ἐχθροὶ
Englishman's Concordance
ἐχθροὶ (echthroi) — 6 Occurrences

Matthew 10:36 Adj-NMP
GRK: καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου
NAS: and A MAN'S ENEMIES WILL BE THE MEMBERS OF HIS HOUSEHOLD.
KJV: a man's foes [shall be] they of his own
INT: And enemies of the man

Luke 19:43 Adj-NMP
GRK: παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά
NAS: upon you when your enemies will throw
KJV: that thine enemies shall cast a trench
INT: will cast around the enemies of you a barricade

Romans 5:10 Adj-NMP
GRK: εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν
NAS: For if while we were enemies we were reconciled
KJV: when we were enemies, we were reconciled
INT: if indeed enemies being we were reconciled

Romans 11:28 Adj-NMP
GRK: τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροὶ δι' ὑμᾶς
NAS: of the gospel they are enemies for your sake,
KJV: the gospel, [they are] enemies for your sakes:
INT: the gospel [they are] enemies for sake of you

Hebrews 10:13 Adj-NMP
GRK: τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον
NAS: UNTIL HIS ENEMIES BE MADE
KJV: till his enemies be made his
INT: be placed the enemies of him [as] a footstool

Revelation 11:12 Adj-NMP
GRK: αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν
NAS: in the cloud, and their enemies watched
KJV: and their enemies beheld them.
INT: them the enemies them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page