ἡλίου
Englishman's Concordance
ἡλίου (hēliou) — 12 Occurrences

Matthew 13:6 N-GMS
GRK: ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος
NAS: But when the sun had risen,
KJV: And when the sun was up,
INT: [the] sun moreover having risen

Mark 16:2 N-GMS
GRK: ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου
NAS: to the tomb when the sun had risen.
KJV: at the rising of the sun.
INT: having arisen the sun

Luke 4:40 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ ἡλίου ἅπαντες ὅσοι
NAS: While the sun was setting, all
KJV: Now when the sun was setting, all
INT: moreover of the sun all as many as

Luke 23:45 N-GMS
GRK: τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος ἐσχίσθη
NAS: because the sun was obscured;
KJV: And the sun was darkened, and
INT: the sun was darkened was torn

Acts 26:13 N-GMS
GRK: λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με
NAS: than the sun, shining all around
KJV: the brightness of the sun, shining round about
INT: brightness of the sun having shone around about me

Acts 27:20 N-GMS
GRK: μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων
NAS: Since neither sun nor stars
KJV: And when neither sun nor stars
INT: neither moreover sun nor stars

1 Corinthians 15:41 N-GMS
GRK: ἄλλη δόξα ἡλίου καὶ ἄλλη
NAS: glory of the sun, and another
KJV: glory of the sun, and
INT: one glory of [the] sun and another

Revelation 7:2 N-GMS
GRK: ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ἔχοντα σφραγῖδα
NAS: from the rising of the sun, having
INT: from [the] rising of [the] sun having [the] seal

Revelation 8:12 N-GMS
GRK: τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ
NAS: and a third of the sun and a third
KJV: the third part of the sun was smitten,
INT: third of the sun and a

Revelation 16:12 N-GMS
GRK: ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου
INT: of the rising of [the] sun

Revelation 21:23 N-GMS
GRK: ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς
NAS: no need of the sun or of the moon
KJV: need of the sun, neither
INT: has of the sun nor of the

Revelation 22:5 N-GMS
GRK: καὶ φωτὸς ἡλίου ὅτι Κύριος
NAS: the light of the sun, because
KJV: neither light of the sun; for the Lord
INT: and of light of [the] sun because [the] Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page