2268. Ἡσαΐας (Esaias)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2268. Ἡσαΐας (Esaias) — 22 Occurrences

Matthew 3:3 N-GMS
GRK: ῥηθεὶς διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: is the one referred to by Isaiah the prophet
KJV: the prophet Esaias, saying,
INT: having been spoken of through Isaiah the prophet

Matthew 4:14 N-GMS
GRK: ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: was spoken through Isaiah the prophet:
KJV: by Esaias the prophet,
INT: having been spoken by Isaiah the prophet

Matthew 8:17 N-GMS
GRK: ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: through Isaiah the prophet:
KJV: by Esaias the prophet,
INT: having been spoken by Isaiah the prophet

Matthew 12:17 N-GMS
GRK: ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: was spoken through Isaiah the prophet:
KJV: by Esaias the prophet,
INT: having been spoken by Isaiah the prophet

Matthew 13:14 N-GMS
GRK: ἡ προφητεία Ἠσαίου ἡ λέγουσα
NAS: In their case the prophecy of Isaiah is being fulfilled,
KJV: the prophecy of Esaias, which
INT: the prophecy of Isaiah which says

Matthew 15:7 N-NMS
GRK: περὶ ὑμῶν Ἠσαίας λέγων
NAS: rightly did Isaiah prophesy
KJV: well did Esaias prophesy of
INT: concerning you Isaiah saying

Mark 1:2 N-DMS
GRK: ἐν τῷ Ἠσαίᾳ τῷ προφήτῃ
NAS: As it is written in Isaiah the prophet:
INT: in Isaiah the prophet

Mark 7:6 N-NMS
GRK: Καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἠσαίας περὶ ὑμῶν
NAS: to them, Rightly did Isaiah prophesy
KJV: Well hath Esaias prophesied of
INT: Rightly prophesied Isaiah concerning you

Luke 3:4 N-GMS
GRK: βίβλῳ λόγων Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: of the words of Isaiah the prophet,
KJV: of the words of Esaias the prophet,
INT: [the] book of [the] words of Isaiah the prophet

Luke 4:17 N-GMS
GRK: τοῦ προφήτου Ἠσαίου καὶ ἀναπτύξας
NAS: of the prophet Isaiah was handed
KJV: of the prophet Esaias. And
INT: the prophet Isaiah and having unrolled

John 1:23 N-NMS
GRK: καθὼς εἶπεν Ἠσαίας ὁ προφήτης
NAS: OF THE LORD,' as Isaiah the prophet
KJV: said the prophet Esaias.
INT: as said Isaiah the prophet

John 12:38 N-GMS
GRK: ὁ λόγος Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: the word of Isaiah the prophet
KJV: the saying of Esaias the prophet
INT: the word of Isaiah the prophet

John 12:39 N-NMS
GRK: πάλιν εἶπεν Ἠσαίας
NAS: not believe, for Isaiah said
KJV: because that Esaias said
INT: again said Isaiah

John 12:41 N-NMS
GRK: ταῦτα εἶπεν Ἠσαίας ὅτι εἶδεν
NAS: These things Isaiah said because
KJV: These things said Esaias, when he saw
INT: These things said Isaiah when he saw

Acts 8:28 N-AMS
GRK: τὸν προφήτην Ἠσαίαν
NAS: and was reading the prophet Isaiah.
KJV: chariot read Esaias the prophet.
INT: the prophet Isaiah

Acts 8:30 N-AMS
GRK: αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος Ἠσαίαν τὸν προφήτην
NAS: him reading Isaiah the prophet,
KJV: read the prophet Esaias, and said,
INT: him reading Isaiah the prophet

Acts 28:25 N-GMS
GRK: ἐλάλησεν διὰ Ἠσαίου τοῦ προφήτου
NAS: through Isaiah the prophet
KJV: Ghost by Esaias the prophet unto
INT: spoke by Isaiah the prophet

Romans 9:27 N-NMS
GRK: Ἠσαίας δὲ κράζει
NAS: Isaiah cries out concerning
KJV: Esaias also crieth
INT: Isaiah moreover cries

Romans 9:29 N-NMS
GRK: καθὼς προείρηκεν Ἠσαίας Εἰ μὴ
NAS: And just as Isaiah foretold, UNLESS
KJV: And as Esaias said before, Except
INT: as said before Isaiah if not

Romans 10:16 N-NMS
GRK: τῷ εὐαγγελίῳ Ἠσαίας γὰρ λέγει
NAS: the good news; for Isaiah says,
KJV: the gospel. For Esaias saith, Lord,
INT: the gospel Isaiah indeed says

Romans 10:20 N-NMS
GRK: Ἠσαίας δὲ ἀποτολμᾷ
NAS: And Isaiah is very bold and says,
KJV: But Esaias is very bold, and
INT: Isaiah moreover is very bold

Romans 15:12 N-NMS
GRK: καὶ πάλιν Ἠσαίας λέγει Ἔσται
NAS: Again Isaiah says, THERE SHALL COME
KJV: again, Esaias saith,
INT: And again Isaiah says There will be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page