRK: τοῦ θεοῦ ἡμέρας δι' ἣν
NAS: the coming of the day of God,
KJV: unto the coming of the day of God,
INT: of God day by reason of which

Jude 1:6 N-GFS
GRK: κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις
NAS: for the judgment of the great day,
KJV: the judgment of the great day.
INT: [the] judgment of [the] great day in chains eternal

Revelation 4:8 N-GFS
GRK: οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς
NAS: and within; and day and night
KJV: they rest not day and night,
INT: not they have day and night

Revelation 7:15 N-GFS
GRK: λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς
NAS: and they serve Him day and night
KJV: serve him day and night
INT: serve him day and night

Revelation 11:3 N-AFP
GRK: καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας
NAS: and sixty days, clothed
KJV: [and] threescore days, clothed in
INT: and they will prophesy days a thousand two hundred

Revelation 11:6 N-AFP
GRK: βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας
NAS: will not fall during the days of their prophesying;
KJV: not in the days of their prophecy:
INT: might fall in the days of the prophecy

Revelation 11:9 N-AFP
GRK: πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ
NAS: and a half days, and will not permit
KJV: dead bodies three days and an half,
INT: bodies of them days three and

Revelation 11:11 N-AFP
GRK: τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ
NAS: and a half days, the breath
KJV: after three days and an half
INT: the three days and a half

Revelation 12:6 N-AFP
GRK: τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας
NAS: two hundred and sixty days.
KJV: two hundred [and] threescore days.
INT: they should nourish her days one thousand two hundred

Revelation 12:10 N-GFS
GRK: θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός
NAS: them before our God day and night.
KJV: our God day and night.
INT: God of us day and night

Revelation 14:11 N-GFS
GRK: ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός
NAS: no rest day and night, those
KJV: no rest day nor night,
INT: they have respite day and night

Revelation 16:14 N-GFS
GRK: πόλεμον τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης
NAS: of the great day of God,
KJV: of that great day of God Almighty.
INT: battle of the day great

Revelation 20:10 N-GFS
GRK: καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς
NAS: and they will be tormented day and night
KJV: shall be tormented day and
INT: and they will be tormented day and night

Revelation 21:25 N-GFS
GRK: μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας νὺξ γὰρ
NAS: In the daytime (for there will be no
KJV: at all by day: for
INT: not shall be shut by day night indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page